Υπεραγορά Α/φοί Ιωαννίδη: Αύξηση πωλήσεων παρά την κρίση

INBusinessNews  28/12/2012 07:38
Υπεραγορά Α/φοί Ιωαννίδη: Αύξηση πωλήσεων παρά την κρίση

Υπεραγορά Α/φοί Ιωαννίδη: Αύξηση πωλήσεων παρά την κρίση

INBusinessNews  28/12/2012 07:38

Το ν?ο σ?γχρονο κατ?στημ? της, στην Ανθο?πολη ?νοιξε τον Μ?η του 2012, η υπεραγορ? Α/φο? Ιωανν?δη. Οι ιδιοκτ?τες, τρ?α αδ?λφια, διατηρο?ν απ? το 1990 ?λλη μια υπεραγορ? στους Αγ?ους Ομολογητ?ς.
?πως αν?φερε ο εκ των ιδιοκτητ?ν Στ?λιος Ιωανν?δης, μπορε? η αρχ? να ?ταν δ?σκολη λ?γω της κρ?σης, αλλ? σιγ?- σιγ? οι πωλ?σεις ?ρχισαν να αυξ?νονται. «?λες οι υπεραγορ?ς σημε?ωναν με?ωση, αλλ? αυτ? δεν μας πτ?ησε και καταφ?ραμε μ?ρα με τη μ?ρα, μ?να με τον μ?να, να αυξ?σουμε τις πωλ?σεις μας», τ?νισε.

Η ν?α λειτουργικ? υπεραγορ? της Ανθο?πολης βρ?σκεται σ’ ?να χ?ρο 1750μ., διαθ?τει ?νετους διαδρ?μους, μεγ?λη φρουταρ?α, κρεοπωλε?ο, ψαρ?δικο και delicatessen. «Διαθ?τουμε επ?σης, μεγ?λους χ?ρους κατ?ψυξης και συντ?ρησης, ?νετο εξωτερικ? π?ρκινγκ για 88 αυτοκ?νητα και π?ρκινγκ για ?λλα 90 αυτοκ?νητα στο υπ?γειο της υπεραγορ?ς», σημε?ωσε. Υπογρ?μμισε μ?λιστα, ?τι ε?ναι απ? τις φθην?τερες υπεραγορ?ς της Λευκωσ?ας.

Παρ?λληλα, η υπεραγορ? στους Αγ?ους Ομολογητ?ς λειτουργε? σε χ?ρο 600μ, εξυπηρετ?ντας το κ?ντρο Λευκωσ?ας, τα γραφε?α των γ?ρω εταιρει?ν και τους κρατικο?ς μηχανισμο?ς. Η συγκεκριμ?νη υπεραγορ? εργοδοτε? 28 ?τομα, εν? το κατ?στημα της Ανθο?πολης περ?που 33.
Στα μελλοντικ? σχ?δια των αδελφ?ν Ιωανν?δη ε?ναι η ολοκλ?ρωση του δευτ?ρου ορ?φου της υπεραγορ?ς, περ?που 1600 μ?τρων, που θα περιλαμβ?νει καφεστιατ?ριο με φθην? φαγητ? με υπηρεσ?α take away και τα πιο απαρα?τητα ε?δη για το σπ?τι, ε?δη προ?κας, οικιακ?, ηλεκτρικ? και κουζινικ? σκε?η.


 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας