Εν αναμονή για το ποιους θα ισχύει η νέα αναστολή δόσεων

  21/01/2021 09:32
Εν αναμονή για το ποιους θα ισχύει η νέα αναστολή δόσεων

Εν αναμονή για το ποιους θα ισχύει η νέα αναστολή δόσεων

  21/01/2021 09:32

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό των δανειοληπτών οι οποίοι θα εμπίπτουν στο νέο διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για αναστολή καταβολής δόσεων πιστωτικών διευκολύνσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Αξίζει να σημειωθεί πως σχετικό διάταγμα εξέδωσε στις 15 Ιανουαρίου ο Υπουργός Οικονομικών και με το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει ρήτρα με βάση και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών βάσει της οποίας η συνολική περίοδος αναστολής καταβολής δόσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 9 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες η πλειοψηφία των δανειακών συμβάσεων που έχει ήδη λάβει έγκριση αναστολής καταβολής δόσεων στη βάση του πρώτου διατάγματος το 2020, έχει συμπληρώσει την περίοδο 9 μηνών καθώς το διάταγμα είχε αναδρομική ισχύ.

Υπενθυμίζεται πως με βάση το τελευταίο διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών τα έκτακτα μέτρα καλύπτουν μόνο πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και από μη πιστωτικά ιδρύματα και μεσίτες πιστώσεων για σύναψη συμβάσεων πίστωσης για καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία.

 • Αναστέλλεται για ορισμένα/ους
  • (i) φυσικά πρόσωπα,
  • (ii) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
  • (iii) Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι),

H υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς οι οποίες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Πιστωτικές διευκολύνσεις σε φυσικά πρόσωπα ή Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως σκοπού με υποθήκη την κύρια κατοικία με αγoραία αξία μέχρι €350.000.
 2. Πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού σε εταιρείες και αυτοτελώς εργαζομένους οι εργασίες των οποίων βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή στη βάση του Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας στις 8 Ιανουαρίου 2021.
 3. Πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού σε εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου.
 4. Πιστωτικές διευκολύνσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) πιο πάνω, οι δικαιούχοι των οποίων υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος με βάση τα διατάγματα του έτους 2020, η εκδήλωση ενδιαφέροντος τους εγκρίθηκε από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και οι οποίοι δεν ζήτησαν να τους επιστραφεί το ποσό των δόσεων των πιστωτικών διευκολύνσεων προς το πιστωτικό ίδρυμα που ήταν πληρωτέες και καταβλήθηκαν μεταξύ τις 30 Μαρτίου 2020, ημερομηνίας δημοσίευσης του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων Αναστολής από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Διατάγματος του 2020, και της ημερομηνίας της αίτησής τους εντός του 2020.
 • Νοείται περαιτέρω ότι, η διάρκεια της περιόδου αναστολής δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.
   
 • Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων των δικαιούχων που αναφέρονται προϋποθέτει την μη παρουσία καθυστερήσεων στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID - 19.
   
 • Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εξαιρεί πιστωτικές διευκολύνσεις που υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.
   
 • Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του χρηματοοικονομικού οργανισμού επί των αιτημάτων αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων πραγματοποιείται, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2021 το αργότερο.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας