«Πράσινο» σε ξενοδοχείο και επαύλεις στις Θαλασσινές Σπηλιές

InBusinessNews  13/03/2018 07:39
«Πράσινο» σε ξενοδοχείο και επαύλεις στις Θαλασσινές Σπηλιές

«Πράσινο» σε ξενοδοχείο και επαύλεις στις Θαλασσινές Σπηλιές

InBusinessNews  13/03/2018 07:39
Πράσινο φως στην μεγάλη επένδυση Korantina στο Δήμο Πέγειας άναψε η Υπηρεσία Περιβάλλοντας, θέτοντας ωστόσο μια σειρά από όρους , οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν πριν από την έκδοση της απαιτούμενη πολεοδομικής άδειας, να ελεγχθούν και να εγκριθούν από την περιβαλλοντική Αρχή.  Το εν λόγω έργο θα ανεγερθεί δίπλα από τις θαλασσινές σπηλιές και τον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Γεωργίου. αξίζει να σημειωθεί ότι η έγκριση για το νέο αυτό έργο έρχεται λίγες μέρες μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την ανοικοδόμηση άλλου έργου στις Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας. 
 
Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανέγερση ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων (168 κλινών) και μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων,  20 επαύλεις  τεσσάρων υπνοδωματίων με κολυμβητική δεξαμενή έκαστη  κι άλλες 24 επαύλεις, τριών έως πέντε υπνοδωματίων, με ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή έκαστη.
 
 Τα προτεινόμενα τεμάχια χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέγειας και είναι συνολικής έκτασης 68.689 τ.μ., περίπου.
 
Στην περιοχή υφίστανται τουριστικές αναπτύξεις και στην γύρω περιοχή ήπια αγροτική δραστηριότητα με μεμονωμένες κατοικίες. Το εν λόγω τεμάχιο βρίσκεται σε απόσταση 5000 μέτρων, περίπου, νοτιοδυτικά από το οικισμό του Δήμου Πέγειας, 820 μέτρα, περίπου, νότια από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Πέγεια, 820 μέτρα, περίπου, νοτιοανατολικά από το νησί του Αγίου Γεωργίου και 4500 μέτρα, περίπου, από τον κόλπο των Κοραλλίων. Είναι δίπλα από τις θαλασσινές σπηλιές και τον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Γεωργίου. Η περιοχή των προτεινόμενων αναπτύξεων βρίσκεται δίπλα και εφάπτεται με τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000.Στο παραλιακό μέτωπο μπροστά από την προτεινόμενη ανάπτυξη βρίσκεται η περιοχή Νερών Κολύμβησης «Καφίζης», ενώ από το 2016 η κρατική γη εντός του Δικτύου Natura 2000, έχει κηρυχθεί σε Εθνικό Δασικό Πάρκο
 
Έγκριση υπό όρους
Στα συμπεράσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων από το Τμήμα Περιβάλλοντος καταγράφεται ότι οι επιπτώσεις δε θα είναι αρνητικές και μη αναστρέψιμες για τα αντικείμενα προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, τόσο για τους οικότοπους και για τα είδη του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας όσο και για τα είδη της Ζώνης Ειδικής Προστασίας, υπό την προϋπόθεση της λήψης συγκεκριμένων μέτρων μείωσης και αποκατάστασης των υφιστάμενων καταγραμμένων παρανομιών αλλά και άλλα ευρύτερα μέτρα μείωσης κινδύνων και μετριασμού.
Το Τμήμα  Περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων θέτει τους ακόλουθος όρους: 
 
  1. Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα γνωμάτευση. 
  2. Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως ισχύει σήμερα ή θα ισχύει στο μέλλον, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
  3. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και  η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων που οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου
  4. Πριν την έκδοση των αδειών οικοδομής να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών του 2011(Κ.Δ.Π. 159/2011) για την διαχείριση των ΑΕΚΚ, στα πλαίσια των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2016. Σημειώνεται ότι το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους χώρους για τοποθέτηση μηχανημάτων, υλικών, μπάζων, ασφαλή προσωρινή αποθήκευση μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, ελαστικών, καυσίμων και άλλων, καθώς και τρόπους διακίνησης των κατασκευαστικών μηχανημάτων και οχημάτων. Απαγορεύεται η προσωρινή ή μόνιμη απόθεση υλικών που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου, όπως ΑΕΚΚ, χωματουργικά, αγωγοί, κλπ, εντός ή πλησίον της περιοχής του Δικτύου Natura 2000. 
  5. Οι εργασίες κατασκευής να περιοριστούν μόνο εντός του χώρου του έργου. Να μην γίνει καμία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο
  6. Με τον τερματισμό των εργασιών να γίνει απομάκρυνση του εργοταξίου και αποκατάσταση όλων των χώρων
     
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας