Σημαντικά αυξημένες οι ζημιές της Mitsides Group το 2019

InBusinessNews  21/02/2020 13:30
Σημαντικά αυξημένες οι ζημιές της Mitsides Group το 2019

Σημαντικά αυξημένες οι ζημιές της Mitsides Group το 2019

InBusinessNews  21/02/2020 13:30
Η εταιρεία Mιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και με στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι οι ζημιές του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, αναμένεται να είναι σημαντικά αυξημένες, παρ’ όλη τη βελτίωση στην κερδοφορία από εργασίες του Ομίλου.

RELATED ARTICLES

 
Η αύξηση στις ζημιές θα προκύψει από την απομείωση στην αξία των επενδυτικών ακινήτων και ακινήτων διαθέσιμων προς πώληση της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Mitsides point D.o.o., η οποία εδρεύει στη Σερβία. Η ζημιά από την απομείωση προκύπτει από την πώληση ακινήτων που αφορούν Σιλό φύλαξης δημητριακών χωρητικότητας 40,000 τόνων, καθώς και παραγωγική μονάδα αλευρομύλου, μαζί με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους. Η συναλλαγή γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση. Η Συμφωνία αγοραπωλησίας υπογράφτηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020, με το αντίτιμο της πώλησης να ανέρχεται στο ποσό των €2.762.327.
 
Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού έχει καταβληθεί σε δόσεις τον Ιανουάριο 2020 και Φεβρουάριο 2020 και η πλήρης καταβολή του ποσού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο 2020. Η λογιστική ζημιά που θα προκύψει από την πώληση των προαναφερθέντων στοιχείων ενεργητικού θα ανέλθει περίπου στα €1,8 εκ. και θα περιληφθεί η ανάλογη απομείωση στην αξία των ακινήτων στα οικονομικά αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 
Ο αγοραστής είναι η εταιρεία Zitopromet Mlinpek D.o.o., η οποία εδρεύει στη Σερβία και ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση αλεύρων, καθώς και με την εμπορία δημητριακών. Η εν λόγω πώληση εμπίπτει στο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου, το οποίο προβλέπει για την πώληση ζημιογόνων μονάδων κα αδρανών στοιχείων ενεργητικού, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία, καθώς και την ενίσχυση της ρευστότητας του.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας