ΚΤ: Στο κόκκινο παραμένουν τα κόκκινα δάνεια

InBusinessNews  17/04/2018 15:02
ΚΤ: Στο κόκκινο παραμένουν τα κόκκινα δάνεια

ΚΤ: Στο κόκκινο παραμένουν τα κόκκινα δάνεια

InBusinessNews  17/04/2018 15:02
Περαιτέρω μείωση €904 εκατ. ή 4,2% κατέγραψε ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, με το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης ύψους €568 εκατ. να παρατηρείται εντός Δεκεμβρίου 2017.

RELATED ARTICLESΣύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι συνολικές χορηγήσεις συρρικνώθηκαν από €48.564 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 στα €47.081 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €1.483 εκατ. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων υποχώρησε από 44,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 στο 43,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι, από το Δεκέμβριο 2014 μέχρι το Δεκέμβριο 2017 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €6,8 δισ. ή 24,7%. Ο δείκτης κάλυψης μειώθηκε οριακά στο 46,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με 46,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
 
H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων οφείλεται σε αναδιαρθρώσεις που ολοκληρώνονται με επιτυχία με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης και επανεντάσσονται στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, αποπληρωμές, διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία που αναμένεται να οδηγηθεί προς πώληση με σκοπό την ταχύτερη είσπραξη εσόδων καθώς και διαγραφές. Από την ανάλυση των πρόσθετων στοιχείων που συλλέγει η ΚΤΚ όσον αφορά τα δάνεια τακτής λήξης, προκύπτει ότι βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, π.χ. τα ποσά που μεταφέρονται στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης και τις εισπράξεις έναντι αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων.
 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πραγματοποιούνται, ωστόσο, και μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.
 
Σε σχέση με τις αποπληρωμές μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μέσω διακανονισμού που αφορούν ή περιλαμβάνουν απόκτηση ακίνητης περιουσίας/μετοχών έναντι χρεών από τα πιστωτικά ιδρύματα, παρατηρείται ότι οι διευθετήσεις αυτές εφαρμόζονται κυρίως στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων.
 
Σημειώνεται ότι, για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Με βάση τον ορισμό αυτό, όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν στα €11.821 εκατ., από τα οποία €8.461 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω.
 
Τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειές τους για αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιθώρια βιώσιμης διευθέτησης. Παράλληλα, η επιτυχία ορισμένων αναδιαρθρώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων εντός των χρονικών ορίων που τίθενται. Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 παρουσιάστηκε μείωση ύψους €554 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 που οφείλεται σε αυξημένες επαναταξινομήσεις χορηγήσεων εκτός της κατηγορίας αναδιαρθρώσεων λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης, αποπληρωμές, διαγραφές και διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία.
 
Στο τέλος του τέταρτου τριμήνου 2017, από τις 23.621 συσσωρευμένες αιτήσεις για αναδιάρθρωση, είχε επέλθει συμφωνία με τους δανειολήπτες σε 3.556 περιπτώσεις (15%), 19.029 περιπτώσεις (80,6%) είχαν μεταφερθεί για εξέταση στο επόμενο τρίμηνο ενώ 1.036 περιπτώσεις (4,4%) είχαν απορριφθεί είτε από την τράπεζα είτε από το δανειολήπτη. Σημειώνεται ότι, στις συσσωρευμένες αιτήσεις περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που έχουν ήδη αναδιαρθρωθεί στο παρελθόν.
 
ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας