Υποθήκες: Άλλοι προστασία, άλλοι κατασχέσεις

INBusinessNews  10/04/2014 05:08
Υποθήκες: Άλλοι προστασία, άλλοι κατασχέσεις

Υποθήκες: Άλλοι προστασία, άλλοι κατασχέσεις

INBusinessNews  10/04/2014 05:08
??? ?d?a ??a p?? st?? ??p?? t?? te?e?ta?e? µ??e? ? s???t?s? pe??st?ef?ta? st? ??µa t?? p??stas?a? t?? p??t?? ?at????a?, ?? d?e??e?? da?e?st?? a?aµ????? ????se?? p?? ?a d?e????????? t? d?ad??as?a p???s?? a????t?? µ?s? d?µ?p?as???.
 
??s? t? ??e???? ??µ?sµat??? ?aµe?? ?s? ?a? ? ????pa??? ?p?t??p?, a?aµ????? ?t? µ???? t? t???? ???????, ?? ????? ?a t??p?p???s??? t? ??µ??es?a ?ste ?a ep?t??peta? ? ap??t?s? ?a? p???s? ?p????e?µ???? a????t?? µ?s? ?d??t???? p?e?st???asµ??.
 
?? ??µ??? p?a?s?? ??a t?? ?atas??se??, ?a ???e? se s??e??as?a µe t?? ????pa??? ?p?t??p? ?a? µe e??µ???s? p??? t?? ??? ?a? t?? ESM. ?? ??? ?ata???f??ta? t?? s?µa?t???? ?a??ste??se?? st?? d?ad??as?e? ?at?s?es?? µ?s? t?? ?t?µat???????, a?af??e? p?? ?? ????? t?? ???a? s?µf???sa? ?a t??p?p???s??? t? ??µ??es?a.   
 
Te??e? t?? ?d?a ??a, ?a p??state????? ?a? da?e???µe??? p?? d?ap?a?µate???ta? µe ?a?? p?st? µ?s? t?? ??d??a de??t?????a? ? ?p???? ap??a????e? t??? p?st?t?? ?a ??ß??? ??µ??? µ?t?a ?ta? ?? da?e???µe??? s??e??????ta?. Te??e? pa??????a p?? ?ts? ?a ap??a???????? st?at?????? pt??e?se??.
 
?? ?aµe?? a?af??e? ep?s?? p?? ?s? a??????ta? ?? d?ad??as?e? ?at?s?es??, t?s? a????eta? ?a? t? e?de??µe?? s??????s?? µeta?? ?????? p?st?t?? e?d??? se pe??pt?se?? e??p?????? da?e??? ????? t?t???? ?d???t?s?a?. 
 
?a?a?t???st??? ?ata???feta? p?? ?? d?ad??as?e? ?at?s?es?? e??a? a?epa??e?? ?a? ?p???µe???ta? µe s?µa?t???? ?a??ste??se?? ???? t?? ?a??st???s?? st?? ??d?s? ?a? µetaf??? t?? t?t??? ?d???t?s?a? p?? µp??e? ?a p??e? µ???? ?a? d??a ?????a.
 
? ????? t?? ?t?µat??????? e??a? p??? e???? se s??s? µe t?? d??at?t?te? t??, s?µe???eta? st?? ???es? t?? ???.
 
? ap??s?a ???a???? d?ad??as??? e??a????e? s?µpe??f???? ap?t??, ?p???µe?e? t?? p????µ??, µe???e? ta ????t?a a?ad??????s?? ??????, s?µß??e? st?? a???s? t?? µ? e??p??et??µe??? da?e???. ?? ?a??ste??se?? st?? ??d?s? t?t???, ?d????? se ??µ??et???? a??a??? se s??s? µe t? ?e?t?????a t?? ?t?µat??????? µ???? t? t???? Septeµß????. 
 
????? t? t???? ???????, ?µ?da ap? t? ?p????e?? ??????µ????, t?? ?e?t???? ???pe?a ?a? t? ??µ??? ?p??es?a ?a et??µ?se? µe??t? se s??s? µe t? µ??e??? t?? p???t????? e????f?? ????? t?t???? ?a? t?? ?p????e?.  
 
????? t? t???? t?? ?t???, ?a e?etaste? t? ??? p?a?s?? ?a? ?a ?????? e?s???se?? ße?t??s?? t??. 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας