Διευκρινίζει η Κεφαλαιαγορά για τους Καταχωρισμένους ΟΕΕ

InBusinessNews  29/11/2018 15:05
Διευκρινίζει η Κεφαλαιαγορά για τους Καταχωρισμένους ΟΕΕ

Διευκρινίζει η Κεφαλαιαγορά για τους Καταχωρισμένους ΟΕΕ

InBusinessNews  29/11/2018 15:05

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σημειώνει ότι έχει υποπέσει στην αντίληψη της η χρήση λανθασμένης/παραπλανητικής επεξήγησης ή διαφημιστικού υλικού που δίνεται για τη λειτουργία των Καταχωρισμένων ΟΕΕ («ΚΟΕΕ») από συμμετέχοντες στην αγορά.

RELATED ARTICLES


Η ΕΚΚ τονίζει ότι οι ΚΟΕΕ είναι ΟΕΕ1 που δύνανται να λειτουργούν ως ‘καταχωρισμένοι’ ΟΕΕ (Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων) δυνάμει του Μέρους VIII του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2018 .

Σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου ΟΕΕ, οι ΚΟΕΕ μπορούν να είναι μόνο εξωτερικά διαχειριζόμενοι από αδειοδοτημένο Διαχειριστή2 , να απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ή/και επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές και ο κανονισμός ή τα καταστατικά τους έγγραφα να προβλέπουν ρητά ότι υπόκεινται στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIII του Νόμου ΟΕΕ.

Προσθέτει επίσης ότι οι ΚΟΕΕ δεν αδειοδοτούνται από την ΕΚΚ, αλλά για να μπορούν να λειτουργήσουν ως τέτοιοι θα πρέπει να καταχωριστούν στο «Μητρώο ΚΟΕΕ» που τηρεί η ΕΚΚ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Νόμου ΟΕΕ, ενώ για να είναι δυνατή η καταχώριση τους, ο Διαχειριστής τους οφείλει να υποβάλει στην ΕΚΚ αίτηση για καταχώριση η οποία συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 138(2) του Νόμου ΟΕΕ, με βάση τη διαδικασία που έχει θεσπιστεί με την Οδηγία ΟΔ124-01 της ΕΚΚ σχετικά με την εγγραφή ΚΟΕΕ στο Μητρώο ΚΟΕΕ και τη διαγραφή από αυτό.

Για τον σκοπό αυτό, σημειώνει η Κεφαλαιαγορά, έχει εκδοθεί και διευκρινιστική Εγκύκλιος της ΕΚΚ.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, ως έχει τροποποιηθεί, κάθε ΔΟΕΕ3 της Δημοκρατίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν από την εφαρμογή της, κάθε ουσιαστική μεταβολή στοιχείου που αποτέλεσε προϋπόθεση για τη χορήγηση της. Σύμφωνα με τον ορισμό «ΟΕΕ» από το άρθρο 2(1) του Νόμου ΔΟΕΕ, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και στο Νόμο ΟΕΕ, ο ΟΕΕ είναι οργανισμός που - (α) συγκεντρώνει κεφάλαια από αριθμό επενδυτών, με σκοπό την επένδυση τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος αυτών των επενδυτών, και (β) δεν έχει άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ.

Για περαιτέρω καθοδήγηση ως προς το ποιοι οργανισμοί θεωρούνται ΟΕΕ, η ΕΑΚΑΑ έχει εκδώσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις βασικές έννοιες της Οδηγίας ΔΟΕΕ (ESMA/2013/611) οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΚΚ και εφαρμόζονται από τη 13.10.2013, και οι οποίες δίνουν καθοδήγηση ως προς τις έννοιες «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων», «συγκέντρωση κεφαλαίων», «αριθμός (σειρά) επενδυτών» και «καθορισμένη επενδυτική πολιτική». 2 Ως το σχετικό άρθρο 135(1) και (2) του Νόμου ΟΕΕ. 3 «Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2(1) του Νόμου ΔΟΕΕ. άδειας λειτουργίας την οποία χορήγησε σε αυτόν η Επιτροπή και ιδίως πληροφορίας που παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7’. Επιπλέον, ο ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που αιτείται άδεια λειτουργίας παρέχει στην ΕΚΚ τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις παραγράφους (α) – (ε) του άρθρου 7(2) του Νόμου ΔΟΕΕ, οι οποίες συνάδουν με τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν για την καταχώριση των ΚΟΕΕ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Νόμου ΟΕΕ.

Με βάση τα πιο πάνω, η ΕΚΚ επιθυμεί να τονίσει ότι παρόλο που οι ΚΟΕΕ δεν αδειοδοτούνται από την ΕΚΚ, υπόκεινται στην εποπτεία της μέσω του Διαχειριστή τους, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου ΔΟΕΕ (ή άλλων σχετικών προνοιών της νομοθεσίας σε περίπτωση που δεν είναι ΔΟΕΕ) και του Νόμου ΟΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη διαχείριση ρευστότητας, τις πολιτικές αμοιβών, την αποτίμηση, το διορισμό θεματοφύλακα και τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας που πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών των ΚΟΕΕ.

«Ως εκ τούτου, οι οποιεσδήποτε αναφορές σε «μη εποπτευόμενες οντότητες» (unregulated structures) που χρησιμοποιούνται σε διαφημιστικό υλικό για την προώθηση των ΚΟΕΕ δίνουν λανθασμένη εικόνα και θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να διορθωθούν», διευκρινίζει καταληκτικά η Κεφαλαιαγορά.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας