Ορφανίδης: Και επίσημα στο σφυρί

INBusinessNews  10/02/2013 20:09
Ορφανίδης: Και επίσημα στο σφυρί

Ορφανίδης: Και επίσημα στο σφυρί

INBusinessNews  10/02/2013 20:09

?? pa?a??pte? d?a?e???st?? t?? eta??e?a? ??fa??d??, ??t??a? ??d??????? ?a? ??????? ?ß?a?µ  d?µ?s?e?sa? t?? ????a?? p??s???s? e?d?af????t?? ??a t?? d?µ?s?a eta??e?a ??fa??d??.

?? p??sf???? af????? t?? ep??e???s? , t?? d?ast????t?te? ?a? ta pe????s?a?? st???e?a t?? µ???? p??t???? µe?a??te??? ??a??µp??a st?? ??p??.

?p?? s?µe???eta?, e???? ?pe?a????? ?a s??e??s??? ?a ?e?t??????? se d??f??a s?µe?a se ??? t?? ??p??. ???t??, de? e??a? ?e???a?? t? a??a ??e? s?µe?a ? eta??e?a af?? ?? ßd?µ?de? p?? p??asa? ?ta? ?a????st???? ?a? ? ??fa??d?? ??ase s?µa?t??? good will.

? ??t?s? p??sf???? ??a t?? ep??e???s? p??t??, de? ap???e?e? t?? p???s? ?a? µeµ???µ???? pe????s?a??? st???e??? t?? eta??e?a? af?? fa??eta? ?a ?p???e? e?d?af???? ?????? ??a e?????as? s???e???µ???? a????t??.

?? pa?a??pte? a?aµ??eta? t?? ep?µe?e? µ??e? ?a ????? s??a?t?se?? ?a? µe ßas????? p??µ??e?t?? ?? ?p???? a?aµ????? ?a d??? µe p???? t??p? ?a s?µµet????? st? p???? t?? d?a?e???st??, t?s? µ?s? pa????? p?????t?? –a? s?µf???s???- ?s? ?a? se s??s? µe t? p?s?st? t?? ?fe???µ???? t??? p?? ?a ??ß???.

?? ?pe?a????? p?? ?a s??e??s??? ?a ?e?t??????? e??a?:

S?p??
??asa????? Express
 ?a?a??µ??
????a?a
??t?
S?a?????
?eµes?? mall
???tta????a Express
??f?? Mall

????e? ?a s?µe???e? p?? st?? a??e??a de? ?p???e? te???? ?µe??µ???a ?p?ß???? p??sf????.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας