Το κοκτέιλ που παγώνει την αγορά ακινήτων

INBusinessNews  17/12/2013 10:59
Το κοκτέιλ που παγώνει την αγορά ακινήτων

Το κοκτέιλ που παγώνει την αγορά ακινήτων

INBusinessNews  17/12/2013 10:59

? ???e??? ?e?st?t?ta? st?? a???? e?a??????e? ?a pa?eµp?d??e? p??a???? epe?d?t??, e???????? ? ??????, ?a e?d???s??? t? e?d?af???? t??? ??a a???? a????t?? ?a? s?µß???e? s?µa?t??? st?? d?at???s? t?? s???????s?? t?? ?atas?e?ast???? d?ast????t?ta?, s?µf??a µe t?? ?e?t???? ???pe?a.

? pe?a?t??? s???????s? t?? ??????µ?a? ?a? ta µ?t?a p?? ep?ß?????a? st?? ???µat?p?st?t??? t?µ?a µet? ta ?e????ta t?? ?a?t??? e??a? sa? ap?t??esµa t?? s?????s? t?? µe??se?? st?? t?µ?? t?? ?at??????, a??µa ?a? se epa???e? p?? p??????µ???? pa???s?a?a? t?se?? sta?e??p???s??, a?af??eta? st? ??????µ??? ?e?t?? ?e?eµß???? t?? ?e?t?????.

«? s??e????µe?? ep?ß??? pe?????sµ?? st?? ????s? ?efa?a???, ? aßeßa??t?ta st?? a???? e??as?a? a??? ?a? st?? e???te?? ??????µ?a, ? ap?µe??s? t?? ?ata??se?? t?? ?a?t???, ? pe?????sµ?? t?? ?e?st?t?ta?, ta a?st???te?a ???t???a da?e?sµ?? ?a??? ?a? ? a?aµ??? ??a a???s? t?? p??sf???? a????t?? ???? p??a??? e?p???se?? a????t?? ap? t?ape?????? ???a??sµ???, ep???asa? s?µa?t??? t?? p??e?a t?? a????? a????t?? ?at? t??? p??t??? d??a µ??e? t?? 2013».

?? t??t? t??µ??? t?? 2013, s?µf??a µe t?? «??e??a ??ape????? ??????se??» t?? ???, s??e??st??e ? ??sp?s? a?st???te??? ???t????? ??????s?? da?e??? se µ????te?? ?µ?? ßa?µ? ap’ a?t? p?? ?ata???f??e ta p??????µe?a d?? t??µ??a pa?aµ????ta? ?µ?? se a??et? ???? ep?peda d?at????ta? ?ts? ?d?a?te?? d?s????a st?? p??sßas? t?? ?p???f??? a???ast?? se ???µat?d?t?s?. S???e???µ??a, ta ???t???a pa?a????s?? ste?ast???? da?e??? ß??s???ta? st? p?? ???? ep?ped? ap? t? t?ta?t? t??µ??? t?? 2008.

?s?? af??? ta ste?ast??? ep?t???a, a?t? pa??µe??a? ???? a? ?a? s?µe??sa? ???a?? µe??s? t? p??t? t??µ??? t?? 2013 se s??s? µe t?? a?t?st???? pe?s??? pe???d?. ?a ???? da?e?st??? ep?t???a ap?te???? a??µa ??a a?asta?t??? pa?????ta st?? a???s? t?? ??t?s?? ste?ast???? da?e??? ap? p??a???? a???ast?? a????t??. ? p??sfate? e?a??e??e? t?ape??? ??a e?e???t???? µe??se?? t?? ste?ast???? ep?t????? ap?te???? ??a ?et??? µ?t?? p?? p??a??? ?a s?µß??e? st?? a???s? t?? ??t?s?? t?? ste?ast???? da?e???.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας