ΕΚΚ: Ανεστάλη η άδεια λειτουργίας της Centralspot Trading Ltd

  08/11/2019 18:54
ΕΚΚ: Ανεστάλη η άδεια λειτουργίας της Centralspot Trading Ltd

ΕΚΚ: Ανεστάλη η άδεια λειτουργίας της Centralspot Trading Ltd

  08/11/2019 18:54
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Centralspot Trading Ltd έχει ανασταλεί ολικώς, καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με τα άρθρα 92(1) και 93(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 575/2013.

RELATED ARTICLES


Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι η ανωτέρω ενδεχόμενη παράβαση πιθανόν να θέτει σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς.

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, η εταιρεία οφείλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της η εταιρεία δεν επιτρέπεται να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες, ή να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη, ούτε να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, η Εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 7(α) της Οδηγίας ΟΔ87-05:
  • Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ιδίας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.
  • Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας