Τροποποιητική Οδηγία Κεντρικής για παρεμπόδιση ξεπλύματος

INBusinessNews  07/04/2016 11:52
Τροποποιητική Οδηγία Κεντρικής για παρεμπόδιση ξεπλύματος

Τροποποιητική Οδηγία Κεντρικής για παρεμπόδιση ξεπλύματος

INBusinessNews  07/04/2016 11:52

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει προβεί σε τροποποίηση της Οδηγίας της για την παρεμπόδιση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (4η έκδοση) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης με τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο.

Οι κύριες πρόνοιες της τροποποιητικής Οδηγίας συνοψίζονται ως ακολούθως:
   Η ενίσχυση της αρχής «Γνώριζε τον Πελάτη σου» (Know your Customer) και η διασαφήνιση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων να διασφαλίζουν μέσω δικών τους διαδικασιών τη διαπίστωση της ταυτότητας και του οικονομικού προφίλ των πελατών τους.
-    Η ενίσχυση των απαιτήσεων ως προς τον χειρισμό των επιχειρηματικών σχέσεων με τρίτα πρόσωπα, στα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα βασίζονται για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.

Με την ευκαιρία αυτή, η ΚΤΚ υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της ότι, ως είχε συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο 2013, η ΚΤΚ έθεσε σε εφαρμογή Σχέδιο Δράσης για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα έτη 2013 έως 2016. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε σημαντικά το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και λήφθηκαν περαιτέρω ενέργειες για τη διοικητική ικανότητα υλοποίησης από τα πιστωτικά ιδρύματα και γενικά τα εμπλεκόμενα μέρη.  

Σημειώνεται ότι «η εν λόγω τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου με στόχο πάντα την μηδενική ανοχή σε ελλείψεις ή αδυναμίες που ενδεχομένως να οδηγούν σε ευκαιρίες ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Η τροποποιητική Οδηγία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας