Δήμητρα: Κέρδη €5,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο

InBusinessNews   14/05/2019 13:07
Δήμητρα: Κέρδη €5,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο

Δήμητρα: Κέρδη €5,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο

InBusinessNews   14/05/2019 13:07
Κέρδη €5.381.600 κατέγραψε η Δήμητρα Επενδυτική το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε αντίθεση με ζημιά ύψους €1 εκατομμυρίου την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

RELATED ARTICLES

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος, το κέρδος προκύπτει κατά κύριο λόγο από τις επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ως εκ τούτου, η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας αυξήθηκε από 61,88 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 64,58 σεντ στις 31 Μαρτίου 2019, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 4,4%.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους στο ΧΑΚ και το εξωτερικό κατέγραψαν κέρδη €5.49 εκ. σε αντίθεση με ζημιά ύψους €1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
 
Τα έσοδα από τόκους σημείωσαν μείωση και ανήλθαν σε €60.205 σε σχέση με €92.164. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των καταθέσεων και στη μείωση των επιτοκίων.

Επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων
Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων κατέγραψαν κέρδος που ανήλθε €257.383 σε σχέση με €284.732 καταγράφοντας μείωση της τάξης του 9,6%. Το ποσό αυτό αφορά κατά κύριο λόγο εισοδήματα από ενοίκια.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν και ανήλθαν σε €688.274 σε σχέση με  €399.772 που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε μη συνήθη έξοδα και αφορούν την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα.
 
Στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος αναγνωρίστηκε επίσης, βάσει των προνοιών του ΔΠΧΑ9, αντιστροφή πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στο τραπεζικό υπόλοιπο ύψους €279.100.
 
Τέλος, αντιστράφηκε πρόβλεψη για το μερίδιο της ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες ύψους €27.125 (31 Μαρτίου 2018: αντιστροφή πρόβλεψης €34.454).

Στις 31 Μαρτίου 2019, τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε €132.236.597 (31 Δεκεμβρίου 2018: €126.831.432).
 

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Ελληνικής
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος, στις 15 Μαρτίου 2019, δυνάμει συμφωνίας εγγραφής που υπεγράφει με την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία 29.561.360 μετοχές της Τράπεζας. Η Εταιρεία απέκτησε ακόμα 19.669.784 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία απέκτησε 6.873.906 μετοχές της Τράπεζας μέσω αγορών στο ΧΑΚ. Το συνολικό κόστος των πιο πάνω επενδύσεων ανήλθε σε €39.384.826. Μετά τις πιο πάνω αγορές, η Εταιρεία κατείχε συνολικά 76.059.106 μετοχές (18,42 του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας).
Ωστόσο, η χθεσινή συναλλαγή της Εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) άλλαξε εκ νέου το μετοχικό τοπίο της Ελληνικής Τράπεζας, με την Δήμητρα Επενδυτική να είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας, με ποσοστό 21%. 
 
 
 


 
 
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας