ΚΕΔΙΠΕΣ:  Έσοδα €180,3 εκατ το πρώτο επτάμηνο

InBusinessNews  05/06/2019 13:24
ΚΕΔΙΠΕΣ:  Έσοδα €180,3 εκατ το πρώτο επτάμηνο

ΚΕΔΙΠΕΣ:  Έσοδα €180,3 εκατ το πρώτο επτάμηνο

InBusinessNews  05/06/2019 13:24

Στα €180,3 εκατ ανήλθαν οι συνολικές εισροές  της ΚΕΔΙΠΕΣ κατά το πρώτο επτάμηνο λειτουργίας της, ενώ την ίδια ώρα οι εκροές της οντότητας ανήλθαν σε €128,6 εκατ, με τις εκροές του τελευταίου τριμήνου να διαμορφώνονται σε €38,6 εκατ. 
 
Εισροές
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για την περίοδο μέχρι 31/3/2019, οι συνολικές ταμειακές εισροές από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι 31/3/2019 ανήλθαν σε €180,3εκ, με τις εισροές του τελευταίου τριμήνου να διαμορφώνονται σε €79,0εκ.

1


Οι εισπράξεις χορηγήσεων ανά θεσμικό τομέα είναι:

 

οο


Οι εισροές του τελευταίου τριμήνου από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας αφού επίδρασε θετικά η επανέναρξη της υλοποίησης αναδιαρθρώσεων, μετά τη εξασφάλιση άδειας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ, στην ιδιοκτησία της οποίας παραμένουν στο παρόν στάδιο οι χορηγήσεις.  Αντίθετα έχει μειωθεί η συνεισφορά από εισπράξεις εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, κυρίως από Δήμους και Κυβερνητικούς Οργανισμούς, αφού η καταβολή των ετήσιων δόσεων των χορηγήσεων αυτών έγινε στην προηγούμενη περίοδο αναφοράς. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, το τελευταίο τρίμηνο, έχουν επιτευχθεί λύσεις που αφορούν χορηγήσεις ύψους €138 εκατ μέσω της Altamira Asset Management Cyprus Ltd (Altamira), εκ των οποίων:

 • €34εκ μέσω αναδιάρθρωσης,
 • €46εκ μέσω ανταλλαγής ακινήτου,
 • €31εκ μέσω εξόφλησης,
 • €18εκ μέσω επαναφοράς σε προσωρινή καθυστέρηση

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% των πιο κινήσεων υλοποιήθηκε τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο εξασφαλίστηκε η άδεια εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ.
Όπως εκτιμάται, οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης που θα υλοποιηθούν τα επόμενα τρίμηνα θα είναι αυξημένες λόγω του ότι οι αναδιαρθρώσεις ήταν παγοποιημένες μέχρι την αδειοδότηση της ΣΕΔΙΠΕΣ.
Εξάλλου, όπως επισημάνθηκε, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις ακινήτων, τα οποία πωλούνται μέσω πλειστηριασμού, καθώς οι εκποιήσεις αποτελούν το έσχατο μέτρο της εταιρείας, το οποίο χρησιμοποιείται όταν οι δανειολήπτες δεν είναι συνεργάσιμοι.

Οι πωλήσεις ακινήτων μέσω της Altamira μέχρι 31/3/2019 ανήλθαν σε €49,6εκ, με τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου να διαμορφώνονται σε €30,1εκατ.

Εκροές
Οι συνολικές ταμειακές εκροές μέχρι 31/3/2019 ανήλθαν σε €128,6εκ., με τις εκροές του τελευταίου τριμήνου να διαμορφώνονται σε €38,6εκ.:

66

 
Οι εκροές σε σχέση με δαπάνες αφορούν:

 • τις δαπάνες του διαχειριστή (Servicer – Altamira) μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ως επίσης και οι πωλήσεις/ ενοικιάσεις ακινήτων.
 • τις δαπάνες προσωπικού που εργοδοτείται από την ΚΕΔΙΠΕΣ. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/3/2019 ανερχόταν  σε 330 άτομα ενώ άλλα 206 άτομα της Altamira ήταν  προσωπικό της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Επίσης στις 31/3/2019 62 άτομα που αποχώρησαν με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου εργοδοτούνται σε προσωρινή βάση για την ομαλή συνέχιση των εργασιών και την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας η οποία θα παρέχεται, βάση της μεταβατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης μεταφοράς εργασιών, μέχρι το Νοέμβριο του 2019. O αριθμός των ατόμων αυτών μειώνεται κάθε μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες.  
 • τις τακτικές λειτουργικές δαπάνες (όπως κτηριακές δαπάνες, συστήματα πληροφορικής, έξοδα δικτύου), τις δαπάνες που συνδέονται με την διαχείριση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (όπως δικηγορικά έξοδα, έξοδα εκτιμήσεων, εξόφληση φορολογιών κατά την απόκτηση ακινήτων) και οποιεσδήποτε κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ αφορούν τις αποζημιώσεις του σχεδίου εθελουσίας εξόδου ύψους €133εκ οι οποίες θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις, τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά εργασιών προς την Ελληνική Τράπεζα, περιλαμβανομένου του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων το οποίο εκτιμήθηκε αρχικά σε €155εκ και όλες τις άλλες υποχρεώσεις της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η πρώτη δόση του σχεδίου εθελουσίας εξόδου ύψους έχει καταβληθεί το Σεπτέμβριο του 2018, η δεύτερη στις αρχές Ιουνίου 2019 ενώ η τρίτη δόση είναι πληρωτέα τον Δεκέμβριο του 2019. Επίσης το τρίτο τρίμηνο του 2019 ενεργοποιείται το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα.
Το τελευταίο τρίμηνο πληρώθηκαν υποχρεώσεις ύψους €10,3εκ. Οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως την εξόφληση της οφειλής προς την Ελληνική Τράπεζα ύψους €48,5εκ με βάση την τελική αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν στις 31/8/2019 η οποία έγινε κυρίως σε μετρητά €5,5εκ και με τη μεταφορά 12 ακινήτων προς €42,9εκ, καθώς επίσης φορολογίες και εποπτικά τέλη.
 
Ταμειακή θέση και περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση
Με βάση τις εισροές και εκροές, όπως έχουν επεξηγηθεί, η ταμειακή θέση στις 31/3/2019 ανήλθε σε €132,4εκ.:

 

66

 
Τα καθαρά ταμειακά πλεονάσματα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν σταδιακά την κρατική βοήθεια από το τέλος του 2019. Επίσης θα αποπληρωθεί μέρος της κρατικής βοήθειας μέσω της παραχώρησης ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση στις 31/3/2019 αποτελούνται από:

 • Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας €7.394εκ.
 
€εκ. Υπόλοιπο 31/3/2019
Ιδιώτες 5.995 81%
Εταιρείες 1.135 15%
Δήμοι και Κυβερνητικοί Οργανισμοί 264 4%
Σύνολο 7.394 100%
 
€εκ. Υπόλοιπο 31/3/2019
Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 6.871 93%
Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 523 7%
Σύνολο 7.394 100%
 
 • Ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές ύψους €590εκ. και  ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές
 • Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €132εκ.
 • Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία €90εκ.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο εκτελών χρέη Προέδρου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Ανδρέας Χαραλάμπους, τόνισε ότι το συντριπτικό μέρος των εσόδων προέρχεται από τις αναδιαρθρώσεις, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων».

«Οι εκποιήσεις για εμάς αποτελούν την έσχατη τελευταία λύση, η οποία ακολουθείται όταν οι δανειολήπτες δεν είναι συνεργάσιμοι», πρόσθεσε.
Υπενθύμισε, παράλληλα πως αποστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι η ανάκτηση της κρατικής βοήθειας ύψους €3,6 δις μέσω της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που παρέμειναν στην πρώην ΣΚΤ. «Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ και η αποπληρωμή της κρατικής περιουσίας προς όφελος του φορολογούμενου», πρόσθεσε. 
 
Οι προτεραιότητες

Ο κ. Χαραλάμπους ανέλυσε, παράλληλα, δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΚΕΔΙΠΕΣ:

 • Σχέδιο εστία: Τόνισε πως σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, ο μέγιστος αριθμός των δυνητικά επωφελούμενων από το σχέδιο ανέρχεται στις 7,5 χιλ. Αν ο ακριβής αριθμός είναι χαμηλότερος, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των δανειοληπτών που θα ικανοποιούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το κριτήριο της βιωσιμότητας.  Πάντως, ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι οι αριθμοί δείχνουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου θα έχει σημαντική θετική επίπτωση τόσο για την ΚΕΔΙΠΕΣ όσο και για τους ίδιους τους δανειολήπτες». Ερωτηθείς για το πότε θα εφαρμοστεί το σχέδιο, σημείωσε πως τα νομοσχέδια βρίσκονται ακόμα ενώπιον της Νομικής υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο, ωστόσο παράλληλα στο τελικό στάδιο βρίσκονται όλα τα κομμάτια της προετοιμασίας εφαρμογής του. Επομένως, με την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου, θα είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή του σχεδίου, ενδεχομένως και πριν από το τέλος του χρόνου.
 • Συμβουλευτικός οίκος: Ο κ.  Χαραλάμπους ανέφερε ότι ξεκίνησε η συνεργασία με συμβουλευτικό οίκο του εξωτερικού, τον Ιρλανδικό BDO, με στόχο να διαμορφωθεί η στρατηγική της ΚΕΔΙΠΕΣ,  ο επιχειρησιακός της σχεδιασμός και η οργανωτική της δομή. Όπως τονίστηκε, η BDO έχει εμπειρία στην διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
 • Νέο ΔΣ: Αναφορικά με τον διορισμό του νέου ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι το Υπουργικό Συμβουλίου κατέληξε σε εισηγήσεις που εξετάζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
 • Νομικό καθεστώς των ΣΕΔΙΠΕΣ – ΚΕΔΙΠΕΣ:  Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας και σκοπός της όλης προσπάθειας είναι να καταστεί η όλη λειτουργία του πλαισίου πιο αποτελεσματική.
 • Τα εργασιακά: Αναφορά έγινε και στα εργασιακά, με τον κ. Χαραλάμπους να αναφέρει ότι βρίσκονται σε εντατικό διάλογο με όλες τις συντεχνίες που εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΚΕΔΙΠΕΣ. «Έχουμε καταθέσει την εισήγηση μας, την οποία θεωρούμε γενναιόδωρη και ευελπιστούμε ότι το συντομότερο δυνατόν θα έχουμε συμφωνήσει και με τις τρεις συντεχνίες».
 • Έρευνες: Σε ότι αφορά τις έρευνες για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, ο κ. Χαραλάμπους, ανέφερε ότι βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και εξέφρασε την ετοιμότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ να συνδράμει με όλα τα μέσα στην προσπάθεια των ερευνητικών αρχών. Αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της αστυνομίας με την ΚΕΔΙΠΕΣ, με στόχο να καθοριστούν τα βήματα συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3/9/2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταφοράς εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.  H εναπομείνασα οντότητα (ΚΕΔΙΠΕΣ) ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που είναι στη διάθεση της και δεν ασκεί οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα.
Αποστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ αποτελεί η ανάκτηση της κρατικής βοήθειας ύψους €3,6δις μέσω της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που παρέμειναν στην πρώην ΣΚΤ.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας