Κυπριακή Δημοκρατία: Οι 17 εταιρείες που έχει μετοχές

Κυπριακή Δημοκρατία: Οι 17 εταιρείες που έχει μετοχές

Κυπριακή Δημοκρατία: Οι 17 εταιρείες που έχει μετοχές

Μετοχές σε δεκαεπτά συνολικά εταιρείες εκ των οποίων τρεις είναι υπό εκκαθάριση και η μία υπό εξυγίανση είχε η Κυπριακή Δημοκρατία στις 31/12/2018, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με τα στοιχεία η λογιστική αξία των εταιρειών που επένδυσε η κυβέρνηση ανέρχεται στο €1,63 δις, ενώ η τιμή κτήσης των εταιρειών φθάνει στα €3,49 δις. Υπάρχει δηλαδή απόκλιση της τάξης του €1,85 δις.

Με βάση πάντα τα στοιχεία η Κυπριακή Δημοκρατία ελέγχει το 100%  των ακόλουθων εταιρειών:

-Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης  Πετρελαιοειδών Λτδ
-Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λτδ
-Κυπριακό Σταθεροποιητικό Ταμείο Επενδύσεων Λτδ
-Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Λτδ
-Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (Ε.Υ.Κ.) Λτδ
-Eurocypria Airlines Ltd (υπό εκκαθάριση)

 
Αναλυτικά τα στοιχεία για όλες τις εταιρείες που επένδυσε η Κυπριακή Δημοκρατία:
 
 

Απαραίτητες διευκρινίσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟ
Υ
Σύμφωνα με τα Διατάγματα που εκδόθηκαν με βάση τον Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 Ν17(Ι)2013, οι υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου (μετοχές Τάξης Δ) μετατράπηκαν το 2013 σε νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €1 σε αναλογία 100:1. Κατά το 2017, οι 3.053 μετοχές που κατείχε το Κράτος στην Τράπεζα Κύπρου ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με 153 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 της Bank of Cyprus Holdings Plc.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου αποτελείται από 1 εκ. μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη. Μέχρι τις 31.12.2018, το Κράτος δεν είχε καταβάλει το αντίτιμο (€1 εκ.).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Με Ομόλογο το οποίο μεταβιβάστηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέρος της χρηματοδότησης που έλαβε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ), προέκυψε επένδυση στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ). Στις 28.2.2014 υπογράφηκε η πράξη ανακεφαλαιοποίησης του ΣΠΤ από τον Υπουργό Οικονομικών, την Επιτροπεία της ΣΚΤ και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Σύμφωνα με το Περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας / Κεντρικός Φορέας Διάταγμα του 2013 και 2014, στις 10.3.2014 το Ομόλογο δόθηκε ως αντίτιμο για την απόκτηση από το κράτος μετοχών αντίστοιχης αξίας στη ΣΚΤ. Παραχωρήθηκαν συνολικά 1.171.875.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,28 έκαστη. Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε το 2015 από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, η ΣΚΤ κλήθηκε να αυξήσει τις προβλέψεις της για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με αποτέλεσμα να χρειαστεί ένα επιπλέον κεφαλαιακό απόθεμα ύψους €175 εκ.
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 14.12.2015, αποφάσισε την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου η οποία θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή του εν λόγω Ταμείου στη μετοχική δομή του ΣΠΤ με την έκδοση νέων μετοχών ισόποσης αξίας. Με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6.5.2016, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε σε €1,1155, εκδόθηκαν νέες μετοχές προς το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και καθορίστηκε το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στη μετοχική δομή της ΣΚΤ που ανέρχεται σε 21,875%.Με το ίδιο Διάταγμα αποφασίστηκε η υποδιαίρεση των υφιστάμενων μετοχών σε 4 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,28 για κάθε μία μετοχή ονομαστικής αξίας €1,1155.
 
Το ποσοστό συμμετοχής του Κράτους μειώθηκε από 99% σε 77,34%.  Η ΣΚΤ υπέγραψε στις 25.6.2018 Συμφωνία Μεταφοράς ορισμένων εργασιών της στην Ελληνική Τράπεζα και μετονομάστηκε σε Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕ.ΔΙ.ΠΕ.Σ.) Λτδ. Το ποσοστό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕ.ΔΙ.ΠΕ.Σ. παρέμεινε στο 77,34%.

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τον Ιούλιο του 2012, στα πλαίσια της αναδοχής της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης της τράπεζας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, η Κυβέρνηση απέκτησε το 84% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Ως αντίτιμο, εκδόθηκαν Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα αρχικής ονομαστικής αξίας €1.888.562.000 τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα Δανεισμού της Δημοσιονομικής Έκθεσης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της Κυβέρνησης μειώθηκε στο 81,5% μετά την έκδοση νέων μετοχών από την υποχρεωτική μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου στις 4.2.2013. Τον Μάρτιο του 2013 η Τράπεζα εισήλθε σε καθεστώς εξυγίανσης και με βάση το Περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα που εκδόθηκε στις 29.3.2013 και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν στη συνέχεια, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. Οι υποχρεώσεις που παρέμειναν στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ξεπερνούν τα περιουσιακά της στοιχεία και άρα δεν αναμένεται να ανακτηθεί οποιοδήποτε μέρος της επένδυσης του Κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Ως εκ τούτου το 2013 διαγράφηκε ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης.

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ
Συνεπεία της αρνητικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) σχετικά με την αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών, το Διοικητικό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών αποφάσισε στις 9.1.2015 να θέσει σε λειτουργία τη διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας.

ΕUROCYPRIA
Η εταιρεία Eurocypria Airlines Ltd βρίσκεται υπό εκκαθάριση από το έτος 2010. Κατά το 2013 διαγράφηκε ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης αφού οι υποχρεώσεις της εταιρείας ξεπερνούν τα περιουσιακά της στοιχεία και άρα δεν αναμένεται να ανακτηθεί οποιοδήποτε μέρος της επένδυσης.
 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
Η Παγκύπριος Εταιρεία Αρτοποιών Δημόσια Εταιρεία Λτδ βρίσκεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης σύμφωνα με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που εκδόθηκε στις 31.10.2016.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας