Ελληνική: Επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €150 εκατ.

  15/03/2019 09:52
Ελληνική: Επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €150 εκατ.

Ελληνική: Επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €150 εκατ.

  15/03/2019 09:52
Την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα.  

RELATED ARTICLES


 
Συμπεριλαμβανομένης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €150 εκατ., ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (και οι δύο με μεταβατικές Διατάξεις) υπολογίζονται σε 17,8% και 20,4%, αντίστοιχα, μετά από τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής, η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρέχει αριθμό στρατηγικών πλεονεκτημάτων συμπεριλαμβανομένων:
 
  • Ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Εταιρείας μετά την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία επέτρεψε στην Εταιρεία να έχει ηγετική θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής στην Κύπρο,
  • Στηρίζει το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και παρέχει περισσότερες επιλογές για γρηγορότερη αντιμετώπιση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων,
  • Διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση στις χρηματαγορές, και
  • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών στην Εταιρεία.
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι μέτοχοι που αναμένεται να κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
  • Wargaming Group Ltd 20,61%
  • Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 18,42%
  • Poppy Sarl 17,30%
  • Third Point Hellenic Recovery Fund LP 12,59%
  • 7Q Financial Services Ltd 9,99%

Σε δηλώσεις του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής , Γιάννης Μάτσης, ανέφερε: «Είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και τη συνολική υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων μετόχων της Εταιρείας, πιστοποιώντας έτσι την εμπιστοσύνη τους προς εμάς. Η σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή μας θέση υποστηρίζει τη γρηγορότερη υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου και εδραιώνει τη θέση της Εταιρείας ως ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο νησί, ικανό να υποστηρίξει τις προοπτικές των Κυπριακών νοικοκυριών και επιχειρήσεων όπως και την περεταίρω ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, εξέτασε και ενέκρινε την παραχώρηση 113.340.432 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία («Νέες Συνήθεις Μετοχές») σε 2.209 μετόχους, οι οποίοι εξάσκησαν συνολικά 157.418.575 Δικαιώματα Προτίμησης, κατά την Περίοδο Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αντλώντας κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ύψους €79.338.302,40.

 
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και με βάση τη συμφωνία εγγραφής με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ («Δήμητρα»), το Δ.Σ. έχει παραχωρήσει στην Δήμητρα τις υπόλοιπες 29.561.360 Νέες Συνήθεις Μετοχές για τις οποίες δεν έχει γίνει εγγραφή κατά τη διάρκεια της εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αντλώντας επιπλέον κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ύψους €20.692.952,00.
 
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και με βάση την συμφωνία εγγραφής με την Poppy Sarl, μία οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company LLC ή μια συνδεδεμένη της εταιρεία («η Ιδιωτική Τοποθέτηση») το Δ.Σ. θα παραχωρήσει 71.428.572 Νέες Συνήθεις Μετοχές στην τιμή των €0,70 ανά Νέα Συνήθη Μετοχή στην Poppy Sarl για το συνολικό αντίτιμο ύψους €50.000.000,40 μετά από την ικανοποίηση των όρων της συμφωνίας. Σημειώνεται ότι η Poppy Sarl έχει λάβει την απαιτούμενη εποπτική έγκριση για την επένδυση της στην Εταιρεία.
 
Ως αποτέλεσμα της Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, της παραχώρησης των αδιάθετων μετοχών στη Δήμητρα και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ο αριθμός των εκδομένων και πλήρως πληρωμένων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία θα αυξηθεί από 198.474.712 σε 412.805.076. Η ημερομηνία αποστολής της Επιστολής Παραχώρησης των Νέων Συνήθων Μετοχών είναι η 18 Μαρτίου 2019. Οι Νέες Συνήθεις Μετοχές που προκύπτουν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, συνολικά 214.330.364, αναμένεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 28 Μαρτίου 2019, μετά από τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας