Δημοσιεύθηκε η μεθοδολογία για τα stress test

INBusinessNews  25/02/2016 10:18
Δημοσιεύθηκε η μεθοδολογία για τα stress test

Δημοσιεύθηκε η μεθοδολογία για τα stress test

INBusinessNews  25/02/2016 10:18

Τη μεθοδολογία και τα μακροοικονομικά σενάρια για την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, των γνωστών τεστ αντοχής, που θα διενεργήσει το 2016 σε τράπεζες της ΕΕ, δημοσίευσε την Τετάρτη το βράδυ η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Η κοινή μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει η ΕΤΑ αξιολογεί τη φερεγγυότητα των τραπεζών και καλύπτει όλους τους κύριους τύπους κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων: του πιστωτικού κινδύνου και της τιτλοποίησης, του κινδύνου της αγοράς, του κρατικού κινδύνου, του κινδύνου χρηματοδότησης και των κινδύνων του περιβάλλοντος εργασίας και συμπεριφοράς των τραπεζών.

Τα πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής θα διενεργηθούν σε ένα δείγμα 51 τραπεζών της ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν το 70% του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ και θα τρέξουν στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης.

Σημειώνεται πως ο κυπριακές τράπεζες εξαιρούνται του τεστ αντοχής, καθώς στα τεστ της ΕΒΑ θα συμμετάσχουν τράπεζες που τα περιουσιακά τους στοιχεία ξεπερνούν τα €30 δισ. Οι κυπριακές τράπεζες θα συμμετάσχουν σε παράλληλη άσκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία πέραν της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει η ΕΒΑ θα λάβει υπόψη της το μικρό μέγεθος και την περιπλοκότητα αυτών των τραπεζών.

Η άσκηση, η οποία δεν περιλαμβάνει ενιαία όρια κεφαλαιακής επάρκειας για τις τράπεζες, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις εποπτικές αρχές, στις τράπεζες και στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο για να μπορούν να συγκρίνουν με συνέπεια και να αξιολογούν την ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ στις οικονομικές κρίσεις. Η ΕΑΤ αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της άσκησης στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2016.

Για την εκτέλεση της άσκησης θα υπάρξει στενή συνεργασία της ΕΑΤ και των αρμόδιων αρχών συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού - SSM, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΕΒΑ είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της άσκησης και θα λειτουργήσει ως κόμβος δεδομένων για την τελική διάδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για ενίσχυση της διαφάνειας του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Οι αρμόδιες αρχές θα ελέγξουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων και θα αποφασίσουν για κάθε αναγκαίο μέτρο αντίδραση ως μέρος της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης.

Βασικά χαρακτηριστικά 
Για να διασφαλιστεί η συνοχή, η μεθοδολογία περιέχει βασικούς περιορισμούς, όπως είναι μια στατική υπόθεση του ισολογισμού, η οποία αποκλείει κάθε παρέμβαση από τις τράπεζες, καθώς και μια σειρά από ανώτατα και κατώτατα όρια, για παράδειγμα στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (RWAs) και στα καθαρά έσοδα από συναλλαγές.

Το 2016, δεν έχει περιληφθεί όριο αποτυχίας για τις τράπεζες καθώς ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τα τεστ αντοχής ως εποπτικό εργαλείο, τα αποτελέσματα των οποίων θα συζητηθούν με τις ίδιες τις τράπεζες στη Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ), όπου μπορούν να εξεταστούν ενέργειες ελάφρυνσης.

Το δυσμενές σενάριο, που σχεδιάστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), αντικατοπτρίζει τους τέσσερις συστημικούς κινδύνους που σήμερα εκτιμώνται ότι αντιπροσωπεύουν τις πιο πραγματικές απειλές για τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ: ​​μια απότομη αναστροφή των παγκόσμιων ασφάλιστρων κινδύνων, που ενισχύεται από τη χαμηλή ρευστότητα στην δευτερογενή αγορά, αδύναμες προοπτικές κερδοφορίας των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών σε ένα περιβάλλον χαμηλής πραγματικής ανάπτυξης, εν μέσω περιορισμένης προσαρμογής του ισολογισμού των τραπεζών, η αύξηση των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους στο δημόσιο και ιδιωτικό μη χρηματοπιστωτικό τομέα, εν μέσω χαμηλού ρυθμού αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και τέλος αναμενόμενες πιέσεις σε έναν ταχύ αναπτυσσόμενο σκιώδη τραπεζικό τομέα, ενισχυμένες από κίνδυνους διάχυσης και έλλειψης ρευστότητας.

Σενάριο
Το σενάριο καλύπτει την περίοδο 2015 – 2018. Σε ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων από διαταραχές στην εξωτερική και εγχώρια ζήτηση και οικονομικές κρίσεις στην ΕΕ, το σενάριο περιλαμβάνει απόκλιση του ΑΕΠ της ΕΕ από το βασικό του επίπεδο κατά 3,1% το 2016, κατά 6,3% το 2017 και κατά 7,1% το 2018.

Το δυσμενές σενάριο περιλαμβάνει επίσης κρίση στις οικιστικές και εμπορικές τιμές των ακινήτων, καθώς επίσης στις συναλλαγματικές ισοτιμίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ στις προηγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, εκτιμάται χαμηλότερα το 2018 μεταξύ 2,5% και 4,6% σε σχέση με το βασικό σενάριο. Μεταξύ των κύριων αναδυόμενων οικονομιών, το συνολικό ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί χαμηλότερα μεταξύ 4,5% και 9,7% από την αρχική τιμή εκτίμησης, με ισχυρότερο αντίκτυπο για τη Βραζιλία, τη Ρωσία και την Τουρκία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας