Πωλήθηκε το Elomas στα Λατσιά

INBusinessNews  12/07/2013 08:19
Πωλήθηκε το Elomas στα Λατσιά

Πωλήθηκε το Elomas στα Λατσιά

INBusinessNews  12/07/2013 08:19

?et? t?? d?af???e? p?? ?fe?a? t? d?a????? µeta?? ??d??a ???sta?t???? t?? ?atast?µ?t?? Elomas ?a? ???st?? ?a?a????, p?? ?ta? ?pe?????? ??a t?? ?pe?a???? st? eµp????? ???t?? ??fa??d? ta ?atast?µata Elomas e??ata?e?p??? t?? a???? t?? ?e???s?a?, af?? p??sfata p??????e ?a? t? µa?a?? sta ?ats??.

?? ?ep??t?? t?? INBusinessNews ep?ßeßa???e? ? ?d???t?t?? t?? discount stores Elomas, ??d??a? ???sta?t????, ? ?p???? t???se: «?? ?at?st?µa ??e? p????e? ?? d??sa ep??e???s? st?? ??? ?d???t?t? t?? ?a? ??? ap??? ?? ?????. ???a? d??? t?? ep????? ?a? ?a t? s???t?s??µe e?? ?a ??at?se? t?? t?t?? Elomas ? e?? ?a a????e? t? ???µa ? ?a? t?? t?p? t?? ?pe?a????? sta ?ats??».

????? ?? ?pe?a????? Elomas pe????????? t?? pa???s?a t??? st? ????a?a, af?? µet? t?? ap?t???a t?? e??e???µat?? st? eµp????? ???t?? ??fa??d? a??? ?a? t?? p???s?? t?? ?atast?µat?? sta ?ats?? ? ?µ???? d?a??te? t?sse?a ?atast?µata st?? p??? ?a? epa???a ????a?a? ap? ?p?? ?a? ?e????se ? eta??e?a.

???t??, ?? a??a??? st? ??a???? eµp???? t?? ??p??? µet? t?? ?at???e?s? ??fa??d? e??a? ?a?da?e?, af?? ? a???? de???e? ?t? a??µ? p??spa?e? ?a p??sa?at???ste? µe s??p? t?? ?????? t?? ?e??? p?? ?f?se ? p??a? p?t? µe?a??te?? a??s?da st?? ??p??. ?? pa?? t?? ?p? d?aµ??f?s? p???? ??a?eµp????? pe???aµß??e? ?a???????e? ?pe?a?????, ?????t? se ??p??a µa?a???, ????? pa??te? ?a et??µ????? t?? e?s?d? t??? st? «pa????» a??? ?a? ???st?? a??s?de? ?a ep?d?????? d?µ??????a ???? ?pe?a????? se pe?????? ? p??e?? p?? ??? s?µe?a de? e??a? pa???s?a.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας