iSPIRAL: Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών (KYC/AML)

Δελτίο Τύπου   18/04/2019 10:19
iSPIRAL: Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών (KYC/AML)

iSPIRAL: Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών (KYC/AML)

Δελτίο Τύπου   18/04/2019 10:19
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αυξάνεται ανησυχητικά, αφού οι εγκληματίες ασχολούνται με τη δουλειά τους ουσιαστικά ανενόχλητοι. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές οι αρχές και φορείς έχουν ευθύνη να παρεμποδίσουν τέτοιες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς και για όλα τα μέλη τους (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Δικηγορικά και Λογιστικά Γραφεία).

RELATED ARTICLES


Σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού και αξιολόγησης των διαδικασιών ασφάλειας και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η εφαρμογή και χρήση του Ελέγχου Συναλλαγών καθίσταται αναγκαία. Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων δεν πρέπει να περιορίζεται στα αρχικά στάδια δημιουργίας της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη, αλλά καθ΄ όλη τη διάρκεια επαγγελματικής σχέσης με τον πελάτη. Συνεπώς, ο έλεγχος συναλλαγών πρέπει να περιλαμβάνει νέους αλλά και υφιστάμενους πελάτες, εφαρμόζοντας τη διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας (Due  Diligence) και στις δύο κατηγορίες πελατών.

Η λύση Ελέγχου Συναλλαγών παρέχει σε μια εταιρεία τη δυνατότητα να ελέγχει τον τεράστιο όγκο συναλλαγών και να αναγνωρίζει ύποπτες κινήσεις που βοηθούν στον εντοπισμό οποιασδήποτε παράνομης επιχειρηματικής κίνησης. Βέβαια, μια τέτοια λύση αποτελεί πρόκληση. Γι’ αυτό απαιτείται η τεχνογνωσία και εμπειρία του πωλητή, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της επιχείρησης από το ρίσκο ελέγχου, η τήρηση όλων των κανονισμών και η ικανοποίηση κάθε εταίρου.

Πιο κάτω αναφέρονται οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν κάποιος οργανισμός προχωρήσει στην εφαρμογή της λύσης Ελέγχου Συναλλαγών(Transaction Monitoring):

1. Διαχείριση Περιπτώσεων

Για να είναι η λύση Ελέγχου Συναλλαγών ολοκληρωμένη, πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται περιπτώσεις σε ατομικό επίπεδο με την αναπαραγωγή ειδοποιήσεων. Η λειτουργία της Διαχείρισης Περιπτώσεων μπορεί να εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, να δίνει προτεραιότητα και να επιλύει θέματα, να παρακολουθεί την κατάσταση και να αναθέτει εργασίες.  

2. Διαχείριση Κανόνων
Σύμφωνα με την εμπειρία μας, η ύπαρξη πολλών κανόνων δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα.  Αντιθέτως, καθώς κάθε εταιρεία διαφέρει, προτείνουμε έναν ευέλικτο κανόνα που να βασίζεται σε πραγματικά σενάρια, ελέγχει και προσαρμόζεται. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου Κανόνα Ελέγχου Συναλλαγών, το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίζει τη δημιουργία προκαθορισμένων κανόνων σε περιπτώσεις έγκυρων επισημάνσεων/ειδοποιήσεων (alerts) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti - Money Laundering), επιτρέποντας τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο και την ακριβή προσαρμογή του συστήματος σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών.

3. Ψευδώς Θετικά Αποτελέσματα (False Positives)

Ο προκαθορισμός των κανόνων δεν είναι πάντα ακριβής. Οδηγεί στην αναπαραγωγή ενός τεράστιου όγκου θετικών αποτελεσμάτων, που αυξάνει τον φόρτο εργασίας των λειτουργών που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών. Η εφαρμογή προγνωστικών αναλυτικών μεθόδων – όπως η Μηχανιστική Μάθηση και/ή Τεχνητή Νοημοσύνη – θα μειώσει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και συνεπώς θα ενισχύσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

4. Αναφορά

Είναι σημαντικό για κάθε οργανισμό να λαμβάνει κάθε είδους χρήσιμη πληροφορία, αλλά και να καθορίζει εκ των προτέρων πώς θα ελέγχονται, θα αναλύονται και θα ολοκληρώνονται οι συναλλαγές του. Αυτό σας επιτρέπει να καθορίζετε ποια στοιχεία είναι σημαντικά για τον οργανισμό σας. Αυτή η λύση λογισμικού αναλύει και παρουσιάζει την πληροφόρηση με τρόπο που να αρμόζει στον οργανισμό  σας, για παράδειγμα μέσω εξαγωγής αρχείου Excel ή γραφικής απεικόνισης της λύσης. Αυτό θα σας απαλλάξει από το να αναθέσετε επιπρόσθετες υπηρεσίες σε άλλο οργανισμό/πωλητή.

5. Ρίσκο
Η Ειδική Μονάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και η 4η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες (4th AML Directive) προτείνουν όπως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες λειτουργεί στη βάση της προσέγγισης του ρίσκου. Οι εταιρείες πρέπει να δημιουργούν και να ενημερώνουν διαρκώς ένα προφίλ ρίσκου για κάθε πελάτη τους, που να συμπεριλαμβάνει τις συναλλαγές και τις πηγές χρηματοδότησης τους. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ψηλά ατομικά και επιχειρηματικά ρίσκα. Γι’ αυτό μια λύση πρέπει να εντοπίζει συνεχώς κάθε μορφή ρίσκου που μπορεί να εμπεριέχεται στις δομές, τις μεθόδους, τα συστήματα και τα στοιχεία ενός οργανισμού και που ίσως αποτελέσουν απειλή.  
 
6. Κόστος& Μελλοντική Ασφάλεια

Μπορεί η λύση λογισμικού να ακολουθήσει τον ρυθμό και το όραμα της εταιρείας μου; Αυτό είναι ένα ερώτημα ύψιστης σημασίας. Να θυμάστε ότι οι κανονισμοί αλλάζουν, εφαρμόζονται νέες κατευθυντήριες γραμμές, όπως για παράδειγμα οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ή αναπτύσσονται νέα προϊόντα από τις εταιρείες. Μια λύση λογισμικού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε κάθε αλλαγή που προκύπτει, ώστε να διασφαλίζει ότι οι ανάγκες και οι αλλαγές της επιχείρησης μπορούν να εφαρμοστούν με χαμηλό κόστος. Υπάρχει οποιοδήποτε κόστος συντήρησης ή υποστήριξης (για να αναφέρουμε μερικά) που πρέπει να ληφθεί υπόψη;  Εφαρμόστε Καίριους Δείκτες Απόδοσης που μπορούν να διασφαλίσουν έλεγχο απόδοσης.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας