Με ρωσικό χρήμα προχωρά το Kimon

INBusinessNews  29/04/2014 07:51
Με ρωσικό χρήμα προχωρά το Kimon

Με ρωσικό χρήμα προχωρά το Kimon

INBusinessNews  29/04/2014 07:51

?a?? t?? d?sµe?e?? ??????µ???? s?????e? t? ???? ??st??? 100 e?. e??? p?? ?a p?a?µat?p????e? st?? F???????de? e??a? ???t? st? ?a e?asfa??se? ???µat?d?t?s? ap? ???a ?ef??a?a, p???e?µ???? ?a µpe? se t????? ???p???s??.

S?µf??a µe p????f???e? t?? INBusinessNews ? ?µ???? Petrolina ??? ??e? ta ?? ?d???t?s?a t?? ????? e??a? ???t? se s?µf???a µe ??s??? p?? ?a ???µat?d?t?s??? –e? µ??e?- t? project st? ????a?a.

????sta, ?a?? e??µe??µ??? p??? a??fe?e p?? e?t?? t?? ep?µe??? d??-t???? eßd?µ?d?? a?aµ??eta? ?a p?s??? ?? s?et???? ?p???af??. ???t??, ?a?a?t???st??? e??a? ?a? t? s????? at?µ?? p?? eµp???eta? µe t?? ?p??es?: «???a? d?s????? ?a????, ????µe ?a??? e?de??e?? a?t? t? st??µ? a??? a? de? ?p???????µe de? µp??e? ?a ?e??e?ta? t?p?te s??????. ??µa? p??t?? a?s??d???? ?t? ??a ?a p??e ?a??».

S?µe???eta? ?t? t? ???? Kimon af??? p??????f? ?t???? st? pa?a??a?? µ?t?p? t?? ????a?a?, µe p???te??? ?e??d??e??, ?atast?µata a??? ?s?? ?a? ????st???? f?s?? ??????. ?a a????? p???a ??a ?a???? ap?µa??????ta? ???? t?? s?ed?asµ?? t?? ??ß????s?? p?? p????e? t?? ?atas?e?? casino resort.  
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας