Ελληνική: Κεφαλαιακή ενίσχυση €201 εκατ.

INBusinessNews  13/12/2014 08:43
Ελληνική: Κεφαλαιακή ενίσχυση €201 εκατ.

Ελληνική: Κεφαλαιακή ενίσχυση €201 εκατ.

INBusinessNews  13/12/2014 08:43

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία την πρώτη φάση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας €201 εκατ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα €201 εκατ. που αντλήθηκαν στην πρώτη φάση της κεφαλαιακής ενίσχυσης  υπερκαλύπτουν  την κεφαλαιακή ανάγκη των €105 εκατ. που κατέδειξε το «Ακραίο Σενάριο» της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, βάσει του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) και της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests), και ταυτόχρονα ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή του βάση. 

"Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέσω της εξάσκησης  των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου (Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, με μεταβατικές διατάξεις) στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 μετά τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 σε μετοχές διαμορφώνεται σε 12,8%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον  αντίστοιχο ελάχιστο εποπτικό δείκτη", αναφέρεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αντλήσει περαιτέρω €20 εκατ. κεφάλαιο που αναλογεί  σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν έχουν διατεθεί μέσω της διαδικασίας Προεγγραφής, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015, εάν το κρίνει σκόπιμο.

Όπως σημειώνεται, "η επιτυχία του Ομίλου είναι αξιοσημείωτη, αφού επιτυγχάνεται μέσα σ’ ένα δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον".

Η Ελληνική αναφέρει ότι οι τρεις μεγάλοι μέτοχοι της Τράπεζας Wargaming Public Company Ltd, Third Point Hellenic Recovery Fund L.P. και Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ, έχουν υποστηρίξει πλήρως την Έκδοση, επαναβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και τη δέσμευσή τους προς τον Όμιλο.

"Ο Όμιλος, χωρίς οποιαδήποτε εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με ισχυρό ισολογισμό και κεφαλαιακή βάση, άνετη ρευστότητα και ενισχυμένη εμπιστοσύνη των καταθετών και των μετόχων του, είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να αναπτύξει περαιτέρω την πελατειακή του βάση και τα μερίδια αγοράς του", επισημαίνει η Τράπεζα.

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει ότι συνετές επιλογές και διαχείριση, επέτρεψαν στην Ελληνική Τράπεζα να πορεύεται αυτόνομα, χωρίς να λάβει καμία κρατική στήριξη (bail out) και χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά (bail in) των καταθετών της. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας