Χρ. Ορφανίδης: Το παν για να πληρωθούν οι πιστωτές

INBusinessNews  18/02/2013 05:06
Χρ. Ορφανίδης: Το παν για να πληρωθούν οι πιστωτές

Χρ. Ορφανίδης: Το παν για να πληρωθούν οι πιστωτές

INBusinessNews  18/02/2013 05:06

??? ?ftase ? µe?a??te?? eta??e?a ??a????? eµp????? st?? ??p?? ?a ß?e?e? se ?a?est?? d?a?e???s??; ???? ?ta? t? ???s?µ? s?µe??, t? ?p??? ?d???se t?? eta??e?a st?? ?at?f???; ?? µp??e? ?a ???e? ap? d? ?a? p??a ?a? p?? ?a p???????? ?? p?st?t??; ? ???st?? ??fa??d?? se s????te??? p?? pa?a????se st? BusinessWeekly apa?t? sta p?? p??? e??t?µata, ?p???aµµ????ta? ?t? ?a ???e? t? pa? ??a ?a p???????? ???? ?? p?st?t?? t?? eta??e?a?, e?asfa??sµ???? ?a? µ?.

????e ??fa??d?, p?? ?ftase ? µe?a??te?? eta??e?a ??a????? eµp????? st?? ??p?? ?a ß??s?eta? s?µe?a se ?a?est?? d?a?e???s??, µe te??st?a ???? ?a? ?????de? ?t?µa st?? a?e???a;
?? p??ß??µa, ?at? t?? ?p???, µ?? ????se ?ta? ? eta??e?a µa? e??e ??t?se? t? 2011 ap? t? ?ata?a??t??? ????? 20 e?. e???, µ?s? t?? ??d?s?? ?µ??????, ta ?p??a ?ta? p????t?a t? 2016 µe t??? 6,25%. ???? t?? ?a??? ???µat?? t?? eta??e?a? µa?, ?at????saµe ?a µa?????µe 19.150.000 e???. ?a p??te e?at?µµ???a d???ete?t??a? se p????µ? µ????? t?? da?e?sµ?? µa?, ???a p??te pa??µe??a? ??a s??p??? ?e?st?t?ta? ?a? ta ?p????pa 9,1 e?at?µµ???a µp??a? se s???e???µ??? ???a??asµ?, ?a??? p????????ta? ??a ep??tas? t?? d?ast????t?t?? µa?.
Ost?s?, ???? t?? ???s??, e??µe??saµe ?t? de? p??t???µe?a ?a epe?ta???µe pe?a?t???. G? a?t?, ???? ?a? t?? p??ß??µ?t?? ?e?st?t?ta?, ??t?saµe µ???? t?? p?s?? a?t?? (3 e?. e???) ?a ???s?µ?p??????? ?? a?t? t? s??p?. ?a? e?pa? ?t? ???? t?? p??sp??t??? p?? e??e e?d??e?, ??t? t?t??? de? µp????se ?a ???e?. ??a??a?t???, e?s??????aµe ?a ???s?µ?p????e? ??? t? p?s? ?a? ta 9 e?. d??ad?, ??a ap?p????µ? µ????? t?? ?????? µa?. ??te a?t? µa? e?pa? ?t? µp????se ?a ???e?.
??t??eta, ? p??tas? p?? µa? e??e ???e?, ?ta? ?a a????s??µe a?????afa. ?????? a??????aµe ?st?s?, µet? ap? p??se?? s??a???saµe.

Te??e?te d??ad? ?t? a?t? t? s?µe?? ?ta? ??µß??? ??a t?? pa?ap??a e?????? t?? eta??e?a? sa? ?a? ta ?sa a???????sa?;
?a? ?e??? ?t? a?t? ?ta? t? p???? ???s?µ? s?µe?? ??a t?? e?e???e??. ? eta??e?a µe ta t??a e?at?µµ???a p?? ??t?se, ?a ?ta? ap???t?? e?t??e?. F?s??? ?ta? st? s????e?a ????sa? ?a ep?st??f??ta? ep?ta???, t? p??ß??µa ???a?t????e, µe ap?t??esµa ?a ft?s??µe sta ???st? ap?te??sµata. Ft?saµe st? Sept?µß??? t?? 2012, ?p?? ? ?at?stas? ?ta? p???? ???a??. ????saµe ??a ????? s???t?se?? µe t?? t??pe?e?, ? ?p???? d?st???? de? ?d???se p???e??. ?a? ??t????e ?a et??µ?s??µe business plan, ??t? t? ?p??? ???aµe. ??? ??t?sa? ?a pa?a?t??? ap? ??te?est???? ???ed???, ??t? t? ?p??? ep?s?? ??a?a.

Ost?s? ?. ??fa??d? µ???te ??a ta 9 e?at?µµ???a, a??? s?µf??a µe ta ?sa ????? de? t? f?? t?? d?µ?s??t?ta?, t? ????? t?? eta??e?a? fa??eta? ?a ?epe??? ta 200 e?at?µµ???a.
???? ap? ??a ?????, ta pe????s?a?? st???e?a t?? eta??e?a?, e?t?µ?µ??a ?epe????sa? ta 350 e?at?µµ???a e???. ???µa ?a? s?µe?a ?µ??, d?aßeßa???? ?t? ?p?????? a??et? pe????s?a?? st???e?a ??a ?a p???????? ta ???? p??? t?? t??pe?e?, ta ?p??a pa?eµp?pt??t?? de? ?epe????? ta 120 e?at?µµ???a. ?s?? af??? ta ???? p??? t??? p??µ??e?t??, a?t? de? ?epe????? ta 75 e?. S????? d??ad? 195 e?at?µµ???a. ?? ???e? s?st? d?a?e???s? ?a? ?? pa?a??pte? - d?a?e???st?? p????s???, a??? de? ?ep????s???, ?a µp???s??? ???? ?a e??f??????.
Sa? d?aßeßa???? ?t? ?a ???? ?t? µp??? ??a ?a p???????? ??? µ??? ?? t??pe?e? p?? e??a? e?asfa??sµ??e?, a??? ?a? ???? ?? µ? e?asfa??sµ???? p?st?t?? p?? e??a? ?? p??µ??e?t?? µa? ?a? ?a µe????? ?a? ???µata ??a t??? µet?????. ??t? ?a ???e? µe s?st? d?a?e???s? t?? pe????s?a??? st???e??? t?? eta??e?a?.

Se p??e? p?a?t???? e????e?e? p??ßa??ete ??a ?a e??f?????? ?? p?st?t?? sa?;
? eta??e?a ??e? et??µ?se? ??a s??d?? ap?p????µ?? ???? t?? p?st?t??, e?asfa??sµ???? ?a? µ?. G?a p??te ßd?µ?de? d???e?aµe µa?? µe t??? s?µß?????? µa? – ????st??, d?????????, ??????µ??????? -  ?a? et??µ?saµe ??a s??d?? t? ?p??? e?asfa???e? t??? p??te?. ?? s??d?? ?a pa???s?aste? s??t?µa. Ta p??spa??s??µe, ?st?s?, ?a t? ????????s??µe µe t? s??e??as?a t?? pa?a??pt?? – d?a?e???st??.
?a???? p?? ?????e µe???? a??a ap? t?? a??a t?? eta??e?a?, ?a? pa???? p?? p????saµe s?µa?t??? pe????s?a?? st???e?a se e?e?te??st???? t?µ??, ? eta??e?a d?a??te? a??et? pe????s?a?? st???e?a ??a ?a e??f?????? ???? ?? p?st?t?? t??. T??? ?a ?a??s? t??? p??µ??e?t??, ?ta? ft?se? ? ??a, ?a st??????? t? s???e???µ??? s??d??, ??a ?a µp???s??? µe t?? e?p???s? ? t?? e?????as? t?? a????t?? t?? eta??e?a?, ?a p????????.

?se?? ? ?d??? ?. ??fa??d?, a?a?aµß??ete t? µe??d?? t?? e?????? p?? sa? a?a???e? ??a t?? ?at?stas? a?t?;
?eßa??? ?a? t? a?a?aµß???. ?? pa???e?? ?a ?ta? ?a µ?? t? a?a??ß?, ?? ??te?est???? ???ed??? ?a? ?d??t?? a?t?? t?? eta??e?a?. ??? ?a µ?? ??e?? e????? ?ta? f???e?? µ?a eta??e?a p??t? st?? ???d? t??, µe et?s?? t???? 215 e?. e??? ?a? µet? t?? ß??pe?? ?a sß??e? ?a? ?a a???pe?a??e?.
?µ??, e????? ????? ?a? ?? t??pe?e?. ?a???s??saµe businessplan a??et??? µ??e? p??? ap? t?? ????t?? t?? ???st???????? ??a ?a µp???s??µe ?a ?e?t?????s??µe t?? pe???d? t?? ????t??, a??? de? ??a?a? ??t? ??a ?a s?s??? t?? eta??e?a. Se t?e?? µ??e?, ? eta??e?a ??ase t???? p??a? t?? 60 e? e???, p?s? p?? ?a µp????se ?a ???s?µ?p????e? ??a e??f??s? µ????? t?? ??e?? µa?.

??p?? ?µ?? ??te ?? ?d?e? ?? t??pe?e? e??a? t? ?e?st? ??a ?a s?s??? t?? eta??e?a;
Ta µp????se ?a ???e? ? d???e?? µa? ?a? µe e????t????. ?e? ??e?a??ta? ?e?st?. ?p????sa? ?a µ?? d?s??? ??te ??a se?t. ??t? p?? ??t??sa? ?? p??µ??e?t?? ?ta? e????se??.

?? ??µa t?? p????µ?? s???te?ta? ??a ?????a st?? ???? t?? ??a????? eµp?????. ???pete ?a p?s?e? t? s???e???µ??? s?st?µa;
F?s??? ?a? p?s?e?. ??µa? s??????? ?t? ????sa? ?a ?????ta? e????e?e? p??? t?? s?st? ?ate????s? µ?s? t?? ???? ?a? se s??e??as?a µe t??? s??d?sµ??? e?sa?????? ?a? p??µ??e?t??.
?p?epe ?a ?p?????? p?? a?st??? p?a?s?a st? s?st?µa. ? ??µ??es?a t?? ?.?. a?af??e? ?t? ?? p????µ?? p??pe? ?a ?????ta? e?t?? 60 ?µe???. ?? ?µ?? ? p??µ??e?t?? ???e? ?a d?se? µe?a??te?? pe??????? 90 ? 120 ?µe??? de? ?a t?? staµat?se? ?a???a?. ???sµ???? p??µ??e?t??, µe t? d???? t???, ?s?? ?a ?de???a? pe??ss?te?? eµp?st?s??? se ??p??e? eta??e?e? pa?? se ???e?. Ost?s?, a?t? de? ?ta? ?at’ a????? ??a t? ?a?? t???, af?? ?ts? t?? e?e??????a? ?a epe?ta???? ?a? ?at’ ep??tas? ?a ?a??ste???? pe??ss?te??  ?a p????????.

??ßa?a, ap? t?? ????, ??p???? ?a µp????se ?a a?t?t??e? ?t? ef?s?? ?? ?pe?a????? p???????ta? ?µesa ?a? se µet??t? ap? t??? pe??te? – ?ata?a??t??, ?a ?p?epe ?a? a?t?? µe t? se??? t???, ?a p???????? ?µesa t??? p??µ??e?t?? ? ?????? s??e???te? t???.
??t? e??a? ??a µe???? ?ef??a??. ?????eta? e????? ?a t? pe??, ?st?s? de? e??a? t?s? ap?? ta p???µata. ? ???e p??µ??e?t?? p?? µpa??e? se µ?a ?pe?a????, t?p??ete? µ?a se??? p?????t?? sta ??f?a. ?a?t?????a ?µ??, µa? p??µ??e???? µe a???µ? p?????t??, ta ?p??a de? p??t?µ? ? ?ata?a??t??. G?a pa??de??µa eµe??, t? ?e??µß??? µp??e? ?a ????µe p?????ta sta ??f?a µa? a??a? 15 – 20 e?. e???, ta ?p??a de? «??????ta?». ?p? ?a??????? s?????e? a?t? ta p?????ta, ta ?p??a s?µe???? ?t? p???????µe, de? ?a ta ß??aµe. ???? ?µ?? t?? s??se?? µa? µe t??? p??µ??e?t??, ta ß????µe ?a? ?p?? e?pa µ????? sta ??f?a. ?? ???p?? eµe?? t? ?e??µß??? a?t? ?a e??aµe sta ??f?a µa? p?????ta 15 e?. e???, ta ?p??a de? p?????ta?, ta e??aµe se µet??t?, ?a ?µasta? se p??? ?a??te?? ??s? s?µe?a. ?p???e? a?t? ? s??s? t?? p??e – d?se p?? a????e? ta ded?µ??a.

?ef??a?? e??a??µe???. ?? ?a ???ate s?µe?a se a?t??? t??? a????p??? p?? ??asa? ? ?a ??s??? t? d???e?? t???;
?pas?????µe ??a s?µa?t??? a???µ? e??a??µ????, pe??p?? 1200, ?a? ?? s??e???te? µa? ?????? 2000. ??? ?e???te ?t? p?s? ap? t?? eta??e?a ??fa??d?, ?p?????? ?? p??µ??e?t?? µa? ?a? ?? s??e???te? t???, e??a? ?? ?t???t??f??, ?? ?e?????, ta e???st?s?a. ????e?ta? ??a µ?a µe???? a??s?da p?? ep??e??e? p????? ?????de? e??a??µ????.
??t? p?? ???? ?a p?, e??a? ?t? p??ta e?t?µ??sa t??? e??a??µe???? µa?. ???aµe µ?a p??a p??? ?a?? s??s?, p???µa p?? fa??eta? ?a? ap? t? ?e????? ?t? ????µe st?? eta??e?a ?t?µa p?? e??????ta? ??a 25 ?????a. ?? e??a??µe??? p??ta d???e?a? st?? eta??e?a µe ta ?a??te?a ?fe??µata ?a? µe a??et? ?a???? µ?s????. T??? ?a ap??????? ?? a?t? p?? ??e? ???e?. ???? ????µe µe??d?? e??????. Ost?s?, p??te?a??t?ta p??pe? ?a e??a? ?a s?s??µe ?sa µp????? ?a s????? ?a? ? ap?d?s? e?????? µp??e? ?a ???e? a???te?a.
????ste ?a ??µ?s? ??a µ?a a??µ? f???, ?t? µe ??a a?t? ta de??? p?? p??ase ? eta??e?a, d?at??e? t?t??a pe????s?a?? st???e?a p?? µp??e? ?a p????se? ????? a?e?a???t??. ? eta??e?a ??d?p?te ?pas?e ap? pe????s?a?? st???e?a, a??? ap? ?e?st?t?ta.

?p? d? ?a? p??a, p??a e??a? ta s??d?a sa?;
?? a?aµe??µe?? ?a? t? ?????? e??a? ?t? de? ?a ß?? st? s??ta??. S?????a µet? t?? pa???e?s? ??p??a? ???????? pe???d?? ?a a?a?????s? ta s??d?a µ??. ???t?st? µ???µa µ?? ?st?s? s?µe?a e??a? ?a efa?µ?ste? t? s??d?? d??s?s?? t?? eta??e?a? ?a? ?a e?asfa??st??? p????? ???? ?? p?st?t?? µa?. ???? µet? t?? ep???s? ???? a?t?? t?? ?eµ?t?? ?a p??????s? se ?p??ad?p?te ???? ????s?.

? s?µf???a µe ?????S
??? te?e?ta?e? µ??e? p??????a? d??f??e? f?µe? se s??s? µe t? s?µf???a p?? a?a????????e µe t?? eta??e?a ?????S. ?? a???ß?? p????e? a?t? ? s?µf???a ?a? p???? e??a? ?? st???? t??;

?e e?p??ss??? p??a p??? ta s????a p?? a???st??a? t?? te?e?ta?e? µ??e? ??a t? s???e???µ??? s?µf???a. ?p?? ?a? ?a ??e?, t? s?µa?t??? e??a? ?t? p??t?te ?a p??spa???µe ??a t? ?a?? t?? eta??e?a?. ??sa se a?t? ta p?a?s?a, e??????saµe t?? ?pe?a???? ??fa??d? p?? ß??s?eta? µ?sa st? eµp????? ???t?? ??fa??d?.
???aµe t? s?µf???a ??a ??a d??st?µa e??? ?????? µe p??e?d?p???s? ap?d?sµe?s?? t???? µ????. ????ste, p??a eta??e?a p?? ?a e?d?afe??e? ?a a????se? t? eµp????? ???t?? de? ?a ??e?aste? t?e?? µ??e? µ???? ?a ?ata???e? se s?µf???a µe t??? d?a?e???st??, ?a ta?t?p????e? ? da?e?sµ?? ?a? ?a ???e? µetaß?ßas?.
St? ??????µ??? s????? t??a. ????? µp??e? ?a e?asfa??se? a?t? t?? pe???d? µ???µ??µ 800.000 e??? ??a ??a ?????. ?p?????? p???? ?t???a st?? ??p?? s?µe?a µe t?t??? e??????;
??asfa??saµe ??a t?? eta??e?a a?t? t? p?s? ?a? st? t???? t?? ?µ??a? µp??e? ?? d?a?e???st?? ?a d?ap?st?s??? ?t? s?µf??e? ?a e??????s??? ?a? t??? ?p????p??? ?????? pa?? ?a p???s??? ???????? t? ?t????. ? s?µf???a ep?te?????e p??? ?a d????st??? ?? d?a?e???st??. ?p?? t? s??ft?µa? t??a, µa???? ?a ??a?a a?t? t?? ????s? ap? t?? p??????µe?? ??t?ß?? ??a ??e? t?? ?pe?a????? ??fa??d?.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας