€500 εκατ. προσέλκυσε ο κλάδος ακινήτων

INBusinessNews  09/01/2014 14:07
€500 εκατ. προσέλκυσε ο κλάδος ακινήτων

€500 εκατ. προσέλκυσε ο κλάδος ακινήτων

INBusinessNews  09/01/2014 14:07
?a p??ß??µata p?? a?t?µet?p??e? ? ???d?? t?? a????t??, ? ?p???? t??? te?e?ta???? ??t? µ??e? p??s????se ??a ?ef??a?a ????? 500 e?at?µµ????? e???, s???t?se t?? ??µpt? 9 ?a???a????, ? ???ed??? t?? ??µ???at?a? ????? ??astas??d?? µe t?? ?a???p??? S??desµ? ?p??e???µat??? ???pt???? G?? ?a? ????d?µ??, st?? pa???s?a t?? ?p?????? ?s?te????? S????t? ??s????.  
 
? S??desµ?? ?at??ese st?? ???ed?? t?? ??µ???at?a? s???e???µ??e? e?s???se?? ??a ?a??t??e?s? t?? d?af???? µ?t???/p????aµµ?t?? p?? ?p?????? ??a p??s????s? ????? epe?d?se??.
 
Se d???se?? µet? t? s????t?s?, ? ?p?????? ?s?te????? e?pe ?t? t????a? ??a ta p??ß??µata p?? apas?????? t?? ???d?, s?µe?????ta? ?t? ? t?µ?a? a?t?? e??a? ? ?ate????? t?µ?a? p?? p??se???e? ?????? epe?d?t?? ?a? de? ?a ?ta? ?pe?ß??? ?a p??µe, s?µf??a µe t?? ?. ??s???, «?t? ta p?e?sta ap? t?? e?at??t?de? e?at?µµ???a p?? ???a? st?? ??p?? t??? te?e?ta???? ??t? µ??e?, µ?s? p???se?? p??? ?p?????? t??t?? ????? ??a e?asf???s? µ???µ?? pa?aµ???? ? ?a? ?p????t?ta? e??a? µ?sa ap? t? d???e?? a?t?? t?? a????p??».
 
«? ??µ???at?a ?fe?e t??? te?e?ta???? ??t? µ??e? µ?s? d?se?at?µµ???? f??s?? ???µa ?a? µp??e st?? ??????µ?a. ?????µe ??a s???e???µ????? a???µ??? ?a? e??a? µ?a p?a?µat???t?ta», p??s?ese.
 
? ?. ??s???? e?pe ?t? t?s? ? ???ed??? t?? ??µ???at?a?, ?s? ?a? t? ?p????e?? ?s?te????? «de? ????µe pa?? ?a t??? ß??p??µe µe d???es? e?e? ?a? ?p?? d?ap?st??eta? p??ß??µa ?a ß?????µe, ?ste ?a ?epe???te ?a? ?a t??? e??s????µe st?? p??sp??e?a t??? ?a f????? epe?d?t??».
 
???fe?e ?t? ?at? t? s????t?s? s???t????a? ??p??a ap? ta p??ß??µata p?? ?p?????? e? t?? ?p???? ??p??a d?a??????? ?a? p??s?ese ?t? «?aµß????ta? ap?f?se??, ?ste ?a ep??????ta? ??a ?a e??s????ta? a?t?? ?? ?????p?? st?? p??sp??e?a t??? ?a f????? epe?d?t??».
 
???t??e?? ?at? p?s?? ??p??a ap? ta p??ß??µata af????? t? ?e?t?????a t?? d?µ?s?a? ?p??es?a?, ? ?. ??s???? e?pe ?t? «????? ?a ?????? ?a? µe t? d?µ?s?a ?p??es?a, a??? e??a? ?a? ???a p?? e??a? ?esµ??? ?a? µe t?? ep??e???µat?????a a?t?? t?? a????p?? p?? ???s?µ?p????? st?? p??sp??e?a t??? ?a pe?s??? ??at? p??pe? ??p???? ?a epe?d?se? st?? ??p??, e??s????ta? t?? a???p?st?a t?? ??p??a??? ??µ???at?a?».
 
????e?? ?a pe? ?at? p?s?? ?p?????? p???pt????, ? ?. ??s???? ap??t?se ?atafat??? ?a? p??s?ese ?t? a?t? apede???? µe t? ?t? f??aµe µ?s? d?se?at?µµ???? st?? ??p?? e? µ?s? ???s??.
 
??t? de???e?, s?????se, ?t? ?p???e? ? d??at?t?ta a??? ?a? ?p???e? ?a? µ?????.
 
Se pa?at???s? ?t? ta µ??? a?t?? t?? S??d?sµ?? e??a? ?a? ?? µe????? ?fe???te? t?? t?ape???, ? ?. ??s???? e?pe ?t? a????µ??? a? ? ??ß????s? e?a?t??se t?? p??sp??e?e? t?? ??a e??s??s? t?? ??????µ?a? ? ??a p??s????s? ????? epe?d?t?? st? t? ???st? ? ?a???a?», p??s??t??ta? ?t? a?t? «de? µa? af???».
«??e??? p?? µa? af??? eµ?? e??a? p?? e??s????µe a?t??? t??? a????p??? p?? e? d???µe? e??a? se ??s? ?a f????? epe?d?se??», a??fe?e ?a? p??s?ese ?t? «t? t? ???st? ? ?a???a? e??a? ??µa d??? t?? µe t?? t??pe?a ?a? ??? ??µa d??? µa?».
 
???fe?e ep?s??, ?t? «? ??ß????s? e?pe ?t? ?a p??pe? ?a ?p???e? ??a? ????? ?esµ?? t?? ??aµes??aß?t? se µ?a p??sp??e?a ?a ?p?ß????se? ?fe???te? a??? ?a? t??pe?e?, ?a ?p???e? ??a? d?a?a????sµ?? µeta?? t???, ?ste ??te ?? ep??e???se?? ?a ??e?s??? ap? t? µ?a a??? ?a? ap? t?? ???? ?? t??pe?e? ?a ??ß??? t? ?aß? t???».
Se d???se??, ? ???ed??? t?? S??d?sµ?? ?a?te??? ?ept?? ?a?a?t???se ep????d?µ?t??? t? s????t?s?, ?at? t?? ?p??a e??a??st?sa?, ?p?? e?pe, «t?? ???ed?? t?? ??µ???at?a? ??a t? ?µes? e?d?af???? t?? ap? t? st??µ? t?? a??????? t?? ???ed??a? t?? ??µ???at?a? ??a ?a ß????se? t?? ???d? t?? a????t?? ?a? t?? p??s????s? ????? epe?d?se??».
 
«?p?dede??µ??a ? ???d?? ?at?fe?e ?st? ?a? a?t? t?? p?? d?s???? pe???d? t?? te?e?ta??? de?aet??? ?a p??se???se? te??st?e? epe?d?se?? st?? t?p? t?? t???? t?? 500 e?at?µµ????? f??s?a ?ef??a?a», a??fe?e, p??s??t??ta? ?t? «µe a?????a ????t?a ?a? µ?t?a p?? µp????? ?a d????? e????a st? ß??µ??a??a µp????µe ?a s??e?sf????µe a??µ? µe?a??te?a p?s? st?? ??????µ?a t?? t?p??».
 
? ?. ?ept?? e?pe ?t? ? ???d?? t?? ?atas?e??? apas???e? pe??p?? 40.000 e??a??µe????, ap?te?e? t? 16% t?? ??a????st?? ???????? ??????t?? (???) ?a? ??a st????? t?? ???d?? e??a? st????? ????????? t?? ??????µ?a?, p??s??t??ta? ?t? ? ???d?? ??e? ?a?? ???µa, te??????s?a, ?p??es?e?, t? ?? ?a? ta ???a, t? d??t?? p???se?? ?a? e??a? ? µ???? ???d?? p?? ?a µp????se ?µesa, s?µe?a, ?a f??e? f??s?e? epe?d?se?? st?? t?p?.
 
??af????ta? ?t? «? ??????µ?a t?? t?p?? st????eta? ?????? st?? t????sµ?, st?? ?p??es?e? ?a? st?? ?atas?e???», ? ?. ?ept?? e?pe ?t? ta d?? p??ta ????? s???e???µ??a a?apt???a?? ded?µ??a ?a? e??a? µ???? t? pe??????? t?? d?af???p???s?? ap? t?? ??a ????? st?? ????, e?? ? ???d?? t?? a????t?? e??a? ? t?µ?a? ? ?p???? e????a, ?µesa, µp??e? ?a f??e? ??a p?s? st?? ??p??.
 
????e?? ?a a?af??e? ta p??ß??µata, a??fe?e ?t? ?a p??pe? ?a ?????? d??f??? ??afe????at??? ??t?µata a??? ??????, ?p?? e?pe, «?????µe t?? ?a??t??e?s? t?? d?af???? p????aµµ?t?? p?? ?p?????? ??a p??s????s? ????? epe?d?se??».
 
«Se epaf?? p?? ????µe µe t??? s??e???te? µa? st? e??te???? ?a? t??? pe??te? µa? ????µe ?ata??se? st?? ???ed?? s???e???µ??e? e?s???se?? ??a ?a??t??e?s? t?? µ?t???», ep?s?µa?e, p??s??t??ta? ?t? a? ?????? ?a f????? a??µ? µe?a??te?a ap?te??sµata.
 
Se pa?at???s? ?t? ?? ep??efa?e?? a?t?? t?? s?µa?t???? t?µ?a ?fe????? s?µa?t??? p?s? st?? t??pe?e?, ? ?. ?ept?? e?pe ?t? a?t? de? ?ta? ??µa t?? s?µe????? s????t?s??, p??s??t??ta? ?t? p??pe? ?a ??f???? s???e???µ??a µ?t?a a?ad???????s?? ?p? t? f?? t?? ???? ded?µ???? p?? ????? d?µ???????e? µet? ta ?e????ta t?? G??????????p.
 
«?a µ?t?a a?t? p??pe? ?a e??a? ?ea??st???, µ??t???a ?a? efa?µ?s?µa», p??s?ese.
 
???t??e?? a? ?? t??pe?e? ep?de??????? t?? a?????? e?a?s??s?a ?a? t?? p?st?s? ??????, ? ?. ?ept?? ??t?se a?aµ??? ??a ?a d?afa?e?.
 
????e?? ?a pe? e?? de? ep?st?af??? ta p?s? t?? da?e??? p?? ?a ?????e? ? µ??a?? t?? ??????µ?a?, ? ?. ?ept?? e?pe ?t? de? ??µ??e? ?a ?p???e? t?t??a d??at?t?ta, p??s??t??ta? ?t? «e?e??? p?? p??spa???? ???? e??a? ?a ß?e???? ?at?????e?, efa?µ?s?µe? ??se??» ?a? «µp??e? ?a ???e?».
????: ????
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας