Οι γυναίκες σε ρόλο ρυθμιστή

  08/06/2022 11:55
Οι γυναίκες σε ρόλο ρυθμιστή

Οι γυναίκες σε ρόλο ρυθμιστή

  08/06/2022 11:55

Με στόχο την προσέλκυση, την εκπαίδευση και συνεπώς την ενίσχυση των γυναικών, της παρουσίας και της εποικοδομητικής συμβολής τους στον αγροεπιχειρηματικό τομέα, η ΙΜΗ έχει αναλάβει δυο σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Εντάσσονται στο πλαίσιο των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του οράματος για την υιοθέτηση βιώσιμων μοντέλων επιχειρηματικής ανάπτυξης στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, όπου οι γυναίκες αποτελούν το 43% του εργατικού δυναμικού.

Στον δρόμο για μια πράσινη Ευρώπη, η γεωργία δεν μπορεί παρά να έχει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο. Προς αυτή την κατεύθυνση οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας περνούν μέσα από την αναπροσαρμογή των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ώστε να ενισχυθεί η σημασία που δίνεται στην προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη σημαντική βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, στον αγροτικό τομέα, απαραίτητη είναι και η επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, ξεκινώντας από τους αγροεπιχειρηματίες και καταλήγοντας στο αγροτικό εργατικό δυναμικό. Με τη στροφή σε πράσινα επιχειρηματικά μοντέλα, που στηρίζονται στην κυκλική οικονομία και τη συνετή χρήση των πρώτων υλών καθώς, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της στρατηγικής Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο κι εκείνης για τη Βιοποικιλότητα, ο αγροτικός τομέας και δη οι αγροτοεπιχειρηματίες καθίστανται ρυθμιστές της επιτυχούς εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Δύο έργα από την ΙΜΗ                                                                                                                                              

Σημαντική θέση στον αγροτικό τομέα έχουν οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το 43% του αγροτικού εργατικού δυναμικού (πηγή FAO) παγκοσμίως. Παρόλα αυτά και παρά τον πολύπλευρο ρόλο, τον οποίο έχουν είτε ως εργατικό δυναμικό είτε ως επικεφαλής του νοικοκυριού ή ακόμη και ως αρωγοί στις οικογενειακές επιχειρήσεις, πολλές φορές οι στρατηγικές και πολιτικές που αποφασίζονται τείνουν να τις παραγκωνίζουν και να μην τις λαμβάνουν υπόψη. Επιπρόσθετα, πολλές από τις γυναίκες που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις δικές τους αγροτικές επιχειρήσεις, στερούνται της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η οποία θα τους δώσει τα εφόδια και τις απαραίτητες δεξιότητες, που απαιτούνται, για να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα.

Η ΙΜΗ, θέλοντας να συμβάλει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, βάζει τις γυναίκες στο προσκήνιο και με δύο ευρωπαϊκά έργα επιχειρεί να προωθήσει τις αγροεπιχειρηματίες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

DEMETRA                                                                                             

Η αρχή έγινε με το ευρωπαϊκό έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ Cooperation Partnerships, DEMETRA: Developing Entrepreneurial skills & tools for women in agriculTure in Rural Areas, στο οποίο η ΙΜΗ ενεργεί ως συντονιστής μιας κοινοπραξίας επτά εταίρων, αποτελούμενης από πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς από την Ευρώπη. Στόχος του έργου είναι να διαγνώσει τα κενά στην αγροεπιχειρηματική εκπαίδευση των γυναικών σε αγροτικές περιοχές και να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νοοτροπίας. Οι σχετικές δράσεις του DEMETRA είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις στοχεύσεις της Πράσινης Συμφωνίας, με έμφαση στην κυκλική οικονομία και τη στρατηγική Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο. Μέσα από τη διάγνωση των αναγκών των γυναικών στον αγροτικό τομέα και τη δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος The Green Agripreneur DEMETRA Curriculum, για την εκπαίδευση των γυναικών σε πράσινα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως αυτά προωθούνται από την Πράσινη Συμφωνία και μετουσιώνονται σε πολιτικές μέσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, το έργο στοχεύει να καταστεί σταθμός στην αγροεπιχειρηματική εκπαίδευση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

GAEA

Ακόμη μεγαλύτερα επιτυχία για την ΙΜΗ αποτελεί το έργο GAEA: Granting Access to Employment and Entrepreneurship in Agriculture for women. Το GAEA αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα στον χώρο της αγροεπιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης των γυναικών, οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα. Μέσα από μια κοινοπραξία 13 εταίρων από Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Βέλγιο, η οποία περιλαμβάνει πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης, φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας και ειδικό στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, το έργο αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο και θα στηρίξει τις γυναίκες στον αγροεπιχειρηματικό τομέα και θα συμβάλει στην χάραξη πολιτικών, που θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς αυτές. Το GAEA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων ERASMUS+ Alliances for Innovation, αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2022 και θα έχει διάρκεια τριών χρόνων. Το έργο υιοθετεί πλήρως την προτεραιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης μέσα από τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία συνάδουν με τις υποδείξεις της Πράσινης Συμφωνίας και στοχεύουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών σε πράσινα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα της γεωργίας. Μέσα από τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει εμπλεκόμενους φορείς στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας, της γεωργίας, του επιχειρηματικού κόσμου και της πολιτικής, θα προωθηθούν οι προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας, που συνάδουν με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Περιβαλλοντική κουλτούρα

Παράλληλα με την υλοποίηση των έργων DEMETRA και GAEA, η ΙΜΗ ως συντονιστής εταίρος και ως υπεύθυνη για τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους, θα επιδιώξει συνέργειες τόσο με τοπικούς όσο και εθνικούς φορείς για την προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο του αγροτικού τομέα. Τα δύο αυτά ευρωπαϊκά έργα δεν μπορούν παρά να συμβάλουν τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαφώτιση του κοινού αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων για τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και στην υιοθέτηση βιώσιμων μοντέλων επιχειρηματικής ανάπτυξης.

RELATED ARTICLES

Πίσω στην αρχή της σελίδας