ENOROS CONSULTING: Έργα και στόχοι με προοπτικές

  08/06/2022 12:31
ENOROS CONSULTING: Έργα και στόχοι με προοπτικές

ENOROS CONSULTING: Έργα και στόχοι με προοπτικές

  08/06/2022 12:31

Η Enoros Consulting Ltd ιδρύθηκε το 2006, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μέσα από μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη/συνεργάτη, η εταιρεία καθιερώθηκε μεταξύ των κορυφαίων στον χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Κατά τη 16ετή πορεία της, η Enoros Consulting ανέπτυξε σημαντικό δίκτυο συνεργατών σε όλα τα κράτη - μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, ενισχύοντας τον διακρατικό της χαρακτήρα και τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο και πελατολόγιο, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής διεθνοποίησης. Παράλληλα, το πλήθος των έργων που η εταιρεία έχει υλοποιήσει (>450) σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι σταθερές και διαχρονικές συνεργασίες με τους πελάτες, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών, καθώς και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (με εξειδικευμένο αντικείμενο), αποτελούν μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και του πελατολογίου της. Η ποιότητα, η συνέπεια και η συνεχής βελτίωση αποτελούν τις θεμελιώσεις αρχές, που συνέβαλαν στην εδραιοποίηση της Enoros Consulting και παράλληλα την οδηγούν στα επόμενα βήματά της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της εποχής, κινούμαστε με ευελιξία και ικανοποιούμε τις ανάγκες των συνεργατών/πελατών, δημιουργώντας προοπτικές για το παρόν και το μέλλον.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και συνάδει με τη δέσμευση της ΕΕ για παγκόσμια δράση για το κλίμα, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Σημαντική παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία κι εξασφαλίζει μια μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο με τρόπο δίκαιο για όλους. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις εστιάζουν σε δράσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην πράσινη ανάπτυξη και στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Είναι φανερό πως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σε συνδυασμό με τους χρηματοδοτικούς και υποστηρικτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, μπορεί να προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε διάφορους οργανισμούς.

Η στρατηγική της Enoros

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί βασική παράμετρο διαμόρφωσης της στρατηγικής της Enoros για την επόμενη δεκαετία, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με την προσπάθεια άντλησης πόρων για συνεργαζόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Enoros ήδη έχει αναπτύξει μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών παρεμβάσεων, ενώ ολοκλήρωσε έργα και μελέτες, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων, αλλά και για φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, υλοποιεί έργα/παρεμβάσεις που εστιάζουν στις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καλύπτοντας εξειδικευμένες ανάγκες σε τομεακό επίπεδο ή στο πεδίο των φορέων (π.χ. Αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης). 

DG-FARMER

Tο έργο DG-FARMER (Digital Education on the Farm to Fork Strategy) έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει την ενσωμάτωση της ψηφιακής εκπαίδευσης στον αγρο-διατροφικό τομέα, καθώς και την προσαρμογή της στρατηγικής Farm to Fork (Από τη Φάρμα στο Πιρούνι), από τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα αυτό, προκειμένου να αυξηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες και η τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα.  Τα υφιστάμενα συστήματα τροφίμων δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα υγείας και επισιτιστικής ασφάλειας, που εμφανίζονται στην Ευρώπη και όχι μόνο. Κατανοώντας τα προβλήματα αυτά, το έργο θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, φέρνοντας οικονομικές ευκαιρίες, διασφαλίζοντας επισιτιστική ασφάλεια και διατηρώντας τα προς το ζην των αγροτών στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη μίας Εργαλειοθήκης Ηλεκτρονικής Μάθησης, Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης και Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης αποτελούν τρία παραδοτέα του έργου, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες του αγρο-διατροφικού τομέα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Erasmus+.

C-ENTRY

Το έργο C-ENTRY (Circular Economy Entrepreneurship Competences for youth) δηλώνει τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων διατηρείται στην οικονομία για όσο το δυνατόν περισσότερο και τα απόβλητα ελαχιστοποιούνται. Το C-ENTRY στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, ενδυναμώνοντας τους νέους με την ευχέρεια να δημιουργήσουν θερμοκοιτίδες συνεργασίας και νεοφυών επιχειρήσεων, που θα εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρει η Κυκλική Οικονομία.

Τρία παραδοτέα θα καθορίσουν την ανάπτυξη του έργου. Συγκεκριμένα, αυτά θα είναι η Μεθοδολογία Τομεακής Αξιολόγησης Κυκλικής Οικονομίας ή Εργαλειοθήκης διαδραστικού υλικού Infographic, καθώς και μία Πλατφόρμα Ψηφιακού Περιβάλλοντος Μάθησης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Erasmus+.

EGD4CITIES

Το EGD4CITIES (European Green Deal for Cities) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό έργο, που στοχεύει στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού για το προσωπικό των τοπικών Αρχών, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο και τον σεβασμό προς τον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 13 των Ηνωμένων Εθνών «Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς», ΣΒΑ 11 «Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς», καθώς και σε σχετικές επιδιώξεις άλλων ΣΒΑ.

Το έργο αποσκοπεί στη συμμετοχή των τοπικών Αρχών, που είναι υπεύθυνες για μια σειρά περιβαλλοντικών υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με την ηχορύπανση ή την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη διάθεση απορριμμάτων, την εκπαίδευση και προστασία των καταναλωτών ή τον σχεδιασμό της πόλης. Γενικά, με υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα την υγεία του τοπικού πληθυσμού και έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ο ειδικός στόχος του έργου είναι να προσφέρει την ικανότητα στο προσωπικό των τοπικών Αρχών και στους επικεφαλής ΜΚΟ να δεσμευτούν για αλλαγή, να βοηθήσει στην ανάπτυξη πράσινων τομεακών δεξιοτήτων και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητας, κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσω της δράσης των τοπικών Αρχών και των ΜΚΟ.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του εστιάζουν στα ακόλουθα:

• Να αλλάξει τον τρόπο σκέψης των τοπικών Αρχών προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, προωθώντας την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα

• Να καθιερώσει μια νέα, ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία πραγματικού αντίκτυπου, μέσω μιας ισορροπημένης και βασισμένης σε συνέργειες σχέσης, μεταξύ των τοπικών Αρχών, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και της σύζευξης των απαιτήσεων ιδιωτικών και δημόσιων τελικών χρηστών.

• Να προσφέρει νέες ευκαιρίες για την εφαρμογή επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες ενδιαφέρουν το προσωπικό των τοπικών Αρχών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Erasmus+.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Ζήνας Ντε Τύρας 16, 1065, Λευκωσία  | Τηλέφωνο: 22375472 | Φαξ: 22375598 | E-mail: info@enoros.com.cy

Ιστοσελίδα: www.enoros.com.cy | Social Media:  fb: Enoros Consulting Ltd  Instagram: Enoros Consulting (@enorosconsulting)

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας