Νέα προσφερόμενη υπηρεσία από το ΧΑΚ

Δελτίο τύπου  15/03/2019 14:29
Νέα προσφερόμενη υπηρεσία από το ΧΑΚ

Νέα προσφερόμενη υπηρεσία από το ΧΑΚ

Δελτίο τύπου  15/03/2019 14:29
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του για την παροχή ενός ακόμη πιο διευρυμένου φάσματος νέων προϊόντων, υπηρεσιών και Αγορών, έχει πρόσφατα ετοιμάσει Κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπει για την παροχή μίας νέας υπηρεσίας. Αυτή συγκεκριμένα, θα αφορά στην ανάληψη και τήρηση από το ΧΑΚ, μητρώων κατόχων μεριδίων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), των οποίων τα μερίδια δεν τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακή αγορά. 

RELATED ARTICLES


 
Ειδικότερα, θα παρέχεται στο εξής, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου (ΚΑΜ) του ΧΑΚ, η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης Διαχειριστών ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ, ανάληψης και τήρησης από το ΧΑΚ Μητρώων ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, προσφέροντας προς τους Διαχειριστές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, αποτελεσματικές και ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και σημαντικά πλεονεκτήματα προς τους Μεριδιούχους.  Η εν’ λόγω προσφερόμενη υπηρεσία από το ΧΑΚ θα παρέχεται επίσης, μέσα σε ανταγωνιστικά πλαίσια κόστους.
 
Με την ανάληψη ενός μητρώου, ως ανωτέρω, οποιαδήποτε διάθεση, εξαγορά, ή εξόφληση, μεταβίβαση, ενεχυρίαση, αλλαγή στοιχείων ή άλλη πράξη που αφορά στα μερίδια ή στους κατόχους τους, θα καταχωρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο (ΚΑΜ) του ΧΑΚ.
 
Πρόσθετα των πιο πάνω, σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), παρέχει ήδη τη δυνατότητα για εισαγωγή των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ), στις Αγορές του ΧΑΚ.
 
Ο τομέας των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων είναι ένας νέος τομέας για την Κύπρο και διαρκώς εξελισσόμενος.   Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στοχεύει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλουν αρμόδιοι συντελεστές της Αγοράς στον τομέα αυτό για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για ανάδειξη της Κύπρου ως ενός αξιόλογου και αξιόπιστου διεθνούς προορισμού (jurisdiction), για τα Σχέδια αυτά.
 
Αντίγραφο της νέας αυτής Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου [www.cse.com.cy/funds/], για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στο τηλέφωνο 22712300, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@cse.com.cy.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας