Deloitte 

  17/05/2018 14:29
Deloitte 

Deloitte 

  17/05/2018 14:29
H Deloitte, αξιοποιώντας γνώση από ένα διευρυμένο πελατολόγιο εταιρειών που διαθέτει τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων και αποτελεσματικών πρακτικών, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των οργανισμών. Ο Γιώργος Παντελίδης, συνέταιρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, επεσήμανε: «Προσφέρουμε υπηρεσίες που αφορούν σχεδιασμό στρατηγικής, αναδιοργάνωση, διαμόρφωση κουλτούρας, σχεδιασμό νέας οργανωτικής δομής και μοντέλου λειτουργίας, προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικές εντοπισμού και διαχείρισης ταλέντων, προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας και παροχή ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, διεξάγουμε διαγνωστικές μελέτες (HR Audits) και παρέχουμε εξειδικευμένο σχεδιασμό συστημάτων αξιολόγησης και επανατροφοδότησης, πρακτικών αναγνώρισης και επιβράβευσης, ενώ παράλληλα προσφέρουμε καθοδήγηση για διαχείριση θεμάτων που αφορούν οικογενειακές επιχειρήσεις».Επιπρόσθετα, με τη μεγαλύτερη ομάδα Συμβούλων Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο, η Deloitte κατέχει εκτενή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση και πιστοποίηση οργανισμών με το πρότυπο Investors in People (IiP). 
Συγκεκριμένα, η ομάδα μας έχει στηρίξει το μεγαλύτερο αριθμό οργανισμών που έχουν εφαρμόσει το πρότυπο IiP και έχει συμβάλει καθοριστικά στην υιοθέτηση και την προώθησή του στην Κύπρο. Με την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική στήριξη της Deloitte, πάνω από 40 οργανισμοί από διαφόρους τομείς της οικονομίας έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο τα τελευταία 9 χρόνια.
Τα θετικά αποτελέσματα, που έχει επιφέρει διαχρονικά η εφαρμογή του προτύπου για επίτευξη και διατήρηση της επιχειρηματικής αριστείας στους εν λόγω οργανισμούς, παρακινεί και άλλες επιχειρήσεις να επενδύσουν στη στοχευόμενη ανάπτυξη των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

Aνανεωμένο πρότυπο IiP 6ης γενιάς
Στο πλαίσιο του πρωταρχικού στόχου του προτύπου IiP, για στήριξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων ενός οργανισμού μέσω στοχευόμενων πρωτοβουλιών διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, έχει εξελιχθεί και κατ’ επέκταση δημιουργηθεί το νέο και ανανεωμένο Πρότυπο IiP 6ης γενιάς. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εξέλιξη έχει βασιστεί σε ενδελεχή έρευνα και απεικονίζει όλες τις νέες και σύγχρονες τάσεις στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το νέο πρότυπο IiP παραμένει το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και έχει διαμορφωθεί στη βάση των νέων τάσεων του τομέα. Συνολικά, καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι οργανισμοί με υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα (high-performing organizations).
Το νέο πρότυπο IiP 6ης γενιάς καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους σημαντικούς τομείς, που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων ενός οργανισμού:
• Εταιρικές προτεραιότητες και δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας 
• Εταιρικές αξίες και εμπέδωσή τους
• Εταιρική εικόνα εργοδότη προτίμησης
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη
• Οργανωτική δομή
• Ηγετικές και εποπτικές ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
• Διαχείριση της απόδοσης και πρακτικές αξιολόγησης
• Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού
• Διαχείριση ταλέντων και σχέδια 
διαδοχής
• Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
• Καθοδήγηση προσωπικού
• Αναγνώριση και επιβράβευση 
προσωπικού
• Δέσμευση προσωπικού 
• Εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
• Ισότητα και αποδοχή της 
διαφορετικότητας 
• Συμμετοχή και εμπλοκή προσωπικού
• Επικοινωνία. 
«Επί του παρόντος ο οίκος μας, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια σχετική εμπειρία, συνεχίζει να υποστηρίζει σημαντικό αριθμό πελατών, προσφέροντας πρακτική κατεύθυνση, στήριξη και καθοδήγηση για επιτυχή εφαρμογή του ανανεωμένου προτύπου Investors in People 6ης γενιάς», υπογράμμισε ο κ. Παντελίδης. 
 
Σημαντικό εργαλείο εξέλιξης 
Η δεδομένη χρονική περίοδος, όπου επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας, βρίσκει τις επιχειρήσεις σε ανάκαμψη και εγρήγορση, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη μακρά περίοδο αλλαγών που διανύουν. Ταυτόχρονα επιχειρούν να εντοπίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης σε διάφορους τομείς, όπως νέες αγορές, προϊόντα, τεχνολογία κτλ., καθώς και ευκαιρίες για υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων για ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, διαφαίνεται έντονα η ανάγκη για υιοθέτηση στοχευμένων μεθόδων και πρωτοβουλιών ανθρώπινου δυναμικού, που να διασφαλίζουν την επίτευξη της εταιρικής στρατηγικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το πρότυπο IiP 6ης γενιάς αποτελεί σημαντικό εργαλείο και οδηγό για περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.Το νέο πρότυπο έχει εισαγάγει νέους δείκτες, δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον προγραμματισμό των εργασιών και στη δημιουργία προϋποθέσεων για διαχρονική επιχειρηματική επιτυχία. Παράλληλα, δίδει περισσότερη έμφαση σε τομείς, όπως, ηγεσία, αξίες, συμπεριφορές και συνεχή βελτίωση, με απώτερο πάντοτε στόχο τη δημιουργία οργανισμών με υψηλή απόδοση (high performing organizations) και ασφαλώς την επιχειρηματική αριστεία.

Προώθηση κουλτούρας βελτίωσης
Η σχετικά σταθερή ανάκαμψη στο μικροοικονομικό περιβάλλον ενθαρρύνει τους οργανισμούς να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προσφέρει η νέα προσέγγιση του IiP 6ης γενιάς, οι οργανισμοί φαίνεται να επιδιώκουν την εφαρμογή του. Με την υιοθέτησή του οι κυπριακές επιχειρήσεις θέτουν ως προτεραιότητα τον εντοπισμό και εφαρμογή πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού που ευθυγραμμίζονται άμεσα με τους εταιρικούς στρατηγικούς στόχους, καθώς το νέο πρότυπο πλέον δίδει βαρύτητα και συνάδει απόλυτα με τις ευρύτερες φιλοδοξίες και προτεραιότητες του οργανισμού. Μέσω του IiP οι κυπριακές επιχειρήσεις επιδιώκουν την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και την εισαγωγή κατάλληλης υποδομής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ό,τι αφορά δεξιότητες και ικανότητες για δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επιτρέπει πρακτικά στους οργανισμούς να θέτουν μετρήσιμους στόχους και κατ’ επέκταση να συνδέουν πρωτοβουλίες ανθρώπινου δυναμικού, όπως πρακτικές αναγνώρισης και επιβράβευσης με τη γενικότερη στρατηγική. Μια νέα προσέγγιση που επιτρέπει τη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας που εστιάζεται στο αποτέλεσμα. 
Επιπρόσθετα, οι συνεχείς εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για επανασχεδιασμό του οργανισμού και αναβάθμιση των πρακτικών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζοντας τις νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που προκύπτουν. Τέλος, η κυριότερη προτεραιότητα των οργανισμών, έτσι ώστε να γίνουν πιο ευέλικτοι και να ανταποκριθούν γρηγορότερα στις αλλαγές, εστιάζεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της οργανωτικής δομής και πιθανότατα στο μετασχηματισμό τους σε νέου τύπου οργανισμούς.
Παρατηρούνται επίσης, κατάργηση βαθμολογιών στις αξιολογήσεις, μετεξέλιξη των αξιολογητών σε καθοδηγητές, ενίσχυση κινήτρων, εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και άλλες πρωτοβουλίες που δύναται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο εφαρμογής του IiP 6ης γενιάς. Το να αξιοποιείται μια σφαιρική προσέγγιση σχετικά με τη βελτίωση της ολιστικής εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτής της εμπειρίας εμπίπτει στην τάση «καριέρα και μάθηση». 
Η Deloitte θεωρεί ότι καθώς οι οργανισμοί καταρρίπτουν πλέον τα ιεραρχικά συστήματα του παρελθόντος, είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εφαρμογή αποτελεσματικών εμπειριών εκμάθησης, για να αναπτυχθούν ηγέτες που θα μπορούν να διαπρέψουν στον σημερινό ψηφιακό κόσμο και να ανταποκριθούν στις πολυεπίπεδες ανάγκες του εργατικού δυναμικού. 
Οι οργανισμοί πρέπει να καταλάβουν και να αξιοποιήσουν καλύτερα τους εργοδοτούμενους και τη νέα φύση της εργασίας τους. Το IiP 6ης γενιάς και η Συμβουλευτική ομάδα της Deloitte είναι σε θέση να θέσουν τα θεμέλια σ’ αυτή την προσπάθεια. 

Deloitte – IiP Platinum Accreditation
Με μεγάλη υπερηφάνεια η Deloitte ανακοίνωσε ότι έχει πιστοποιηθεί με την ανώτατη διάκριση Platinum, του προτύπου Investors in People (IiP), κάτι που αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης μέσω της σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της και την αναγνώρισή της ως προτύπου επιχειρηματικής αριστείας.
Η πιστοποίηση με το Ιnvestors in People Platinum επιβεβαιώνει την Deloitte ως πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας, αφού αποτελεί την ανώτατη διάκριση που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το πρότυπο Investors in People και κατέχεται μόνο από το 1% των οργανισμών που έχουν πιστοποιηθεί με το ΙiΡ.  

H πρώτη πιστοποίηση 
Το 2008 η Deloitte πιστοποιήθηκε με το πρότυπο Investors in People και ήταν ο πρώτος κυπριακός οργανισμός που είχε πιστοποιηθεί με το εν λόγω διεθνές πρότυπο, καθώς και η πρώτη στο δίκτυο της Deloitte διεθνώς. Τρία χρόνια αργότερα πέτυχε πρώτη την πιστοποίηση Investors in People Gold, την τότε ανώτατη διάκριση στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης και τον τιμητικό διεθνή τίτλο Investors in People Champion, τον οποίο και διατήρησε το 2014, στο πλαίσιο της επαναξιολόγησής της. 
Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο Γιώργος Παντελίδης, δήλωσε: «Είναι μια αξιοσημείωτη αναγνώριση της υπεροχής της Deloitte. Πρόκειται για ένα ταξίδι που άρχισε δέκα χρόνια πριν, όταν η Deloitte ήταν ο πρώτος οργανισμός που αναγνωρίστηκε για τις καλές πρακτικές του στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης, πετυχαίνοντας να πιστοποιηθεί με το IiP. Αυτό το ταξίδι συνεχίζεται και η πρόσφατη πιστοποίηση με το IiP Platinum αποδεικνύει τον ηγετικό ρόλο της Deloitte σ’ αυτό τον τομέα. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας, τα επιτεύγματά τους και δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση και επένδυση σε στοχευμένες πρωτοβουλίες προς το ανθρώπινο δυναμικό μας, που υποστηρίζουν τόσο τους εταιρικούς στόχους όσο και τις προσδοκίες του κόσμου μας». 

Πρωτοβουλίες
Με γνώμονα την καινοτομία, η Deloitte εφαρμόζει πρωτοβουλίες οι οποίες συνδέονται με τη γενικότερη στρατηγική του οργανισμού, καθώς και με τις διαφορετικές προσδοκίες των διαφόρων κατηγοριών του ανθρώπινου δυναμικού (generation x, millennials, και generation z). Πρόκειται για μια ολιστική και καινοτόμα προσέγγιση, η οποία διαφοροποιεί τη Deloitte ως εργοδότη προτίμησης. Παραδείγματα πρωτοβουλιών που εφαρμόζει η Deloitte είναι:  
• Διαδραστικά αναπτυξιακά προγράμματα σε θέματα ηγετικών ικανοτήτων στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Deloitte University σε Γαλλία και Βέλγιο. Τα εν λόγω προγράμματα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών ηγετικών ικανοτήτων.
• Καινοτόμες μέθοδοι ανάπτυξης και εκπαίδευσης, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, προσομοίωση, υπόδηση ρόλων, καθοδήγηση κ.ά.
• Πρακτικές «Αντίστροφης Καθοδήγησης» (‘reverse mentoring’), όπως για παράδειγμα, στελέχη που δρουν ως “Technology Guides“ προς συναδέλφους.
• Ταχεία διαδικασία ανέλιξης (“fast track promotion”).
• Ετήσια Ημέρα Παιδιού (Deloitte Kids Day), αφιερωμένη στα παιδία των στελεχών του οργανισμού και η οποία περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων στα γραφεία του Ευέλικτο ωράριο.
• Ευέλικτο πρόγραμμα για μητέρες συνάδελφους.
• «New Dad Leave» άδεια μετ’ αποδοχών για νέους πατέρες (πέρα από τη θεσμοθετημένη Άδεια Πατρότητας).
• Καλοκαιρινό πρόγραµµα πρακτικής εξάσκησης
• Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Deloitte προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές του κλάδου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου να συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης στην Deloitte, διάρκειας 5 μηνών, εμπειρία η οποία θα συνυπολογιστεί στη συνολική που απαιτείται από το ICAEW για την απόκτηση του ACA.
• Το πρόγραμμα ARIS, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Deloitte και της Τράπεζας Κύπρου και στοχεύει στην ενδυνάμωση νεοφυών επιχειρήσεων, που θέλουν να αρχίσουν το επιχειρηματικό τους ταξίδι. Απευθύνεται τόσο σε κυπριακά startups όσο και σε ομάδες από το εξωτερικό.
• Δημιουργία του Deloitte Academy, με στόχο την ενημέρωση των οργανισμών για βέλτιστες πρακτικές στον τομέα τους. 

Ένα σπουδαίο μέρος να εργάζεται κανείς
Ο Paul Devoy, Επικεφαλής του Investors in People, δήλωσε: «Θα θέλαμε να συγχαρούμε την Deloitte. Η διάκριση από το Investors in People αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα εξαίρετο εργοδότη, ένα μοναδικό μέρος να εργάζεται κανείς, καθώς και ένα ξεκάθαρο εχέγγυο για επιτυχία. Η Deloitte πρέπει να είναι πολύ περήφανη για το επίτευγμα αυτό». Ο αξιολογητής του IiP, σχολιάζοντας τη μεγάλη επιτυχία της Deloitte, πρόσθεσε: «Αυτή η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της γενικότερης δέσμευσης που διακρίνει την εταιρεία προς το πρότυπο IiP, της αποτελεσματικής ηγεσίας που ξεκινά από τον εκτελεστικό σύμβουλο και μεταφέρεται μέχρι τους νεοεισερχόμενους, της υποστήριξης των στρατηγικών στόχων και διαδικασιών της εταιρείας για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέπειας στις πρακτικές που εφαρμόζονται και τέλος της περηφάνιας και της πεποίθησης των στελεχών της εταιρείας ότι η Deloitte είναι ένα σπουδαίο μέρος να εργάζεται κανείς».

ΟΜΑΔΑ 
Γιώργος Παντελίδης, συνέταιρος, συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Έλενα Γιασσεμίδου, επιχειρησιακή διευθύντρια
Έλλη Σταύρου, επιχειρησιακή διευθύντρια
Γεωργία Χαραλάμπους, διευθύντρια
Έλενα Κάσινου, διευθύντρια
Νάσο Λαυρεντίου, βοηθός διευθύντρια
Κατιάνα Μούσα, ανώτερη σύμβουλος
Άντρη Αντωνίου, σύμβουλος
Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού:
Παύλος Χαραλαμπίδης, επιχειρησιακός διευθυντής
Ιωάννα Αρτέμη, ανώτερη διευθύντρια
Ιωάννα Μάτσα, διευθύντρια
Ελεάνα Χριστοφόρου, βοηθός διευθύντρια
Χαρά Χρίστου, βοηθός διευθύντρια
Πιερής Ασσιώτης, βοηθός διευθυντής
Γιάννος Κυριακίδης, ανώτερος σύμβουλος
Μαντώ Μαλέκου, ανώτερη σύμβουλος
Λιουντμίλα Χατσατριάν, ανώτερη σύμβουλος
Δέσπω Παναγιώτου, σύμβουλος
Στέφανος Τιμοθέου, σύμβουλος
Σοφία Αριστείδης, λειτουργός
 
FACTS
Προσωπικό: 
670+ επαγγελματίες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 24, CY – 1075, Λευκωσία
 Τηλέφωνο: 22360300
Ιστοσελίδα: www.deloitte.com/cy
 
DELOITTE PHOTO 1
     
 
DELOITTE PHOTO 2
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας