Το Memorandum για υπεραγορές Ορφανίδη

INBusinessNews  07/01/2013 11:15
Το Memorandum για υπεραγορές Ορφανίδη

Το Memorandum για υπεραγορές Ορφανίδη

INBusinessNews  07/01/2013 11:15

Το Μημ?νιο Συναντ?ληψης που υπ?γραψε ο Χρ?στος Ορφαν?δης απ? τη μ?α πλευρ? ως εκτελεστικ?ς πρ?εδρος της εταιρε?ας Ορφαν?δης Δημ?σια Εταιρε?α και ο Γι?ργος Γεωργ?ου ως εκπρ?σωπος μερ?δας προμηθευτ?ν παρουσι?ζει το InBusinessNews.

Σ?μφωνα με το ΜΟU που υπογρ?φηκε στις 3 του Γεν?ρη, η εταιρε?α Ορφαν?δης θα παραχωρ?σει στην εταιρε?α των προμηθευτ?ν δικα?ωμα αποκλειστικ?ς χρ?σης 16 υπεραγορ?ν και του εξοπλισμο? τους.

Οι προμηθευτ?ς, θα καταβ?λουν ως ενο?κια και ως αντιπαροχ? για αποκλειστικ? ?δεια και λειτουργ?α των υπεραγορ?ν το 2% του συνολικο? κ?κλου εργασι?ν της κ?θε υπεραγορ?ς. Σημει?νεται ?τι το 2% θα αναπροσαρμ?ζεται ο?τως ?στε να καλ?πτει τα ενο?κια και τους χρεωμ?νους τ?κους απ? τις τρ?πεζες ο?τως ?στε τα υπ?λοιπα της εταιρε?ας που θα υφ?στανται κατ? την υπογραφ? της τελικ?ς συμφων?ας και αφορο?ν τα δ?νεια που εξασφαλ?ζονται με υποθ?κη επ? των υπεραγορ?ν ( για ?σες υπεραγορ?ς αφορ? η συμφων?α) θα παραμε?νουν τα ?δια μ?χρι τη λ?ξη τους.

Οι προμηθευτ?ς, θα ?χουν εξουσιοδ?τηση απ? την εταιρε?α Ορφαν?δης , να καταβ?λλουν το εκ?στοτε ποσοστ? για την πληρωμ? των ενοικ?ων στις τρ?πεζες που ?χουν εμπρ?γματη εξασφ?λιση στα ακ?νητα των υπεραγορ?ν που περιλαμβ?νει η συμφων?α.

Οι προμηθευτ?ς θα καταβ?λουν επ?σης 1‰ επ? του συν?λου του κ?κλου εργασι?ν για την χρ?ση της εμπορικ?ς επωνυμ?ας «Ορφαν?δης» ? «Υπεραγορ? Ορφαν?δης».
Η συμφων?α αφορ? 10ετ? περ?οδο εν? με την π?ροδο 12 μην?ν απ? την τελευτα?α ?δεια παροχ?ς αποκλειστικ?ς χρ?σης θα παρ?χεται δικα?ωμα τερματισμο? της κ?θε ?δειας αποκλειστικ?ς χρ?σης νοουμ?νου ?τι θα δοθε? γραπτ? ειδοπο?ησης ?ξι μην?ν.

Η εταιρε?α Ορφαν?δης, θα ?χει δικα?ωμα αν?κτησης της χρ?σης και λειτουργ?ας ?λων των υπεραγορ?ν και ?χι της κ?θε μ?ας ξεχωριστ? μετ? την π?ροδο 12 μην?ν με ?ρους οι οπο?οι θα συμφωνηθο?ν και θα περιλαμβ?νουν ?μεση πληρωμ? των αποθεμ?των και πλ?ρη εξ?φληση των προμηθευτ?ν για ?ποια ποσ? τους οφε?λονται. Η αποζημ?ωση θα ε?ναι ?ση με την καθαρ? κερδοφορ?α των τελευτα?ων δ?ο ετ?ν λειτουργ?ας εν? αν η κ?νηση γ?νει πριν τη συμπλ?ρωση δ?ο ετ?ν η αποζημ?ωση θα ε?ναι η μ?ση μηνια?α κερδοφορ?α επ? 24.

Το προσωπικ? των υπεραγορ?ν θα εργοδοτηθε? στην ν?α εταιρε?α με τους ?διους ?ρους εν? το αποθεματικ? των υπεραγορ?ν θα αγοραστε? ?ναντι εξοφλητικ?ς απ?δειξης. Αν δεν συμφων?σουν στην τιμ? τ?τε αυτ? θα ε?ναι η τιμ? κτ?σης ε?τε η καθαρ? τιμ?.

Το χρ?ος της Ορφαν?δης προς τους προμηθευτ?ς θα μει?νεται ετησ?ως κατ? το ποσ? των καθαρ?ν κερδ?ν.

Με τη λ?ξη των δ?κα ετ?ν, η εταιρε?α Ορφαν?δης θα ?χει υποχρ?ωση να καταβ?λει αποζημ?ωση προς την εταιρε?α των προμηθευτ?ν αντ?στοιχη με την καθαρ? κερδοφορ?α των δ?ο τελευτα?ων χρ?νων λειτουργ?ας εν? θα ε?ναι υπ?χρεη να αγορ?σει τα αποθ?ματα σε τιμ? κ?στους ε?τε στην καθαρ? τιμ?.

Σε περ?πτωση συμφων?ας, τα ποσ? που αναφ?ρονται σε επιταγ?ς που κατ?χουν οι προμηθευτ?ς δεν θα μπορο?ν να διεκδικηθο?ν.

Στο ΜΟU τον?ζεται πως η συμφων?α θα προχωρ?σει αν εγκριθε? απ? το ΔΣ της Ορφαν?δης, αν επ?λθει συμφων?α με τις τρ?πεζες, αν σ’ αυτ?ν συμμετ?χουν προμηθευτ?ς που ?χουν να λαμβ?νουν συνολικ? π?νω απ? 50εκ. και αν ?λα αυτ? γ?νουν εντ?ς 20 ημερ?ν.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας