Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων

InBusinessNews  10/12/2018 11:02
Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων

Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων

InBusinessNews  10/12/2018 11:02

Στις δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κυβερνητικών Κτηρίων τις οποίες προωθεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναφέρθηκε η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Βασιλική Αναστασιάδου.

RELATED ARTICLES


Από το 2013
Απαντώντας στη Βουλή, η κ. Αναστασιάδου τόνισε ότι τον Μάιο του 2013 με οδηγίες του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων συστάθηκε Ομάδα Εργασίας υπό το συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με σκοπό την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την ετοιμασία Προγράμματος Ενεργειακής Απόδοσης σε Δημόσια Κτήρια.

Στην Ομάδα συμμετέχουν εκτός από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Τομέας Κτηρίων ως Συντονιστής), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Ελέγχου, η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η πιο πάνω Ομάδα Εργασίας χειρίζεται και προωθεί τις διάφορες δράσεις που αφορούν την Ενεργειακή Απόδοση των Δημοσίων Κτηρίων, με στόχο η Κύπρος να εναρμονιστεί με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας ετησίως (3,316 GWh) και την εφαρμογή του άρθρου 14 των Περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 μέχρι 2015.

Τα εργαλεία/δράσεις μέσω των οποίων προωθείται/υλοποιείται η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των Δημοσίων Κτηρίων είναι συνοπτικά μέσω Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς επίσης και μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι τρεις πρώτες δράσεις αποτελούν συνήθη πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια, σημειώνει η Υπουργός Μεταφορών, προσθέτοντας ότι οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) αποτελούν νέα πρακτική για τα Κυπριακά δεδομένα, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Ενέργειες που υλοποιήθηκαν
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με το Τμήμα ΗΜΥ έχει υλοποιήσει εντός του 2014 και 2015 το Στρατηγικό Έργο με την ονομασία “ΕΝΕΡΓΕΙΝ” το οποίο είχε ως στόχο την υλοποίηση πραγματικών επιδεικτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σε κτίρια, χώρους και εγκαταστάσεις του δημοσίου τομέα, καθώς και στην προετοιμασία στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης ανά περιοχή.  Το Έργο έχει διάρκεια 2 έτη και συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ.  Το Έργο είχε στόχο την προώθηση των ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013” και χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς Πόρους (ΕΤΠΑ 80%) και εθνικούς πόρους (20%).

Για την Κύπρο ο προϋπολογισμός ήταν 1.600.000 ευρώ και έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά τέσσερα Κτήρια:
• Κτίριο της Βουλής
(στοχευμένες επεμβάσεις-Τμήμα ΗΜΥ)
• Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στοχευμένες επεμβάσεις-Τμήμα ΗΜΥ)
• Κτίριο Τομέα Νομοθεσίας Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (συνδυασμένες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Τ.Δ.Ε., Τμήμα Η.Μ.Υ.)
 
Προϋπολογισμός Έργου:  117.000,00 ευρώ
  

Το Κτίριο ήταν ενεργειακής κατηγορίας Γ και μετά την υλοποίηση των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης κατατάσσεται σε κατηγορία Β+ (ΠΕΑ).  Η εξοικονόμηση Ενέργειας που επιτεύχθηκε παρουσιάζεται ως ακολούθως:
o    Κλιματισμός:  Εξοικονόμηση 51% (2,300 ευρώ) 
o    Θέρμανση:  Εξοικονόμηση 18% (400 ευρώ) 
o    Φωτισμός:  Εξοικονόμηση 30% (1,300 ευρώ) 
o    Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CΟ2:  43% 
o    Σύνολο εξοικονόμησης Ενέργειας:  51%
o    Η συνολική αναμενόμενη εξοικονόμηση υπολογίζεται περίπου στις 4.000 ευρώ/έτος.

•    Κτίριο Υπηρεσίας Εμπορίου, ΥΕΕΒΤ (συνδυασμένες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Τ.Δ.Ε., Τμήμα Η.Μ.Υ.) 
Προϋπολογισμός Έργου:  274.847,00 ευρώ.

Το Κτίριο ήταν ενεργειακής κατηγορίας Ε και μετά την υλοποίηση των μέτρων ενεργειακής Αναβάθμισης κατατάσσεται σε κατηγορία Β (ΠΕΑ).

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε είναι ως ακολούθως:
o    Κλιματισμός:  Εξοικονόμηση 33% (10.000 ευρώ) 
o    Θέρμανση:  Εξοικονόμηση 95% (7.000 ευρώ) 
o    Φωτισμός:  Εξοικονόμηση 52% (8.500 ευρώ) 
o    Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CΟ2:  46% 
Σύνολο εξοικονόμησης Ενέργειας:  56% 

Η συνολική αναμενόμενη εξοικονόμηση υπολογίζεται περίπου στις 26.500 ευρώ/έτος.

Εξάλλου, το Έργο “ΕΝΕΡΓΕΙΝ” ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2015 (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου Ιούλιος 2015, ολοκλήρωση πληρωμών Οκτώβριος 2015).

Ενέργειες που προγραμματίζονται
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι ο Φορέας Υλοποίησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων 2014-2020.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με το Τμήμα ΗΜΥ και η οποία ήδη εργάζεται για την προώθηση και υλοποίηση των Έργων, με στόχο η χώρα μας να εναρμονιστεί με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας ετησίως (3,316 GWh) και την εφαρμογή του άρθρου 14 των Περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 μέχρι 2015.

Ως πρώτο βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοσίων Κτηρίων, η Υπηρεσία Ενέργειας σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα ΗΜΥ έχει ετοιμάσει κατάλογο όπου καταγράφονται όλα τα Κτήρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση.  Ο υπό αναφορά κατάλογος έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Υπηρεσία Ενέργειας ενώ είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.  Ο κατάλογος περιλαμβάνει 179 Δημόσια Κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση.

Για την περίοδο 2014-2020 υπάρχει Προϋπολογισμός 20 εκατομμυρίων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα, για τα οποία το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποτελεί το Φορέα Υλοποίησης.

Σημειώνεται ότι σε ένα έτος υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις πέραν του 3%, και το πλεόνασμα να μεταφέρεται στα τρία προηγούμενα ή τρία επόμενα έτη.

Το Τμήμα ΗΜΥ έχει εκδώσει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για τα πλείστα Δημόσια Κτίρια.  Σύμφωνα με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης τα Κτίρια κατατάσσονται σε Ενεργειακές Κατηγορίες (πόσο ενεργοβόρα είναι).

Σύμφωνα με αυτή την κατάταξη και τις συστάσεις του εξειδικευμένου Εμπειρογνώμονα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχωρεί σε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις.

Η Ομάδα Εργασίας έχει καταγράψει τα Κριτήρια Επιλογής των Κτιρίων, και έχει γίνει η επιλογή των Κτιρίων μέσα στα πλαίσια της ένταξης τους στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων 2014-2020.  Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προωθήσει τα Έργα αυτά με τη μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση.  Ήδη έχουν ετοιμαστεί τα Έγγραφα Διαγωνισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κυβερνητικών Γραφείων Πάφου και των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Δημοσίων Έργων και αναμένεται να γίνει εντός του 2018 η προκήρυξη των πιο πάνω Διαγωνισμών.

Περαιτέρω η Υπουργός Μεταφορών ενημέρωσε τη Βουλή ότι όσον αφορά τα νέα Κυβερνητικά Κτίρια, τα οποία θα προωθηθούν από την 1/1/2019, μέσα στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης, θα είναι Μηδενικής Κατανάλωσης.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας