Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €320 εκατ για το 2018

InBusinessNews  25/04/2019 09:40
Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €320 εκατ για το 2018

Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €320 εκατ για το 2018

InBusinessNews  25/04/2019 09:40
Κέρδη €320 εκατ ανακοίνωσε για το 2018 η Ελληνική Τράπεζα έναντι ζημιών €45 εκ. το 2017. 

RELATED ARTICLES

 
Ειδικότερα, το κέρδος πριν τη φορολογία για το 2018 ανήλθε σε €319,5 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αρνητικής υπεραξίας από την Απόκτηση, σε σύγκριση με ζημιά πριν τη φορολογία ύψους €48,5 εκατ. το 2017. Σε τριμηνιαία βάση, το κέρδος πριν τη φορολογία για την 4η τριμηνία του 2018 ανήλθε σε €27,5 εκατ. σε σύγκριση με €253,1 εκατ. την 3η τριμηνία του 2018.
 
Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας για το 2018 ανήλθε σε €319,3 εκατ. σε σύγκριση με ζημιά ύψους €45,7 εκατ. το 2017.
 
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επίδραση της απορρόφησης του «καλού» ενεργητικού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Ειδικότερα,
•    Η κερδοφορία μετά τη φορολογία €320,0 εκατ. για το έτος 2018 επηρεάστηκε θετικά από την αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκατ. σε σχέση με την Απόκτηση της ΣΚΤ. 
•    Κερδοφορία 4ου τριμήνου πριν από τις προβλέψεις  €38,5 εκατ. και κερδοφορία 4ου τριμήνου μετά τη φορολογία €24,1 εκατ., περιλαμβάνοντας τριμηνιαία αποτελέσματα των επιχειρήσεων της πρώην ΣΚΤ. 
•    Οι κίνδυνοι στον ισολογισμό της Τράπεζας έχουν μειωθεί σημαντικά και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί. Ο δείκτης ΜΕΧ της Τράπεζας υποχώρησε δραστικά από το 51,6%1 στο 26,5%1 τον Ιούλιο του 2018, ενώ ο δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκε από το 11,7%1 στο 4,3%1. 
•    Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για το έτος 2018 βελτιώθηκε στο 70%, σε σύγκριση με 86% που ήταν το 2017. 
 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗΣ
Η απόκτηση ενίσχυσε τη θέση της Τράπεζας στην αγορά και σε συνδυασμό με την επιτυχή Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου οδήγησε στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της προφίλ, κάτι το οποίο αντανακλάται στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s Investor Service και Fitch Ratings σε B3 και B+, αντίστοιχα.
 
Πελατοκεντρική προσέγγιση και ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης: Ως η μεγαλύτερη λιανική τράπεζα στο νησί, στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες, καθώς και ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις στη διευρυμένη πελατειακή μας βάση, ενώ συνεχίζουμε δυναμικά να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Η ταχεία και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η επιτυχής ενσωμάτωση των στοιχείων που έχουν αποκτηθεί παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας έχει καταρτισθεί και υλοποιείται όσον αφορά την ενσωμάτωση, με την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού της Ελληνικής Τράπεζας.
 
ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ
▪ Η Τράπεζα κατέχει πλέον ηγετική θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 39,0% (από 11,7%) και 30,2% (από 6,5%) αντίστοιχα
▪ Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Κύπρο με μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων στο 30,9% (από 12,0%) και 19,5% (από 8,6%) αντίστοιχα
▪ Σημαντική ενίσχυση των δραστηριοτήτων με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση, ένα πιο διαφοροποιημένο δανειακό χαρτοφυλάκιο και ένα καλά κεφαλαιοποιημένο ισολογισμό με αξιοσημείωτη μείωση του κινδύνου - αναβαθμίσεις από μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
▪ Καλή τοποθέτηση στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία

Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ
▪ Ο ισολογισμός της Απόκτησης ήταν €9,3 δισ. και αποτελείτο από δάνεια €4,0 δισ. (€3,6 δισ. εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και €0,4 δισ. ΜΕΧ), Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα (€4,1 δισ.), μετρητά (€1,0 δισ.), καταθέσεις (€8,8 δισ.) καθώς και ορισμένα άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
▪ €431 εκατ. ΜΕΧ είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), μέσω ενός Προγράμματος Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΣ) και προστατεύονται κατά 90% μέσω μιας κάθετης κατανομής ζημιών με την πρώην ΣΚΤ
▪ Καταβλήθηκε το ποσό των €74,2 εκατ. ως αντίτιμο για τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Απόκτησης ύψους €372,1 εκατ. με αποτέλεσμα αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκατ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
▪ Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 18,95%1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,65%1, ενδεικτικοί2 δείκτες λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους €150 εκατ.
▪ Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,82%1,3 ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας1,3 στο 18,53% στις 31 Δεκεμβρίου 2018
▪ Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις και συγκρίνονται ευνοϊκά με το μέσο όρο της ΕΕ, υποστηρίζοντας το επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας και παρέχοντας επιλογές για αντιμετώπιση των ΜΕΧ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
▪ Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 26,5% (ή στο 32,4% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), από 51,6% τον Ιούνιο του 2018
▪ Καθαρές ΜΕΧ4 προς περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 4,3% (ή στο 7,0% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), από 11,7% τον Ιούνιο του 2018
▪ Δείκτης Texas5 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ και συμπεριλαμβανομένου της αύξησης κεφαλαίου) μειώθηκε στο 88%

ΔΟΜΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
▪ Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 565%
▪ Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,7% που επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη
▪ Χρηματοδότηση από καταθέσεις, με τις καταθέσεις να ανέρχονται στο 91,2% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων

ΑΠΟΔΟΣΗ
▪ Το κέρδος πριν τις προβλέψεις για την 4η τριμηνία ανήλθε στα €38,5 εκατ. και το κέρδος μετά την φορολογία για την 4η τριμηνία στα €24,1 εκατ., με την 4η τριμηνία να περιλαμβάνει τα τριμηνιαία αποτελέσματα της επιχείρησης της ΣΚΤ που αποκτήθηκε
▪ Το σύνολο καθαρών εσόδων για την 4η τριμηνία ήταν αυξημένο κατά 60% σε τριμηνιαία βάση από €67,0 εκατ. την 3η τριμηνία του 2018 σε €107,4 εκατ. την 4η τριμηνία του 2018
▪ Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο την 4η τριμηνία του 2018 ανήλθε στο 2,09%, o αναπροσαρμοσμένος6 δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε σε 57,8% και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 11,9%
▪ Κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €320,0 εκατ. έχει επηρεαστεί θετικά από την αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την Απόκτηση
▪ Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή στο €3,90 και €2,24 λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση κεφαλαίου

 
Ιωάννης Μάτσης: "Ηγέτης η Ελληνική μετά την απόκτηση ΣΚΤ"
"Η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ εξασφάλισε στην Ελληνική Τράπεζα ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, μείωσε σημαντικά τους κινδύνους στον ισολογισμό της και στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η κερδοφορία και η κεφαλαιακή μας θέση διασφαλίζουν περαιτέρω τους καταθέτες μας και δημιουργούν αξία για τους μετόχους. Επιπλέον, η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου €150 εκατ., υποστηρίζει την ταχύτερη εφαρμογή του στρατηγικού μας πλάνου και μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην αποστολή μας: Να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας τις καταθέσεις τους και χρηματοδοτώντας τις ανάγκες των κυπριακών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βλέπω ότι τα στρατηγικά βήματα και οι διορθωτικές κινήσεις που λάβαμε τα τελευταία τρίμηνα και κυρίως κατά τη διάρκεια του 2018 αποφέρουν απτά αποτελέσματα. 
 
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, που είναι η εδραίωση και διατήρηση της Ελληνικής Τράπεζας στην κορυφή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας. 
 
Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους,  καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη συνεχή σκληρή τους εργασία και αφοσίωση. Το 2018 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Ελληνική Τράπεζα και τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας.
 
Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ και στις αξιοθαύμαστες προσπάθειες των συναδέλφων μου για να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ εντός του 2019, οδηγώντας την Τράπεζά μας στη νέα εποχή".
 

Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €16,1 δισ. και σε σχέση με €6,8 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017 παρουσίασε σημαντική αύξηση ως αποτέλεσμα της Απόκτησης.

Η άνοδος αντικατοπτρίζεται κυρίως στην αύξηση στοιχείων προς επένδυση και στις χορηγήσεις σε πελάτες.

Καταθέσεις και Χορηγήσεις σε πελάτες
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €5,8 δισ.). Οι καταθέσεις αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €4,7 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €1,1 δισ.). Η αύξηση στο σύνολο των καταθέσεων πελατών οφείλεται κυρίως στην απορρόφηση των καταθέσεων της ΣΚΤ μετά την απόκτηση. Ως αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς καταθέσεων15 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε στο 30,9% (31 Δεκεμβρίου 2017: 11,9%).

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 ανήλθαν στα €594,4 εκατ. (2017: €525,8 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξετάζοντας παράλληλα και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε €7.636 εκατ., αυξημένες κατά 88% σε σύγκριση με €4.055 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 173% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 14% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Κατά τη διάρκεια του 2018, χορηγήσεις ύψους €149,0 εκατ. διαγράφηκαν (2017: €147,8 εκατ.). Η εύλογη αξία του δανειακού χαρτοφυλακίου που απορροφήθηκε ως μέρος της Απόκτησης την 1η Σεπτεμβρίου 2018 ήταν €4.040 εκατ. και αποτελείτο από €3.607 εκατ. εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και €433 εκατ. ΜΕΧ. Ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων15 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε στο 19,5% (31 Δεκεμβρίου 2017: 8,1%).

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν στο 42,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (31 Δεκεμβρίου 201716: 47,0%).

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας