Το αναθεωρημένο σχέδιο επιχορήγησης για αγορά ποδηλάτου

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του ενέκρινε το Αναθεωρημένο Σχέδιο Επιχορήγησης για αγορά ποδηλάτου για την περίοδο 2022-2023.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, μαζί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του είχαν συνυπογράψει τον Μάιο 2021 τη διακήρυξη της Βιέννης καθώς και το εγχειρίδιο για τον πανευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό για την προώθηση της ποδηλασίας. Βάση της διακήρυξης και για επίτευξη του οράματος αυτού, είχαν καθοριστεί στόχοι που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση στην Κύπρο. Μερικοί από αυτούς είναι:

α) Να αυξηθεί σημαντικά η ποδηλασία σε κάθε χώρα για να συμβάλει στον συνολικό στόχο που είναι ο διπλασιασμός των ποδηλατιστών ανά χώρα κράτος μέλος.

β) Να αυξηθεί η συνολική ανθεκτικότητα του συστήματος μεταφορών παρέχοντας τον κατάλληλο χώρο υπέρ της ποδηλασίας και του περπατήματος.

γ) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι υποδομές για ποδηλασία και περπάτημα σε κάθε χώρα.

δ) Να αναπτυχθούν και να τεθούν σε εφαρμογή εθνικές πολιτικές ποδηλασίας, που υποστηρίζονται από τα εθνικά σχέδια, τις στρατηγικές και τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού εθνικών στόχων σε κάθε χώρα.

ε) Να αυξηθεί σημαντικά η ασφάλεια των ποδηλατιστών σε κάθε χώρα και να μειωθούν σημαντικά ο αριθμός των νεκρών και των σοβαρών τραυματισμών ανά χώρα κράτος μέλος.

στ) Ενσωμάτωση της ποδηλασίας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής υποδομής.

Επίσης σηματοδοτεί μια πορεία για ουδέτερες εκπομπές CO2, και στοχεύει στην προστασία της υγείας, σε αποτελεσματικούς και ασφαλείς τρόπους μεταφοράς, καθορίζοντας μια σαφή πανευρωπαϊκή στρατηγική.

Περαιτέρω στοιχεία της διακήρυξης της Βιέννης περιλαμβάνουν: συστάσεις για φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες μεταφορές, για οικολογική οδήγηση, συμπεράσματα και συστάσεις από το εγχειρίδιο βιώσιμων μεταφορών και πολεοδομίας, καθώς και τρέχοντα γεγονότα και στατιστικά νούμερα που περιγράφουν την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών.

Η πρώτη προκήρυξη του Σχεδίου Κινήτρων έγινε το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και είχε κατά πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο ενδιαφέρον, καθώς μόνο στις πρώτες ώρες λειτουργίας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων είχαν υποβληθεί περισσότερες από 8.000 αιτήσεις.

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων περιλαμβάνεται συνολική πρόνοια  €200.000 για το έτος 2022.

Παράλληλα στόχος του Υπουργείου για το έτος 2022 είναι τα 900 καινούργια μη ηλεκτρικά ποδήλατα και 25 ποδήλατα για ΑμεΑ.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Υπουργείο Οικονομικών, καθόρισαν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για στόχευση του σχεδίου σε πολίτες που έχουν χαμηλότερη οικονομική ευχέρεια για αγορά ποδηλάτου.

Με το παρόν αναθεωρημένο σχέδιο και για εξασφάλιση ευκαιρίας προς όλους τους εν δυνάμει με βάση τα κριτήρια του σχεδίου ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, σε περίπτωση που υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πέραν του προκαθορισμένου αριθμού αιτήσεων, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία για σκοπούς διαφάνειας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας εφαρμογή σχεδιασμένη για διεκπεραίωση δίκαιης κλήρωσης, σε ζωντανή μετάδοση.

Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις αφορούν την εφαρμογή των πιο κάτω κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων στους όρους του σχεδίου.

Δικαιούχοι για αγορά καινούργιου ποδηλάτου βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:

  1.  Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
  2. Οι λήπτες του δημοσίου βοηθήματος που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
  3. Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με το Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, όπως αυτό τροποποιείται η αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
  4. Οικογενειακές Μονάδες με εξαρτώμενα τέκνα όπως ορίζονται στην περί Παροχής  Επιδόματος Τέκνου Νομοθεσία του 2002(Ν.167 (I) /2002):
    1. οι οποίες έχουν ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και έχουν ετήσια ακαθάριστα μικτά εισοδήματα μέχρι 19.500€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
    2. οι οποίες έχουν εξαρτώμενα δύο (2) τέκνα και έχουν ετήσια ακαθάριστα μικτά εισοδήματα μέχρι 39.000€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
    3. οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τρία (3) ή περισσότερα τέκνα και έχουν ετήσια μικτά ακαθάριστα εισοδήματα μέχρι 49.000€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.

 

Για αγορά τύπου ποδηλάτου για ΑμεΑ δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας ή με προσκόμιση βεβαίωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Σημειώνεται ότι οι τύποι ποδήλατων για ΑμεΑ θα πρέπει να είναι ποδήλατα τα οποία να αμβλύνουν την οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία του ανάπηρου ατόμου (τρίκυκλα ποδήλατα, διπλό ποδήλατο-tandem, χειρήλατα, ποδήλατο μεταφοράς αμαξιδίου). Τυχόν τύποι ποδηλάτων ΑμεΑ που δεν περιγράφονται πιο πάνω θα χρειάζονται έγκριση από τον Κλάδο Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων την οποία πρέπει να προσκομίσει ο αιτητής πριν την λήξη περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Το ποσό επιδότησης αγοράς για ποδήλατα πόλης, δρόμου και ορεινής θα εξακολουθήσει να ανέρχεται στα €200 (συμπ. ΦΠΑ) ή την πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο νοουμένου ότι το κόστος αγοράς δεν θα υπερβαίνει τα €1.000 (σύμπ. ΦΠΑ). Για τους τύπους ποδήλατων για ΑμεΑ το ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα €800 (συμπ. ΦΠΑ) ή την πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο, νοουμένου το κόστος αγοράς δεν θα υπερβαίνει τις €4.000 (συμπ. ΦΠΑ).

Οι αιτήσεις για αγορά ποδηλάτων θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν Κύπριοι υπήκοοι, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες Τρίτων χωρών, 18 ετών και άνω, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και τηρούν τα πιο πάνω κριτήρια.

Επιλέξιμα ποδήλατα ορίζονται τα ποδήλατα πόλης δρόμου (City-Road Bikes)  και ορεινής (Mountain Bikes), καθώς και τύποι ποδηλάτων για ΑμεΑ όπως περιγράφονται στο Σχέδιο, τα οποία πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 5 του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου του 2018 (Ν.19(Ι)/2018).

Σημειώνεται ότι, αιτητές οι οποίοι αξιοποίησαν το Σχέδιο Επιχορήγησης Ποδηλάτου για την περίοδο 2021 και έχουν λάβει επιχορήγηση θα αποκλείονται αυτόματα από το σύστημα αιτήσεων για το 2022 και 2023 ενώ η έναρξη της περιόδου υποβολή αίτησης θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το προσεχές διάστημα.

Δειτε Επισης

Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Δικαιώνει Cyta και ΑΗΚ για τους έξυπνους μετρητές το Εφετείο-Δεν υπήρξε έκδηλη παρανομία
Η Μαρίνα Χατζημανώλη τέλεσε τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων
Επανέρχονται σταδιακά τα συστήματα της Cyta που επηρεάστηκαν από βλάβη της Crowdstrike
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διοικητικό πρόστιμο €200.000 στην IC Markets (EU)
Χορήγηση υποτροφιών από το Enavsma Foundation
Πώς επηρεάζει τη Cyta η βλάβη στα συστήματα της Microsoft-Η ανακοίνωση της Αρχής
Η αποστολή του Lidl Kids Team Κύπρου στο Μόναχο που χάρισε θέαμα και εμπειρίες ζωής
Ανανέωση συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος με TechIsland