G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LTD

  06/12/2018 14:49
G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LTD

G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LTD

  06/12/2018 14:49
Η εταιρεία μας, αξιοποιώντας την εμπειρία της μητρικής σε πάνω από 100 χώρες, ολοένα και εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες ασφαλείας που προσφέρει, προσθέτοντας ό,τι πιο σύγχρονο εφαρμόζεται διεθνώς.
 
Παράρτημα της διεθνούς G4S plc, η G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1983 και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλειας στη χώρα, με αριθμό άδειας λειτουργίας ΙΓ/1004 και προσωπικό πέραν των 750 ατόμων.

Όλο το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο από την Αστυνομία Κύπρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας Ν.125(Ι)/2007 που διέπει τις Εταιρείες Ασφαλείας. 

H εταιρεία μας διαθέτει μια εδραιωμένη και υγιή υποδομή με τα κεντρικά γραφεία και το Κέντρο Επιχειρήσεων - συγκρότημα 3000m² στη Λευκωσία - και παρουσία σε όλες τις επαρχίες παγκύπρια.

Προσφέρουμε υπηρεσίες Φυσικής & Ηλεκτρονικής Ασφάλειας, Μεταφοράς, Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Αξιών και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, OSHAS 18001:2007 και ISO 27001:2013, ενώ βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία πιστοποίησης με το πρότυπο SOC2 TypeII, αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου της εταιρείας στις αρχές της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας, επεξεργασίας - εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δίνουμε έμφαση στην Ασφάλεια και την Υγεία και επενδύουμε συνεχώς στη διαχείριση και την ελαχιστοποίηση του ρίσκου.

Αντιλαμβανόμενη τη σημασία της διαχείρισης του ρίσκου, τη σημασία της Επιχειρησιακής Συνέχειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, η εταιρεία μας έχει επενδύσει στη δημιουργία ενός άρτια εξοπλισμένου Κέντρου Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο βρίσκεται σε τοποθεσία ανεξάρτητη από τα κεντρικά γραφεία. Η κατάρτιση Επιτροπής διαχείρισης ρίσκου, η καταγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του, η συνεχής εκπαίδευση και διενέργεια ασκήσεων για τη λειτουργικότητα του Κέντρου αυτού αποτελεί βασικό στόχο της εταιρείας.
 
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο τομέας της παροχής λύσεων ασφαλείας εξελίσσεται με ταχύτατους και συνεχείς ρυθμούς, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας - integrated security solutions.

Η αυξημένη εγκληματικότητα και η ανάγκη κάθε οργανισμού, αλλά και κάθε οικίας, για ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για αγορά υπηρεσιών ασφάλειας. Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει, άλλωστε, να προστατεύονται με κάθε τρόπο.

Η επιχειρησιακή συνέχεια ενός οργανισμού είναι το σημαντικότερο στοιχείο για τη βιωσιμότητά του. Η συνέχεια αυτή εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, με την προστασία των Υποδομών, του Στόλου Οχημάτων, του Ανθρώπινου Δυναμικού, των Πληροφοριών, των Διαδικασιών, των Προϊόντων/Υπηρεσιών και φυσικά της Φήμης και της Αξιοπιστίας κάθε οργανισμού· περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε κάθε Οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τομέα που δραστηριοποιείται, τον τύπο και τον όγκο εργασιών. Η εναρμόνιση με τα νέα δεδομένα από μέρους κάθε οργανισμού ή ατόμου θα πρέπει να είναι άμεση, καθώς οι ανάγκες και το περιβάλλον το επιβάλλουν.
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ G4S
Η τεχνολογία, το διαδίκτυο και οι έξυπνες υπηρεσίες δημιουργούν ένα διαφορετικό μοντέλο υπηρεσιών, που επαναπροσδιορίζει την εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα σε νέο εποπτικό ρόλο.

Η λύση Cash360 δίδει τη δυνατότητα σε κάθε εμπορική επιχείρηση, κατά πρώτον, να αυτοματοποιήσει τις καταθέσεις μετρητών, να επωφελείται αυθημερόν πίστωση (same day credit) του τραπεζικού λογαριασμού της και να βελτιώνει τις ταμειακές ροές της. Κατά δεύτερον, να λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα ιστορικών συναλλαγών ανά χρήστη και κατά τρίτον, να βελτιώνει την παραγωγικότητα του προσωπικού και φυσικά την ασφάλεια του προσωπικού και των ίδιων των αξιών μέσω ασφαλιστικής κάλυψης. Η λύση που έχει αγκαλιαστεί και από τον τραπεζικό τομέα, δεν απαιτεί οποιαδήποτε κεφαλαιουχική επένδυση από μέρους του πελάτη ή της τράπεζας ούτε επίσκεψη από μέρους του πελάτη σε κατάστημα τράπεζας. Απαιτεί μόνο την εγκατάσταση έξυπνου χρηματοκιβωτίου και λογισμικού, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την τράπεζα.

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, η εταιρεία μας επενδύει και στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών Στατικής Φύλαξης με την εισαγωγή του G4S Login. Το σύστημα αυτό δίδει τη δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εφαρμογήν των διαδικασιών ασφαλείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας G4S Login, στην οποία ο πελάτης έχει πρόσβαση 24/7. Εννοείται ότι υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης σε αναφορές, ειδοποιήσεις ασφαλείας, καθώς και σε δείκτες απόδοσης (KPI’s).
 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Επιπλέον, η εταιρεία μας βρίσκεται στο στάδιο αναβάθμισης και του Κεντρικού Σταθμού Λήψης & Διαχείρισης Σημάτων Συστημάτων Ασφαλείας, ο οποίος είναι στελεχωμένος με άρτια καταρτισμένο προσωπικό ασφαλείας και λειτουργεί 24/7. Το Κέντρο είναι τεχνολογικά εξοπλισμένο και παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου άμεση επικοινωνία τόσο με τους φύλακες όσο και με τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας και διαχείρισης στόλου, που είναι συνδεδεμένα με το Κέντρο.

Ο Κεντρικός Σταθμός, που λειτουργεί ως Τηλεφωνικό Κέντρο για τους πελάτες της εταιρείας παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, ασκεί ταυτόχρονα και έλεγχο στη μηχανοκίνητη υπηρεσία ελέγχου εγκαταστάσεων (patrol service). Η υπηρεσία αυτή ανταποκρίνεται σε έκτακτες κλήσεις για έλεγχο των εγκαταστάσεων από εκεί όπου το Κέντρο έλαβε αντίστοιχο σήμα παραβίασης και θέτει σε εφαρμογή τις οποίες διαδικασίες ασφαλείας έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.

Συνοψίζοντας, η εταιρεία μας, ως πρωτοπόρος στο τομέα της και αξιοποιώντας την εμπειρία της μητρικής σε πάνω από 100 χώρες ανά τον κόσμο, θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας, που θα παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε οργανισμό να περιορίσει το λειτουργικό κίνδυνο των υποδομών του, συμβάλλοντας στη διατήρηση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών του.
 
 
Διευθυντική ομάδα

• Γενικός Διευθυντής: Γιάννος Αργυρού
• Οικονομικός Διευθυντής: Παντελής Παντελή
• Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού: Χριστίνα Λουκά
• Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών: Νικόλας Κελεπενιώτης
• Διευθυντής Ασφαλείας: Μίλτος Μακρής
• Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τεχνολογίας: Αντρέας Χατζήπαπας
• Διευθυντής Τμήματος  για Υπηρεσίες Διαχείρισης Αξιών: Παντελής Καρσουμάς
• Διευθυντής Τμήματος για Υπηρεσίες Φυσικής Ασφάλειας: Κύπρος Καττιμέρης
• Διευθυντής Τμήματος για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ασφάλειας: Τάκης Σάββα
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Διεύθυνση:
Δηιανείρας 17, 2045, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22745300
Φαξ: 22424832
E- mail: info@cy.g4s.com
Ιστοσελίδα: www.g4s.com.cy
 
 
 
 
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας