Τρ. Κύπρου: Η πρόσθετη αξία, οι εκποιήσεις, τα δάνεια και το ΕΣΤΙΑ

  28/11/2019 07:38
Τρ. Κύπρου: Η πρόσθετη αξία, οι εκποιήσεις, τα δάνεια και το ΕΣΤΙΑ

Τρ. Κύπρου: Η πρόσθετη αξία, οι εκποιήσεις, τα δάνεια και το ΕΣΤΙΑ

  28/11/2019 07:38
Σημαντικές βελτιώσεις σε βασικούς οικονομικούς δείκτες κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το τρίτο τρίμηνο του 2019 με βάση την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, με την κεφαλαιακή της επάρκεια να ενισχύεται στο 17,9% σε σχέση με 16,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Παρά τα μειωμένα κέρδη €56 εκατ. που παρουσίασε το ενιάμηνο το 2019 σε σχέση με €152 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, το Συγκρότημα προέβη σε δράσεις οι οποίες θα προσδώσουν αξία στους μετόχους, παραχώρησε €270 εκατ. οικιστικά δάνεια το ενιάμηνο του 2019, ενώ η REMU προχώρησε σε πωλήσεις ακινήτων €355 εκατ.

RELATED ARTICLESΒελτίωση δεικτών
Με γνώμονα την δεινή οικονομική θέση της Τράπεζας Κύπρου το 2013, σήμερα το Συγκρότημα κατάφερε να προβεί σε σημαντική απομόχλευση του ισολογισμού του, μειώνοντας το κατά €9,2 δις από €30,3 δις το Δεκέμβριο του 2013 στα €21,1 δις το Δεκέμβριο του 2018.
Επίσης, ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) μειώθηκε από το 63% το 2014 στο 31% το ενιάμηνο του 2019, ενώ σε απόλυτους αριθμούς τα ΜΕΧ συρρικνώθηκαν από €15,0 δις στα €4,1 δις (μείωση €10,9 δις).

Την ίδια ώρα, η κεφαλαιακή της επάρκεια ενισχύθηκε το ενιάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να αυξάνεται από 13,2% σε 14,9%. Παράλληλα, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 17,9% από 16,2% που ήταν το ενιάμηνο του 2018.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων σε σχέση με το 2014 αυξήθηκε κατά €5,6 δις, από €11,3 δις το 2014 σε €16,9 δις το ενιάμηνο του 2019.

Πωλήσεις ακινήτων
Η Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) το ενιάμηνο του 2019 ανέλαβε ακίνητα ύψους €159 εκατ. (μείωση κατά 49% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. Παράλληλα, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την οργανική πώληση ακινήτων ύψους €159 εκατ. το ενιάμηνο 2019 (σε σύγκριση με €154 εκατ. το εννιάμηνο 2018) με αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους €26 εκατ. για το εννιάμηνο 2019. Κατά τoυς εννιά μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €195 εκατ. (433ακίνητα), εξαιρουμένης της πώλησης του Cyreit. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €65 εκατ.
 
Ολοκλήρωση Helix
Με την ολοκλήρωση του Project Helix το β ́τρίμηνο 2019, ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €109 εκατ., τα οποία περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Helix), αποαναγνωρίστηκαν στις 30 Ιουνίου 2019. Στις 31 Μαρτίου 2019, ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €98 εκατ. περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Helix), σε σύγκριση με €74 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΕΣΤΙΑ
Το επιλέξιμο χαρτοφυλάκιο για το ΕΣΤΙΑ ανέρχεται στα €0,83 δις ΜΕΔ με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με το Σχέδιο, τα επιλέξιμα δάνεια θα αναδιαρθρωθούν στη χαμηλότερη από τη συμβατική και αγοραία αξία. Μέχρι τις 22 Νοεμβρίου είχαν υποβληθεί 487 αιτήσεις και αφορούν δάνεια ύψους €120 εκατ.

Εκποιήσεις
Κατά το ενιάμηνο του 2019 το Συγκρότημα άρχισε τη διαδικασία για εκποίηση 1.293 ενυπόθηκων ακινήτων, ενώ κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν εκποιήσεις για 434 ακίνητα.

Νέα δάνεια
Τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Κύπρο ανήλθαν σε €1,6 δις για το ενιάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων παραχωρήθηκαν χορηγήσεις ύψους €429 εκατ. σε ιδιώτες, €169 εκατ. σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και €881 εκατ. σε επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τους τομείς της οικονομίας που απορρόφησαν τις νέες χορηγήσεις, την μερίδα του λέοντος έλαβε το εμπόριο με €371 εκατ. με τον τομέα των ακινήτων να ακολουθεί με €259 εκατ.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας