Τρ. Κύπρου: BOC European Equity Fund of Funds

Δελτίο Τύπου  12/01/2018 11:06
Τρ. Κύπρου: BOC European Equity Fund of Funds

Τρ. Κύπρου: BOC European Equity Fund of Funds

Δελτίο Τύπου  12/01/2018 11:06

Η BOC Asset Management (BOCAM), έχει ξεκινήσει τις εργασίες της την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ανακοινώνει τη διαχείριση και διάθεση του πρώτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ BOC European Equity Fund of Funds που έχει συσταθεί κάτω από την ομπρέλα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου BOC Common Funds (αριθμός άδειας ΟΣΕΚΑ 11/78). 

RELATED ARTICLES


Ο επενδυτικός σκοπός του BOC European Equity Fund of Funds είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από τη διαχείριση επενδύσεων κυρίως σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν στην Ευρώπη, πρωτίστως μέσω κεφαλαιακών κερδών αλλά και εισοδήματος, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει την ενεργό διαχείριση των επενδύσεων του BOC European Equity Fund of Funds για την επίτευξη του στόχου του μέσα από μια διεξοδική και αυστηρή διαδικασία επιλογής ΟΣΕΚΑ ή και ΟΣΕ, κατά κύριο λόγο στις Ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές.

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν μια κατηγορία χαρτοφυλακίων συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνουν από επενδυτές, σε κινητές αξίες και ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Με απλά λόγια, ΟΣΕΚΑ είναι μια κοινή περιουσία η οποία σχηματίζεται από κεφάλαια που συγκεντρώνονται από τους επενδυτές. Η κοινή αυτή περιουσία τελεί υπό τη διαχείριση της Εταιρίας (Asset Management Company) και κατατίθεται προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα (Custodian). Η περιουσία (ενεργητικό) ενός ΟΣΕΚΑ διαιρείται σε ισάξια μερίδια τα οποία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τα μερίδια που κατέχει ο καθένας. Οι μεριδιούχοι συμμετέχουν τόσο στα κέρδη, έσοδα όσο και στις ζημιές και έξοδα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση και επένδυση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. 

Tα Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ προσφέρονται σαν επενδυτική επιλογή τόσο για θεσμικούς όσο και για ιδιώτες επενδυτές. Διέπονται από αυστηρό Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και θεωρούνται διεθνώς ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα για τον τελικό επενδυτή:

• Επαγγελματική διαχείριση επενδύσεων και χαρτοφυλακίου

• Άμεση ρευστότητα

• Βελτιστοποίηση σχέσης Απόδοσης/Κινδύνου μέσω ευρείας διασποράς επενδύσεων (diversification)

• Συγκριτικά χαμηλό κόστος συναλλαγών

• Μικρό αρχικό κεφάλαιο συμμετοχής – δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό συμμετοχής 

• Διαφάνεια με καθημερινή δημοσίευση τιμών και αποδόσεων

• Καθημερινή δημοσιοποίηση της Καθαρής Εσωτερικής Αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας