Κρατικές χορηγίες σε επιχειρήσεις για εισαγωγή συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου

InBusinessNews  18/04/2018 12:15
Κρατικές χορηγίες σε επιχειρήσεις για εισαγωγή συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου

Κρατικές χορηγίες σε επιχειρήσεις για εισαγωγή συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου

InBusinessNews  18/04/2018 12:15
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2018 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.
 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών, μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Συγκεκριμένα, αφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, το οποίο να στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων/οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.
 
Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ποσό των €500 χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 9η Νοεμβρίου 2018. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί υποβάλουν εμπρόθεσμα και έγκυρα αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS.
 
Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Περιβάλλοντος κα Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου, στο τηλέφωνο 22866246 ή στο ηλ. ταχυδρομείο: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας