Ανεστάλη η άδεια της Concorde Investments

InBusinessNews  12/10/2017 10:30
Ανεστάλη η άδεια της Concorde Investments

Ανεστάλη η άδεια της Concorde Investments

InBusinessNews  12/10/2017 10:30

Την αναστολή της άδειας λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Concorde Investments (Cyprus) Ltd ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, έπειτα από απόφασή της στην συνεδρία ημερομηνίας 25.09.2017, καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με άρθρο του νόμου για τις ΚΕΠΕΥ. 

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ, η εταιρεία «δεν φαίνεται να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 12 του Νόμου (Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ) και του άρθρου 18Α του Νόμου (Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης)». 

Όπως εξηγεί η Κεφαλαιαγορά, η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ενδεχόμενες παραβάσεις πιθανόν να θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Investments και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. 

Προστίθεται ακόμα ότι η εταιρεία οφείλει, εντός ενός μηνός, να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες. 

Όπως αναφέρει η ΕΚΚ, «για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας, η εταιρεία δεν επιτρέπεται να συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδεχτεί οποιοδήποτε νέο πελάτη, ενώ δεν επιτρέπεται να λάβει, διαβιβάσει και εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή από πελάτη για αγορά χρηματοοικονομικών μέσων». 

Την ίδια ώρα, δεεν επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε επενδυτικές υπηρεσίες τόσο στη Δημοκρατία όσο και εκτός της Δημοκρατίας (σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες), ούτε να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ οφείλει να αναρτήσει σε όλους τους διαδικτυακούς της τόπους ότι η άδεια λειτουργίας της έχει ανασταλεί.  

Εξάλλου, η Concorde Investments οφείλει, σύμφωνα με την Κεφαλαιαγορά, «εάν οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει το άρθρο 26(5) του Νόμου,: 2 5.1. να κλείσει όλες τις ανοιχτές θέσεις συμβολαίων των πελατών της, ή της ίδιας, κατά την ημερομηνία λήξης τους, ή ενωρίτερα εάν το επιθυμεί ο πελάτης, καθώς επίσης να αποδώσει στους υφιστάμενους πελάτες της τα χρήματα τους και τα κέρδη που τους αναλογούν».

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας