Ορφανίδης: ΜΟU εν αναμονή αριθμών

INBusinessNews  04/01/2013 14:49
Ορφανίδης: ΜΟU εν αναμονή αριθμών

Ορφανίδης: ΜΟU εν αναμονή αριθμών

INBusinessNews  04/01/2013 14:49

Μπερδεμ?νη φαντ?ζει η κατ?σταση με τις υπεραγορ?ς Ορφαν?δη παρ? την υπογραφ? Μνημον?ου Συνεργασ?ας μεταξ? Ορφαν?δη και μερ?δας προμηθευτ?ν.

Σε ανακο?νωση που αναφ?ρεται στο ν?ο σχ?μα με την επωνυμ?α «Ν?α εποχ? Ορφαν?δης» σημει?νεται πως η Ορφαν?δης Δημ?σια Εταιρε?α Λτδ υπ?γραψε Μνημ?νιο Συνεργασ?ας στη β?ση του σχετικο? σχεδ?ου που ετοιμ?στηκε και με το οπο?ο οι προμηθευτ?ς αναλαμβ?νουν την πλ?ρη διαχε?ριση και ?λεγχο αριθμο? υπεραγορ?ν για χρονικ? ορ?ζοντα δ?κα ετ?ν προκειμ?νου να διασφαλιστε? η ευχ?ρεια των υπεραγορ?ν να ανταποκρ?νονται με επ?ρκεια στις υποχρε?σεις τους.

Αξ?ζει να σημειωθε? πως σημαντικ? μερ?δα μεγ?λων προμηθευτ?ν και κατ? συν?πεια πιστωτ?ν της εταιρε?ας, ακ?μα δεν ?χει συγκατατεθε? στο συγκεκριμ?νο πλ?νο, αφο? περιμ?νει το τελικ? σχ?διο. Αν και φα?νεται να υπ?ρχει μ?α θετικ? αντιμετ?πιση , εντο?τοις επικρατε? και ο αν?λογος προβληματισμ?ς.


Αν και στην ανακο?νωση αναφ?ρεται πως το ν?ο σχ?μα χα?ρει της θετικ?ς υποδοχ?ς και των τραπεζ?ν μιας και θεωρε?ται ως η πλ?ον βι?σιμη εξασφ?λιση των χρηματοπιστωτικ?ν διευκολ?νσεων που παραχ?ρησαν στις υπεραγορ?ς, απ? πλευρ?ς τραπεζ?ν σημει?νεται πως ε?ναι μεν θετικο? για το συγκεκριμ?νο σχ?διο, ωστ?σο, θα αναμ?νουν να δουν κατ? π?σο και οι αριθμο? ε?ναι ευνο?κο? και βι?σιμοι.

Την ?δια ?ρα, το ενδεχ?μενο διορισμο? Παραλ?πτη-Διαχειριστ? ε?ναι ακ?μα στο τραπ?ζι εν? δεν αποκλε?εται να εφαρμοστο?ν και οι δ?ο λ?σεις. Δηλαδ? και εφαρμογ? του πλ?νου και διορισμ?ς παραλ?πτη διαχειριστ? κ?τι που θα διασφαλ?ζει και την ανεξαρτησ?α σε επ?πεδο διε?θυνσης.

Βασικ? επιδ?ωξη της Ν.Ε.Ο, σ?μφωνα με την ανακο?νωση, ε?ναι η ?σο το δυνατ?ν ταχ?τερη αναζωπ?ρωση της αφοσ?ωσης και εμπιστοσ?νης που απολαμβ?νουν οι  υπεραγορ?ς Ορφαν?δης απ? τους χιλι?δες καταναλωτ?ς τους.

«Την ?δια στιγμ? επιδι?κεται ο εξορθολογισμ?ς της σχ?σης των υπεραγορ?ν με τους προμηθευτ?ς-πιστωτ?ς τους για αμοιβα?α επωφελ?ς δο?ναι και λαβε?ν. Ο ν?ος σχεδιασμ?ς επιδι?κει την σταδιακ? εξ?φληση των παλι?ν οφειλ?ν καθ?ς και ?μεση ανταπ?κριση στις τρ?χουσες υποχρε?σεις των υπεραγορ?ν.  Εκτιµ?ται ?τι η κερδοφορ?α της Ν.Ε.Ο. θα ε?ναι ικανοποιητικ? ο?τως ?στε τα παλαι? χρ?η της Εταιρε?ας προς τους προµηθευτ?ς-πιστωτ?ς να εξοφληθο?ν πολ? πριν την λ?ξη της δεκαετο?ς περι?δου».

Ανεξ?ρτητος συµβουλευτικ?ς ο?κος –σ?μφωνα με πληροφορ?ες μας η Ernst & Young- ετοιµ?ζει µεταξ? ?λλων σχετικ? δεκαετ? µελ?τη οικονοµικ?ς βιωσιµ?τητας καθ?ς και τη λογιστικ? και φορολογικ? αντιµετ?πιση του τρ?που αποπληρωµ?ς των παλαι?ν χρε?ν προς τους προµηθευτ?ς – πιστωτ?ς των υπεραγορ?ν.

Η δοµ? του Διοικητικο? Συµβουλ?ου της Ν.Ε.Ο. ε?ναι υπ? διαµ?ρφωση και κατ? π?σα πιθαν?τητα θα αποτελε?ται απ? 4 εκπρ?σωπους των προµηθευτ?ν-πιστωτ?ν και 3 µ?λη της ν?ας διο?κησης, σ?νολο 7 προκειµ?νου να εξασφαλ?ζεται η ευελιξ?α και η αποτελεσματικ?τητα.

Μ?χρι το τ?λος αυτ?ς της βδομ?δας, καταλ?γει η ανακο?νωση, αναμ?νεται να ολοκληρωθο?ν οι νομοτεχνικ?ς  διεργασ?ες ?τσι ?στε την ερχ?μενη να προχωρ?σει η καταγραφ? και παραλαβ? των αποθεμ?των στις υπεραγορ?ς. “Κ?θε λεπτ? ε?ναι πολ?τιμο. Η ομαλ?, παραγωγικ? λειτουργ?α των υπεραγορ?ν επε?γει” δ?λωσε ο Γι?ργος Γεωργ?ου εκ των πρωτεργατ?ν της πρωτοβουλ?ας.


 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας