Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τα ευρήματα της MONEYVAL καταδεικνύουν την πρόοδο της Δημοκρατίας

Δελτίο Τύπου  14/02/2020 15:28
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τα ευρήματα της MONEYVAL καταδεικνύουν την πρόοδο της Δημοκρατίας

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τα ευρήματα της MONEYVAL καταδεικνύουν την πρόοδο της Δημοκρατίας

Δελτίο Τύπου  14/02/2020 15:28
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) χαιρετίζει τη δημοσίευση της Έκθεσης Αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για την Έκθεση του πέμπτου Γύρου Αμοιβαίας Αξιολόγησης (MER), κατά την οποία οι εμπειρογνώμονες της MONEYVAL αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου που έχει θεσπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CFT). Η MONEYVAL αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο τεχνικής συμμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων κυπριακών Αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), για τον ρόλο της στην εποπτεία του πλαισίου AML/ CFT. 

RELATED ARTICLES

 
 
Συνολικά 98 χώρες έχουν υποβληθεί στην απαιτητική αξιολόγηση της MONEYVAL. Η Κύπρος περιλαμβάνεται στις 25 χώρες, οι οποίες δεν έχουν χαμηλό βαθμό αξιολόγησης (Low) σε κανένα από τους 11 πυλώνες που συνθέτουν την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας. Τα μέτρα AML / CFT της Κύπρου έχουν εκτιμηθεί ως ουσιαστικά αποτελεσματικά σε 3 από τους 11 πυλώνες αποτελεσματικότητας και ως μέτρια αποτελεσματικά στα υπόλοιπα 8. Όσον αφορά την τεχνική συμμόρφωση, η Κύπρος έχει επιτύχει βαθμολογίες Συμμόρφωσης ή Μεγάλης Συμμόρφωσης στις περισσότερες από τις 40 παραμέτρους, με μόνο δύο μερικώς συμμορφούμενες αξιολογήσεις. Δεν καταγράφηκαν μη-συμμορφούμενες αξιολογήσεις. Τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης καταδεικνύουν την πρόοδο που έχει σημειώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, στην εφαρμογή ενός ενισχυμένου πλαισίου AML/ CFT, στηρίζοντας τη μάχη της διεθνούς κοινότητας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 
Όσον αφορά στην ΕΚΚ, μια σύνοψη αυτών των βασικών ευρημάτων περιλαμβάνει:
 
  • Η ΕΚΚ εφαρμόζει περιεκτικούς ελέγχους σε σχέση με τη χορήγηση αδειών, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι κατανοεί τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα των αιτητών και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι μόνο καλής ποιότητας εταιρείες εξουσιοδοτούνται να εισέλθουν στην αγορά. Η ευρωστία της προσέγγισης από την ΕΚΚ για την αδειοδότηση αποδεικνύεται μέσω του ικανοποιητικού αριθμού παραδειγμάτων αιτήσεων που αποσύρθηκαν και απορρίφθηκαν.
 
  • Το πλαίσιο με βάση τους κινδύνους (Risk-based approach framework) που χρησιμοποιεί η EKK για τις εποπτευόμενες οντότητες είναι ισχυρό και προηγμένο, παρόλο που απαιτούνται βελτιώσεις.
 
  • Οι έλεγχοι της ΕΚΚ είναι πολύ καλής ποιότητας και λαμβάνονται μετρά που αποδεικνύουν ότι οι κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΚΚ είναι αποτελεσματικές.
 
  • Η ΕΚΚ έχει αποδείξει ότι οι εποπτικές της ενέργειες έχουν θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οντοτήτων. Οι αρμόδιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΚ, έχουν προωθήσει ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις που έχουν οι εποπτευόμενες οντότητες, με μεγαλύτερη έμφαση στο AML.
 
  • Η ΕΚΚ διαθέτει ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο εδραίωσης της κυπριακής αγοράς κινητών αξιών ως έναν από τους πιο ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς. Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου, περιλαμβάνονται στόχοι, οι οποίοι αφορούν βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, περιλαμβανομένου αυτού που διέπει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οντοτήτων.
 
  • Υπάρχει ένα καλό επίπεδο εγχώριας συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων Αρχών, τόσο σε θέματα πολιτικής, όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
 
  • Η ΕΚΚ συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους ξένους ομολόγους της μέσω του Τμήματος Στρατηγικής, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας. Η συνεργασία αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των εποπτικών Αρχών για την ενίσχυση της εποπτείας και τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας. Η βοήθεια που παρείχε η ΕΚΚ σε αλλοδαπούς ομολόγους αναγνωρίστηκε δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε σχέση με την παροχή βοήθειας για περαιτέρω διερεύνηση σοβαρών παραβάσεων των περί κινητών αξιών νόμων.

 

Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της τεχνικής συμμόρφωσης από όλες τις αρμόδιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΚ. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Η Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών λαμβάνουν μέτρα ενίσχυσης της κατανόησης του κινδύνου AML /TF και να εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετης καθοδήγησης, εκπαίδευσης και ανατροφοδότησης.
 
  •  Οι διαδικασίες πολιτικής, εποπτείας και παρακολούθησης του τομέα των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών από τις εποπτικές Αρχές θα πρέπει να είναι επαρκώς εναρμονισμένες ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων από τον τομέα ως σύνολο.
 
  • Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι εποπτικές Αρχές των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αδειοδότησης (αλλά όχι την ποιότητά της), τον όγκο της εποπτείας, τη διασυνδεδεμένη εργασία για την εκτίμηση κινδύνου και τις κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν.
 
Η ΕΚΚ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Έκθεση για την Κύπρο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της ΕΚΚ και όλων των αδειοδοτημένων οντοτήτων στον επενδυτικό τομέα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εντός της διεθνούς κοινότητας. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Δήμητρα Καλογήρου δήλωσε: «Τα ευρήματα της αξιολόγησης της MONEYVAL πρέπει να θεωρηθούν ως ψήφος εμπιστοσύνης στην Κύπρο και την πρόοδο που σημείωσε όσον αφορά την ενίσχυση της εποπτείας και της επιβολής κανόνων για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα παραμείνει προσηλωμένη στην προσπάθειά της για καταπολέμηση των ροών παράνομου χρήματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας