Η Κύπρος στην εποχή του ελεύθερου ωραρίου

INBusinessNews  10/07/2013 07:36
Η Κύπρος στην εποχή του ελεύθερου ωραρίου

Η Κύπρος στην εποχή του ελεύθερου ωραρίου

INBusinessNews  10/07/2013 07:36

?e ?et??? µ?t? a?t?µet?p??e? ? p?e????f?a t?? a????? t? f??e?e??e??p???s? t?? ??a????, se µ?a ?????? a??a?? p?? ß??e? t?? ??p?? se ?a???????a ep??? s?et??a?t? eµp????. ????? ???????? ? ??p??? ?e??e?ta? t????st??? ?ts? ?a? t? ?????? t?? ?atast?µ?t?? se ??e? t?? p??e?? ?a? ??e? t?? pe??????.

?p???e? p??t?? ?a? ? a?t?????? ap? t?? µ????µesa?e? ep??e???se?? p?? t??????? ?t? ? ape?e?????s? t?? ??a???? ?a «s??t?se?» t?? ep??e???se?? t???, af?? t? ??st?? ?e?t???????? ?a? e??at???? e??d?? ?a e??a? d?sß?sta?t? ??a a?t??. ?a??????a, s?µe???eta? ?t? t? ape?e??e??µ??? ?????? e??a? p??? ?fe??? t?? µe????? ep??e???se??.

??? ?d?a ??a ???a??µ??a s????a ????? ep??e???se?? a?t?µet?p????? ?d?a?te?a ?et??? t?? e??????, e?? ??p???? ?e????? ?t? ? ????s? ???eta? t?? ?at?????? st??µ? af?? ? a???? ????e? d?e??d??? ap? t?? ??????µ??? ???s? ?a? t? e?e??e?? ?????? µp??e? ?a ß????se?.

«?? d??ta?µa a??e? ad???e?»
«?? d??ta?µa a??e? ??p??e? ad???e? p?? ?p???a?», t???se ? ?e????? d?e????t?? t?? S??d?sµ?? ?pe?a????? ??p???, ??t??a? ?at??ad?µ??, ?a??et????ta? t?? ap?fas? t?? ?p????e??? ???as?a? ?a? ?????????? ?sfa??se??.
?p?? e?pe, a??eta? p???? t? ?e????? ?t? µ?a ?pe?a???? 50 µ?t?a e?t?? t????st???? ????? de? µp????se ?a d?????e?, e?? a?ta????st??? t?? ?pe?a???? e?t?? t?? ?????, p?e??e?t??se. «?e? a??????? p???? p???µata ??a t?? ?pe?a????? e?t?? ap? ta ap??e?µata t?? ?et??t?? p?? p??? ?ta? ??e?st?. ??aµ????µe ?a d??µe p?? ?a e?e????e? ? ?at?stas?», s?µe??se. ?ata?????ta? p??s?ese: «? ??s? µa? e??a? ?a ?????µe t? pa? ??a ?a e??p??et??e? ? ?ata?a??t??. ?p?p????, p??te?a??t?ta d??eta? st?? p??s???? ??p???? a??????, ??t? p?? ß?ßa?a, eµe?? ???aµe ap? p???».

Tet??? e??????
???a? µ?a ?et??? e?????? st? d?s???? a?t? pe???d? p?? d?a????µe, t???se ? p??ed??? ???s?? ?p??e???se?? ??a????? ?µp????? ??p??? G?????? ??????d??. ?p?? e?pe, st? d??ta?µa ????? s?µpe????f?e? ??e? pe??????, ??t? p?? ?a e??s??e? a??µa pa?ap??? t?? p???se?? t?? ep??e???se??, e?? ?a a????e? ??e? ??se?? e??as?a?. «Ta d?µ?????????? s?µa?t???? ?? ep?p???? ??se?? e??as?a? ?? ?? ep??e???se?? ?a ß???????? ?p?? ?a? ?? ?ata?a??t??», a??fe?e.
S?µe??se ?t? st? e??te????, ?p?? efa?µ?st??e t? ?????? µe a?t? t?? t??p?, ?e?t?????se µe µe???? ep?t???a, e?? e??a? ??t? ??t??se ?? ? ?d??? ? ?ata?a??t?? ??a ?a??te?? e??p???t?s? t??, ?,t? ??a ?a? ?p??a µ??a t?? ß??e?e? ?a? ?????? t?? ????a??? p?? e??a? µ?a ?????e?e?a?? eµpe???a. «?eßa??? de? e??a? ?p???e?t??? t? d??ta?µa, ?p?te ?s?? de? ep???µ??? µp????? ?a µ?? t? a???????s??? ? ?a p??sa?µ?s??? t?? ??e? t??? a?????a µe t?? ????s? p?? ?????», ep?s?µa?e. ?a? p??s?ese: «???????? ? ??p??? e??a? t????st??? ?? ? t????sµ?? e??a? a?t?? p?? ?a µa? ß????se? t??a».
?p????µµ?se a??µa, ?t? ?a p???µata ?a ?e?a?a??s??? ?d?a?te?a e?e? ?p?? ?p???a? p??st??ß?? µe t? ?e?t?????a t?? pe??pt????, f???ta???? ?a? f?????? p?? ?e?t??????sa? ?a? t?? ????a??? ?a? p?????sa? ?a? e?d? ?pe?a?????. «??t?? ?? st?eß??se?? ?a e??µa??????? ?a? ?a ?epe?ast???», ?at????e.

?pa?e?????s? t?? ??????µ?a?
???a? ??a p??? s?ßa?? µ?t?? ??a t?? epa?e?????s? t?? ??????µ?a? µa?, s?µe??se ? ?d???t?t?? t?? My Mall ?eµes?? ??t??a? ?at??µ?ts??. ?p?? e?pe, ?at? ????? ???? ?a s?µß??e? st? µe??s? t?? a?e???a?, de?te?? ? ??p??? ?a ???e? p?? e???st??? ?? p??? t?? ????d? ????? brands ?a? t??t? ?a a????e? ? t????sµ??.
«Ta a????e? ? a???µ?? t?? e??a??µ???? ?atap??eµ??ta? ?ts? t?? a?e???a, e?? ? ??p??? ?a ???e? p?? e???st??? ??a ??a brands ap? t? e??te????, ?ta? ????????? ?t? ta ?atast?µata ?a d???e???? ept? µ??e? t?? eßd?µ?da», t???se. ???fe?e ?t? ? ????s? ?a a????e? ??e? t?? µ??e?, µ?a ?a? ? ??sµ?? ?a µp??e? ?a ?????e? ?p?te ???e? ?a? µp??e?, e?? s?ßa??te??? pa?????ta? e??a? ?t? ?a a????e? ?? ? t????sµ?? µa?.
«?ta? ?a???? p?a ?a ???e? ??t? ?a? µ??? µe t??µ???? ap?f?se?? µp????? ?a d????????? ta p???µata. ?a??et????µe t?? ap?fas? a?t?, µ?a ap?fas? p?? ?a µa? ß????se? ?a p?µe µp??st?», ?at????e.

?a??et??e? t? ????
?? ???? ?a??et??e? t?? ap?fas? t?? ?p?????? ???as?a? ?a? ?????????? ?sfa??se?? ?a epe?te??e? t?? ?e???af???? pe?????? ?a? t? t????st??? ?????? ?ste ???????? ? ??p??? ?a e??a? t????st???.

? ???? µ?t??? ?ste ???????? ? ??p??? ?a e??a? t????st??? e??a? p???a ??s? t?? ???? ?a? ? ap?fas? t?? ?p?????? ap?te?e? µ?t?? p??? t?? ???? ?ate????s?.

«?e t?? efa?µ??? t?? ???? µ?t??? ?a ?p???e? s?µa?t??? t???s? t?? ??a????? eµp????? se µ?a ep??? p?? ?p???e? a???µ??? t????st??? ?e?µa µe ap?t??esµa t? d?µ??????a ???? ??se?? e??as?a? ?a? ?e????te?a e??s??s? t?? ep??e???µat???t?ta? µe ??e? t?? ?et???? ep?pt?se?? se pe???d? p?? ? ??????µ?a st? s????? t?? pe??? p??t?????? ???s?» a?af??e? ?ata???t??? t? ????.

?????: S??t????? t??? µ??????, p??? ?fe??? t?? µe?????
?????ta? e? µ????? t?? ?a???p???? ?µ?sp??d??? ???te????, ?pa??e?µat??? ?a? ?atast?µata???? ? Sta???? ??aµp??t?? t???se: «S?????a ap?ßa??e? p??? ?fe??? t?? µe????? ep??e???se?? ?a? se ß???? t?? µ????µesa???. ??a µ???? ep??e???s? de? µp??e? ?a ?e?t????e? eft? µ??e? t?? eßd?µ?da ?a? ??a p????? ??e?. ??t?? ? ????? ? ?ata????s? ??e? ?t?p??e? ß?a?a ap? t?? ???s? ??a? de? ?p?????? p???? pe??????a a???aµ???. ?? e?e??e?? ?????? ap??? µa? d??e? t? ?a??st??? ß??? eµ?? t??? µ????µesa????».

???t??, ????e?? ?a apa?t?se? s?et??? ? ?. ??aµp??t?? s?µe??se ?t? ?? µ????µesa?e? ep??e???se?? ?d? epe?e??????ta? ??se?? ?p?? ? a??a?? t?? ?µ??a? p?? ?a ??e????? ap??e?µa. ??? e?d??? a?af??eta? ?t? µp??e? ?a ???e? ???µ?s? µ?s? s??e????s?? t?? µ????? ep??e???se?? ??a ?a ??e????? t? ap??e?µa t?? ?e?t??a? ?a? ?a a??????? ta µa?a??? t??? t?? ?et??te? ta ap??e?µata, af?? p???? ??afe?a de? ?e?t??????? ap??e?µa a?t?? t?? ?µ??a?.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας