ΧΑΚ: Αρχίζει η διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προτίμησης της Ελληνικής

InBusinessNews  11/02/2019 13:54
ΧΑΚ: Αρχίζει η διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προτίμησης της Ελληνικής

ΧΑΚ: Αρχίζει η διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προτίμησης της Ελληνικής

InBusinessNews  11/02/2019 13:54

Την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 198.474.712 δικαιωμάτων προτίμησης (Nil–Paid Rights) της εταιρείας «Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ» αποδέχτηκε το Συμβούλιο του ΧΑΚ.

RELATED ARTICLES


Τα δικαιώματα προτίμησης παραχωρήθηκαν σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε μία μετοχή της εταιρείας. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στο ΧΑΚ, κάθε εικοσιπέντε (25) δικαιώματα προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε δεκαοκτώ (18) πλήρως πληρωθείσες νέες συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία €0,50 και τιμή εξάσκησης €0,70 ανά νέα συνήθη μετοχή. 

Προστίθεται επίσης ότι η περίοδος εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι από τις 15 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι τις 7 Μαρτίου 2019.

Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του πιο πάνω Μητρώου στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ.

Οι κωδικοί διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι ΕΤΔ19/ HBR19, το δε ISIN Code τους θα είναι CY0128200116.

Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 28 Μαρτίου 2019, εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το σχετικό Μητρώο δικαιούχων που θα κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Παράγραφος 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 (ως έχουν τροποποιηθεί). 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας