Κώδικας Δεοντολογίας για το ΔΣ της Κεντρικής

INBusinessNews  23/02/2016 07:49
Κώδικας Δεοντολογίας για το ΔΣ της Κεντρικής

Κώδικας Δεοντολογίας για το ΔΣ της Κεντρικής

INBusinessNews  23/02/2016 07:49

Τα μέλη της οικογένειάς τους μέχρι και τον τέταρτο βαθμό συγγένειας καλύπτει το εύρος της σύγκρουσης συμφέροντος για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θα διέπει τη συμπεριφορά των μελών του ΔΣ της εποπτικής Αρχής.

Ο Κώδικας, ο οποίος συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και επαναβεβαιώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου από το ΔΣ της ΚΤΚ, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

«Το ΔΣ διατηρεί πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Πρωταρχικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι η ανάδειξη της σημασίας της καλής διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων», αναφέρει το μνημόνιο και «τονίζει τη σημασία που αποδίδει το ΔΣ στην ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων».

Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων περιλαμβάνει τέσσερις αρχές. Πρόκειται για την κατανόηση της σημαντικότητας της σύγκρουσης συμφερόντων, την αναγνώριση σύγκρουσης συμφερόντων, την αξιολόγηση, διαχείριση ή αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, και τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων.

«Τα μέλη του ΔΣ αποφεύγουν κάθε κατάσταση ικανή να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων», αναφέρει το μνημόνιο και εξηγεί πως «σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα μέλη του ΔΣ έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Εξηγεί ακόμη ότι «με τον όρο ιδιωτικό ή προσωπικό συμφέρων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου νοείται κάθε δυνητικό όφελος για τα ίδια τα μέλη και τις οικογένειές τους, εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, μέχρι και τετάρτου βαθμού συγγένειας».

«Τα μέλη του ΔΣ τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Καλούνται να ενεργούν με εντιμότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία και διακριτικότητα, να μην λαμβάνουν μέρος σε συζήτηση και να μην ψηφίζουν για θέμα που έχουν προσωπικό συμφέρον και να αποφεύγουν κάθε κατάσταση ικανή να οδηγήσει σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων», αναφέρει ο κώδικας που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για την ανεξαρτησία των μελών του ΔΣ. «Η τήρηση της αρχής της ανεξαρτησίας είναι ασύμβατη με την αίτηση, λήψη ή αποδοχή από οποιαδήποτε πηγή οποιωνδήποτε επιδομάτων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή δώρων, η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα σύνηθες ή αμελητέο ποσό, χρηματικής φύσεως ή μη και τα οποία συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ», αναφέρεται.

Σύμφωνα με τον κώδικα, τα μέλη του ΔΣ μπορούν, ωστόσο, να αποδέχονται προσκλήσεις σε συνέδρια, δεξιώσεις ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και τη συναφή ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανόμενης της προσήκουσας φιλοξενίας, εάν η συμμετοχή τους στην εκάστοτε εκδήλωση είναι συμβατή με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέλη του ΔΣ. «Εν προκειμένω, μπορούν να αποδέχονται την καταβολή από τους διοργανωτές εξόδων ταξιδίου και διαμονής αναλόγως της διάρκειας της συμμετοχής τους, εκτός των περιπτώσεων που οι διοργανωτές αποτελούν ιδρύματα υπό την εποπτεία τους. Ειδικότερα, τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη σύνεση όσον αφορά τις προσκλήσεις ατομικού χαρακτήρα», προσθέτει.

Τέλος, ο Κώδικας περιλαμβάνει πρόνοιες για το επαγγελματικό απόρρητο και την έκφραση προσωπικών απόψεων, ενώ βάσει το μνημονίου το ΔΣ θα διορίσει ένα μη εκτελεστικό μέλος του σώματος ως Σύμβουλο Δεοντολογίας με σκοπό την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στα μέλη του ΔΣ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας