Στα δικαστήρια η συμφωνία Ορφανίδης-Β4Β

INBusinessNews  19/04/2013 09:37
Στα δικαστήρια η συμφωνία Ορφανίδης-Β4Β

Στα δικαστήρια η συμφωνία Ορφανίδης-Β4Β

INBusinessNews  19/04/2013 09:37

?s?µf??? ?a?a?t???se t? s?µf???a  p?? ????e ??a ???s? t?? ?µp?????? ???t??? ??fa??d?? ? d?a?e???st?? t?? eta??e?a? ??t??a? ??d???????.
?????ta? e??p??? t?? µ? e?asfa??sµ???? p?st?t?? t?? eta??e?a? ? ?. ??d??????? e????se t? ?st????? t?? s?µf???a? ?a? t?? ????se?? p?? ????a? ap? t??? d?a?e???st??.

? a????? s?µf???a ?p????f??e ap? t?? ??fa??d?? µe t?? eta??e?e? ?4? ?a? ELOMAS ?a? p??????se d??a??µa ???s?? t?? eµp?????? ???t??? ??a pe???d? 12 µ????. ? s?µf???a µp????se ?a te?µat?ste? µet? p??e?d?p???s? t???? µ????.
?? µ???a?? t???? ?ta? 40???. e??? ?st?s? ?p???e ep?f??a?? ?t? ???e t??µ??? ?a d?d??ta? s??????? 200???. e??? af?? st? s?µf???a pe????f???e ?a? ? p???s? t?? st?? t?? eta??e?a? p?? ß??s??ta? st? ???? ? a??a t?? ?p???? a?e???ta? se 430???. ep?p???? t? F??.

G?a t? s?µf???a t????a? d?? e????se??. ? p??t? af????se ????? t?? ??fa??d?? p??? t?? eta??e?a ZX Fami p?? e??a? s??dedeµ??? µe t?? ?4? ????? 138???. e???. S?µf??????e ?p?? µeta?????????µ??e? ep?ta??? a???????? ?a? ?p?? µpe? t?ape???? e????s? 62???. e??? ?ste ?a ?a??f?e? ? t??µ???a?a ?p?????s? t?? 200???. e???. ? de?te?? e????s? ?ta? p??s?p??? ap? t?? ??t??a ???sta?t???? t?? ?pe?a????? ELOMAS.

?p?? a??fe?e ? ?. ??d??????? µet? t? d????sµ? e??e s????t?s? µe t??? ??t??a? ???sta?t???? ?a? ???st??? ?a?a???? ?at? t?? ?p??a t??? e??µ???se p?? de? ?e????se t??? ????? ??a??p???t????? ?a? p?? ??e?e epa?ad?ap?a?µ?te?s?. «? ????a a??s???a µ?? ?ta? ?a µ?? d?se? se ?a???a µ???? t?t??a ?at??? p?? ?a µp????se ?a ß???e? t? e?de??µe?? p???s? t?? mall», e????se.

?at? t?? epa?ad?ap?a?µ?te?s? t? µ???a?? e?????? a??????e st?? 80???. e??? µ???a??? t? ?p??? ?a a??a??ta? a?????a µe ß?s? 1% st?? p???se?? t??µ????.
?? ?a? ? s?µf???a ?a ??????????ta? t?? 1? ?a?t??? 2013, e?t??t??? ? ?4? e??µ???se p?? de? s??a??e? s’ a?t?? t? ??s? ?a? ?ts? t? ??µa p??e t? ??µ??? ?d? µe t??? d????????? t?? d?a?e???st?? ?a ??t??? t?? a?????? ??µ??? ?e?ape?a.
  

  

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας