Ελληνική: Το βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική

Ελληνική: Το βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική

Ελληνική: Το βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική

Περαιτέρω σημαντική μείωση κατέγραψε ο κίνδυνος ισολογισμού του Ομίλου Ελληνικής λόγω των μειωμένων χρεώσεων, κατά 46% το 2019,  για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σαν αποτέλεσμα της απόκτησης μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζα, με το δείκτη των ΜΕΧ του Ομίλου να μειώνεται από το 53,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στο 25,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2019και το δείκτη Texas να βελτιώνεται στο 79%.

RELATED ARTICLESΣε ό,τι αφορά τον δείκτη εξόδων προς έσοδα για το 2019 διαμορφώθηκε στο 67,5% σε σύγκριση με 69,6% το 2018, ενώ ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων για το 2019 μειώθηκε από 0,8% το 2018 σε 0,4%.

Οικονομική θέση
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε στα €16,308 δισ. σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1% σε σύγκριση με €16,126 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως λόγω της αύξησης στις επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού. Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,602 δισ. με το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2019 να ανέρχεται ανήλθε στο 30,1%.
Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν το 2019 ανήλθε σε €812,3 εκατ. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε €7.244 εκατ., μειωμένες κατά 5% σε σύγκριση με €7.636 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Κατά το 2019, χορηγήσεις ύψους €216,8 εκατ. διαγράφηκαν με το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων να ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στο 21,4%.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 40,9%.

Αποθέματα ακινήτων
Τα αποθέματα ακινήτων, τα οποία ως επί το πλείστων προέκυψαν από διακανονισμό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε €177,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: €164,1 εκατ.). Η μεταβολή στο υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών για το 2019 περιλάμβανε προσθήκες ύψους €67,8 εκατ., πωλήσεις ύψους €42,4 εκατ. και ποσό απομείωσης ύψους €12,1 εκατ.

Στρατηγική
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Επεξηγηματική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου, η  Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη διατήρησή της ως ένα ισχυρό τραπεζικό ίδρυμα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μετόχων της, των υπαλλήλων της, των πελατών της και της κοινωνίας. Ενώ η Tράπεζα αναμένει ότι η πρόσφατη εμφάνιση της πανδημίας κορωνοϊού θα έχει προσωρινή αλλά σημαντική αρνητική οικονομική επίπτωση, η Τράπεζα παραμένει εύρωστη και επικεντρώνεται στην διαχείριση και την προστασία του ισολογισμού της κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ενισχύει και να βελτιώνει τη θέση της στην αγορά για να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης μετά την πανδημία.

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται: 1) στη ανάπτυξη μέσω ψηλής ποιότητας δανεισμού και της προώθησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους πελάτες και 2) στη μείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ.

Η Τράπεζα προτίθεται να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της στην στήριξη της εγχώριας οικονομίας διασφαλίζοντας παράλληλα την μετοχική της αξία, μέσω συνετών πολιτικών που συμβαδίζουν με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης περαιτέρω διεθνών δανείων και επενδυτικών ευκαιριών, γνωρίζοντας το μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ξεπλύματος χρήματος. Η στρατηγική της Τράπεζας επίσης επικεντρώνεται στην τεχνολογία, στην ανάλυση,  στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και στην απλούστευση των διεργασιών.

Μέσω της δημιουργίας της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης χρεών στην Κύπρο, η Τράπεζα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ΜΕΧ με γρηγορότερο ρυθμό και με υψηλότερες ανακτήσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την αποδεδειγμένη πραγματογνωμοσύνη και τεχνική εμπειρία της APS Cyprus. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα επικεντρώνεται στη διαχείριση των ΜΕΧ με γρήγορους ρυθμούς μέσω της εκποίησης χαρτοφυλακίων.

Συνεπής με την στρατηγική ανάπτυξης, η Tράπεζα ολοκλήρωσε την Απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2018 και εφάρμοσε την ενσωμάτωση της αποκτηθείσας επιχείρησης τον Σεπτέμβριο του 2019. Η Απόκτηση βελτίωσε το χρηματοοικονομικό προφίλ της Τράπεζας και ενίσχυσε της δραστηριότητές της σε όλη την Κύπρο, με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η Απόκτηση συμπλήρωσε το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της εδραιώνοντας την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, επιπρόσθετα από την προηγούμενη επιχειρηματική της εστίασή.

Η Τράπεζα διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, επιτρέποντας της, καθώς η οικονομία ανακάμπτει μετά τον κορωνοϊό, να αναπτύξει περαιτέρω προγράμματα δανεισμού σε ολόκληρη την Κύπρο και επιλεγμένες διεθνείς ευκαιρίες δανεισμού και επενδύσεων. Η Τράπεζα έχει ως στόχο τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού της ρόλου για τη στήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας, υποστηρίζοντας τις αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρέχοντας μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών.  Η επικέντρωση για εγχώριο δανεισμό θα συνεχιστεί προς 1) επιχειρήσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των λιανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, της μεταποίησης και του τουρισμού; 2) χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων. Μέσα από την πανδημική περίοδο η Ελληνική Τράπεζα θα υποστηρίξει τους πελάτες της, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας