Ακίνητα: Καλύτερος μήνας ο Ιούλιος

INBusinessNews  12/08/2013 09:06
Ακίνητα: Καλύτερος μήνας ο Ιούλιος

Ακίνητα: Καλύτερος μήνας ο Ιούλιος

INBusinessNews  12/08/2013 09:06

??? µ????te?? et?s?a µe??s? ap? ????? t??? µ??e? t?? 2013 s?µe??se ? ??????? se s??s? µe ta p???t???a ????afa p?? ?atat????a? se pa???p??a ß?s?.

S???e???µ??a ?atat????a? 354 p???t???a ????afa se s?????s? µe 408 ?a? ? µe??s? ?ta? µ???? 13%. ??t? e??e ?? ap?t??esµa ? µe??s? ??a t??? p??t??? eft? µ??e? ?a ??µa??e? st? 48% af?? s??????? ?atat????a? 2133 p???t???a ????afa ??a?t? 4118 t? p??t? eft?µ??? t?? 2012.

????e? p??t?? ?a a?afe??e? p?? ap? ta 354 p???t???a ta 103 ?atat????a? ap? a???dap??? µe t? µe??da t?? ????t?? ?a p??a??e? se ??f? ?a? ?eµes? µe 42 ?a? 32 a?t?st???a.

St?? epa???a ?e???s?a?, ? ??????? ?ta? ? p??t?? µ??a? t?? 2013 p?? ???e?se µe ?et??? p??s?µ? af?? ?ata???f??e ???d?? 8% µe t?? ?at??es? 94 p???t????? e????f??.

? ?d?a e????a ?ata???f??e ?a? st? ?eµes? µe ???d? 8% ?a? 119 p???t???a ?atate?e?µ??a.

??t??eta, st?? epa???a ????a?a? ? µe??s? ?ftase t? 38% af?? ?atat????a? µ???? 55 p???t???a ????afa. ???µa t?a????te?? ? µe??s? st?? epa???a ?µµ???st??, ?p?? ? µe??s? ?????e t? 70% µe µ???? 14 p???t???a ?a ????? ?atate?e? t?? ??????.

St?? epa???a ??f??, pa?? t?? p????? p???se?? se ??????, ? ??????? ???e?se µe a???t??? p??s?µ? 4% ?a? 72 p???t???a ????afa.
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας