ΚΟΔΑΠ: Δαπάνες €126 εκατ. και έσοδα €104,6 για το 2018

INBusinessNews  25/04/2018 07:46
ΚΟΔΑΠ: Δαπάνες €126 εκατ. και έσοδα €104,6 για το 2018

ΚΟΔΑΠ: Δαπάνες €126 εκατ. και έσοδα €104,6 για το 2018

INBusinessNews  25/04/2018 07:46

Δαπάνες ύψους €126.036.487 και έσοδα ύψους €104.609.827 προβλέπει ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το έτος 2018, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16/4/2018  και κατατίθεται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. 

RELATED ARTICLES

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τόσο οι δαπάνες όσο και τα έσοδα περιλαμβάνουν ισόποσες πρόνοιες (α) €39,5εκ.  για αναδιάρθρωση  υφιστάμενου δανεισμού και (β) €19,5 εκ.  για ανανέωση / ανακύκλωση υφιστάμενων αποθεμάτων. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν επίσης (γ) πρόνοια για αγορά νέων αποθεμάτων €10,3 εκ., (δ) αποπληρωμές δανείων €20,0 εκ., (ε) δαπάνες τήρησης αποθεμάτων €11,2 εκ. καθώς επίσης και (στ) €24,7 εκ. δαπάνες ανέγερσης του ιδιόκτητου τερματικού καυσίμων. 

Οι υπόλοιπες προϋπολογιζόμενες δαπάνες, αφού αφαιρεθούν τα (α) έως (στ) πιο πάνω, αφορούν έξοδα προσωπικού και διοίκησης και ανέρχονται σε €0,6 εκ.
Τα έσοδα, πέραν του (α) και (β) που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, περιλαμβάνουν νέο δανεισμό για την ανέγερση του ιδιόκτητου τερματικού €24,7εκ., τόκους €0,2εκ. και συνδρομές μελών €20,6εκ.
Η διαφορά μεταξύ δαπανών και εσόδων δύναται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. Σημειώνεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από εγχώριες τράπεζες για δανεισμό τυχόν υπολειπόμενου ποσού για την ανέγερση του ιδιόκτητου τερματικού. 

Σημειώνεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από εγχώριες τράπεζες για δανεισμό τυχόν υπολειπόμενου ποσού για την ανέγερση του ιδιόκτητου τερματικού. Τα έσοδα προέρχονται από συνδρομές μελών(€20.650.327), εισπρακτέους τόκους (€200.000), πώληση ανανέωση αποθεμάτων/ (€19.520.000) και Δάνεια (€64.237.000). (Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων €16.140.300, αναδιάρθρωση δανεισμού €39.500.000 και άλλος δανεισμός €8.596.700). Οι δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2018 αφορούν τις δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων πετρελαιοειδών (€80.525.140),  τις δαπάνες για τη δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών (€24.737.000),την ανανέωση αποθεμάτων 19.520.000 και την ενοικίαση των δεξαμενών Μονής (€500.000).

Αποστολή του ΚΟΔΑΠ είναι η διατήρηση αποθεμάτων προϊόντων πετρελαιοειδών τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  να μπορεί να αποδεσμεύσει ποσότητες αποθεμάτων.

Τα συνολικά αποθέματα πετρελαιοειδών που καλείται να διαχειρισθεί ο ΚΟΔΑΠ προς όφελος της Δημοκρατίας αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών ή σε 61 ημέρες μέσης ημερήσιας κατανάλωσης, όποια από τις δυο ποσότητες είναι η μεγαλύτερη (Άρθρο 7(2) του Νόμου149(Ι)2003 - 201(Ι)/2014).  Το ύψος των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρεί ο ΚΟΔΑΠ και αντιστοιχούν σε 90 ημέρες μέσων ημερήσιων εισαγωγών για την περίοδο 7/2017- 6/2018 είναι 575.000 ΜΤ. Για την περίοδο 7/2018- 6/2019 υπολογίζεται ότι η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων θα αυξηθεί στους 590.000ΜΤ.

Ο ΚΟΔΑΠ εκπληρώνει την αποστολή αυτή διατηρώντας ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα αποθέματα ως ακολούθως:

α)    Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στο Βασιλικό (VTTV): 136.000 ΜΤ.
β)    Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην ΑΗΚ- Βασιλικό:27.000 ΜΤ.
γ)    Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα (Motor OIL): 32.000 MT.
δ)    Ενοικιαζόμενα κ.ά. αποθέματα: 380.000 MT.

Οι κυριότεροι στόχοι του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2018 είναι οι ακόλουθοι:

α)    Η συνέχιση της εκπλήρωσης του ΚΟΔΑΠ για τήρηση αποθεμάτων
πετρελαιοειδών με το χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή.
β)    Η στελέχωση του Οργανισμού.
γ)    Η έναρξη εργασιών για την υλοποίηση του ιδιόκτητου τερματικού 
πετρελαιοειδών στο Βασιλικό.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας