Eurobank Cyprus

  11/06/2021 12:09
Eurobank Cyprus

Eurobank Cyprus

  11/06/2021 12:09

Η Eurobank Cyprus, που δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2007, επικεντρώνεται στην αγορά του Wholesale Banking και συγκεκριμένα στους τομείς Corporate Banking, Wealth Management for local and foreign High Net Worth Individuals, International Business Banking, Global Capital Markets, Shipping και Affluent Banking.

Mέσα στα χρόνια λειτουργίας της, η Eurobank αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς και κατάφερε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο τόσο από πλευράς δανείων όσο και καταθέσεων. Η υγιής κερδοφορία, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα αλλά και το υψηλό επίπεδο και η ποιότητα εξυπηρέτησης που παρέχει, την έχουν καθιερώσει ως  τράπεζα πρώτης επιλογής στον τομέα του Wholesale Banking.

Σύντομο προφίλ

Η Eurobank Κύπρου λειτουργεί σήμερα με ένα δίκτυο 8 Τραπεζικών Κέντρων σε όλες τις κύριες πόλεις της Κύπρου και εργοδοτεί περισσότερα από 400 άτομα. Στηρίζει την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, την κοινωνία και τον πολιτισμό της Κύπρου και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών της.                                                                  

Η Τράπεζα είναι μέλος του ομίλου της Eurobank, ενός δυναμικού χρηματοοικονομικού οργανισμού με βάση την Ελλάδα και παρουσία σε έξι χώρες, σύνολο ενεργητικού €58.8 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.104 εργαζόμενους. Λειτουργεί αυτόνομα και διέπεται από όλους τους νομούς και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.                    Ως χρηματοοικονομικός οργανισμός εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Προσφερόμενες υπηρεσίες  

Στo πλαίσιo του κλάδου των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με ολοκληρωμένες λύσεις προς τους πελάτες της. Συγκεκριμένα, μέσα από την εξειδίκευση στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας (Wealth Management), οι προσφερόμενες λύσεις είναι οι υπηρεσίες εκτέλεσης (Brokerage Services), οι υπηρεσίες θεματοφυλακής (Custody Services), οι συμβουλευτικές υπηρεσίες (Advisory Services) και οι υπηρεσίες διακριτικής ευχέρειας (Discretionary Services).                                                                    

Οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα καλύπτουν όλες τις μεγάλες αγορές, όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων, ETF, εμπορευμάτων (commodities), συναλλάγματος (FX) και δομημένων προϊόντων (structure products).                                                                            

Αντίστοιχα, μέσα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Τράπεζα προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις, παρέχοντας την ευελιξία στους πελάτες της είτε να επιλέξουν μέσα από εννέα (9) μοντελοποιημένες στρατηγικές είτε να επιλέγουν επιλεκτικά κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα και να δημιουργούν τα δικά τους χαρτοφυλάκια, που να αταποκρίνονται στον επενδυτικό τους στόχο.

Η επενδυτική συμβουλευτική διαδικασία πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σε στενή συνεργασία με τον πελάτη. Κατά συνέπεια, η Eurobank παρέχει μια πραγματικά μοναδική επενδυτική πρόταση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών της.                                                                                   

Τέλος, προσφέρει την επιλογή της υπηρεσίας διακριτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων από εξειδικευμένη ομάδα, η οποία αποτελείται από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό.

Σχεδιασμός συνταξιοδότησης  

Ο σχεδιασμός της συνταξιοδότησης πρέπει να αρχίζει όσο πιο νωρίς είναι εφικτό. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, οι μηνιαίες συνταξιοδοτικές ανάγκες ενός ατόμου εκτιμάται ότι θα ανέρχονται στο 70% του τελευταίου του μισθού (πριν από την συνταξιοδότηση), ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής του ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής του. Συνεπώς, η ιδέα του «αρχίζω να αποταμιεύω νωρίς για τις συνταξιοδοτικές μου ανάγκες» θα λειτουργήσει προς όφελος του ατόμου. Οι συνταξιοδοτικές ανάγκες ενός ατόμου μπορούν να χρηματοδοτούνται από τη θεσμοθετημένη σύνταξη, από αποταμιεύσεις μέσα από επαγγελματικά σχέδια συντάξεων (ταμεία προνοίας, ταμεία συντάξεων), καθώς και από προσωπικές αποταμιεύσεις κι άλλα εισοδήματα που μπορεί ένα άτομο να διατηρεί (π.χ. εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες).                                                            

Η θεσμοθετημένη σύνταξη εξαρτάται από τις ενέργειες και το σχεδιασμό διαχείρισης του κράτους και αποτελεί τον πρώτο πυλώνα συνταξιοδότησης (Pillar I). Συνεπώς, σε ατομικό επίπεδο είναι περιορισμένες οι ενέργειες που κάποιος μπορεί να κάνει.                                                                    

Οι αποταμιεύσεις μέσα από επαγγελματικά σχέδια συντάξεων (ταμεία προνοίας, ταμεία συντάξεων) αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδότησης (Pillar II). Σ’ αυτό το σημείο, ως άτομα συστήνεται να μεγιστοποιήσουμε τις συνεισφορές μας στα επαγγελματικά σχέδια συντάξεων. Επίσης, οι διαχειριστικές επιτροπές καλούνται να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κεφάλαια των επαγγελματικών σχεδίων συντάξεων. Οι προσωπικές αποταμιεύσεις για τις συνταξιοδοτικές ανάγκες αποτελούν τον τρίτο πυλώνα συνταξιοδότησης (Pillar III). Όσον αφορά όμως τις προσωπικές αποταμιεύσεις, ο καθένας έχει την ευθύνη να διαχειριστεί και να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα μέσα από τις προσωπικές του επιλογές και ενέργειες.      

Απαραίτητες ενέργειες

Οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν για βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος είναι: 

• Ο σχεδιασμός και η δημιουργία χαρτοφυλακίου για τη χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών αναγκών.

• Η μεγιστοποίηση της συχνότητας και του ύψους των συνεισφορών στο προσωπικό συνταξιοδοτικό χαρτοφυλάκιο.

• Η επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών προϊόντων, ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους και τους περιορισμούς του συνταξιοδοτικού χαρτοφυλακίου

Μέτρα και κίνητρα

Σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν φορολογικά κίνητρα σε επίπεδο δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης (Pillar II) ως προς τη συνεισφορά σε επαγγελματικά σχέδια συντάξεων. Τέτοια μέτρα βοηθούν στην αύξηση των συνεισφορών και κατ’ επέκταση στη χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών αναγκών. Το κράτος ίσως να πρέπει να εξετάσει και να δώσει φορολογικά κίνητρα στο επίπεδο του τρίτου πυλώνα συνταξιοδότησης (Pillar III).

Επίσης, η διαφώτιση, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη επενδυτικής κουλτούρας στην ευρύτερη κοινωνία θα βοηθήσει και θα προαγάγει τον τομέα των συνταξιοδοτικών επενδυτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η Κύπρος μπορεί να υιοθετήσει πολιτικές τόσο σε επίπεδο νομοθεσιών, κίνητρων και επιδοτήσεων όσο και σε προγράμματα εκπαίδευσης, που μπορεί να προσφέρονται κατά καιρούς από την ΕΕ. Οι Κύπριοι πολίτες θα πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα επενδυτικής κουλτούρας αλλά και να εμπιστευτούν τις εταιρείες και τους καταρτισμένους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών για τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες.

Η δυναμική προσέγγιση της Eurobank 

Στην Eurobank Κύπρου οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών διαχείρισης πλούτου που μπορεί κάποιος να χρειαστεί. Η προσέγγιση της τράπεζας βασίζεται στις προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πελάτων της με τον προσωπικό σύμβουλο επενδύσεων, που κατανοεί τις μοναδικές ανάγκες και τους στόχους του πελάτη. Στόχος της τράπεζας είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών, τον επαγγελματισμό και τη διακριτικότητα. Επιπρόσθετα, μέσα από μια δυναμική διαδικασία, η Eurobank αναπτύσσει συνεχώς προϊόντα και υπηρεσίες και ενημερώνει τους πελάτες της για ιδανικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους ανάγκες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 28, 1075, Λευκωσία, Κύπρος | Τηλέφωνο: 22208000 | Ιστοσελίδα: www.eurobank.com.cy

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας