ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Πρωτοπόρος στην πορεία προς τη βιωσιμότητα

Η Τράπεζα Κύπρου πάντα έτοιμη, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για μια ευημερούσα κοινωνία, με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ όχι μόνο για να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας αλλά και για να ηγηθεί της προσπάθειας για μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Με την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Τράπεζα βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις στρατηγικές και τους στόχους, που αφορούν στο περιβάλλον και στα ευρύτερα ζητήματα βιωσιμότητας.

Η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για εκπλήρωση των κριτηρίων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance, ESG) αποτελεί μέρος των στρατηγικών προτεραιοτήτων του οργανισμού για βιώσιμη ανάπτυξη. «Έχουμε θέσει προτεραιότητες και υλοποιούμε συγκεκριμένες δράσεις σε σχέση με τα κριτήρια ESG, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε μία ξεκάθαρη πολιτική υποστηριζόμενη από αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση», επισημαίνει η Αννίτα Παύλου, Manager Investors Relations & ESG της Τράπεζας. Ο ρόλος της Τράπεζας Κύπρου είναι πολυδιάστατος. Από τη μία διατηρεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και από την άλλη συμβάλλει έμπρακτα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο της ίδιας όσο και των πελατών της.

Οι δεσμεύσεις της Τράπεζας είναι στοχευμένες και μετρήσιμες:

• Επίτευξη Ουδετερότητας Άνθρακα (Carbon Neutral) μέχρι το 2030

• Επίτευξη Kαθαρού Mηδενικού Iσοζυγίου (Net Zero) μέχρι το 2050

• Σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων στοιχείων ενεργητικού (Green Asset Ratio)

• Σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων ενυπόθηκων δανείων (Green Mortgage Ratio)

• ≥30% γυναίκες στα Ανώτερα Διευθυντικά επίπεδα (Εκτελεστική Επιτροπή (EXCO) και Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή (Extended EXCO) μέχρι το 2030

Για υλοποίηση των δεσμεύσεων έχει εφαρμοστεί οδικός χάρτης για θέματα ESG, ο οποίος θα οδηγήσει στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών, στη μείωση του κινδύνου και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και τις προσδοκίες της αγοράς. Το έργο μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος της Τράπεζας έχει ξεκινήσει το 2022 και μέσω ενός σχεδίου απαλλαγής από τον άνθρακα, στοχεύει να καταστεί ουδέτερη ως προς αυτόν έως το 2030.

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία για εντοπισμό των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η τράπεζα, με στόχο να ενσωματωθούν στην ευρύτερη πολιτική παρακολούθησης κινδύνων της και να διαμορφωθούν οι ανάλογες πολιτικές για αντιμετώπισή τους. «Πρόκειται για μία διαδικασία που θα ανανεώνεται διαρκώς, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η ευθυγράμμιση των λειτουργιών και της κουλτούρας της τράπεζας με την υλοποίηση των στόχων ESG», σχολιάζει η Α. Παύλου. Η Τράπεζα Κύπρου, βασιζόμενη στην αξιοπιστία και τον συστημικό της ρόλο στην οικονομία, διαθέτει τη δέσμευση, το μέγεθος και την εμβέλεια, για να επιφέρει την επιθυμητή αλλαγή σε ολόκληρη την Κύπρο τα επόμενα χρόνια. Τα ζητήματα βιωσιμότητας πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία και καθήκον όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των ίδιων των πολιτών. Ενδεικτικά, παρέχει ήδη προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία θα συνεχίσει να εμπλουτίζει, σύμφωνα με τη Στρατηγική ESG αλλά και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο. Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών των πελατών της με το Σχέδιο Προϊόντων Fileco. Πρόκειται για μια σειρά από προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία καλύπτουν την χρηματοδότηση αναγκών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.                                                                   • Το δάνειο για ενοικιαγορά περιβαλλοντικού αυτοκινήτου καλύπτει ιδιώτες ή/και επιχειρήσεις, που επιθυμούν να αγοράσουν καινούργιο υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

• Το δάνειο για περιβαλλοντική αναβάθμιση καλύπτει την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ιδιόκτητης κατοικίας ή εξοχικού.

Το «Energy Loan» καλύπτει χρηματοδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων συστημάτων οικιακής χρήσης για εξοικονόμηση ενέργειας. «Η δέσμευση μας είναι χειροπιαστή και μετρήσιμη. Έχουμε επίσημα δεσμευτεί για σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων Στοιχείων Ενεργητικού (Green Asset Ratio) και για σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων ενυπόθηκων δανείων (Green Mortgage Ratio)», εξηγεί η Α. Παύλου.

Ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από τις ισχυρές περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες, η Τράπεζα Κύπρου ενισχύει διαρκώς τον πρωταγωνιστικό της ρόλο και το κοινωνικό της αποτύπωμα. Μεγάλη είναι η συνεισφορά του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, με συνολική επένδυση περίπου €70 εκατ. από το 1998 και 60% των διαγνωσμένων περιπτώσεων καρκίνου στην Κύπρο να νοσηλεύονται σ’ αυτό. Σημαντικό είναι, επίσης, το έργο του Δικτύου SupportCY, που αναπτύχθηκε το 2020 και επεκτάθηκε το 2021. Και ασφαλώς, μεγάλη είναι η συμβολή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού αλλά και η εκπαίδευση πέραν των 30 νέων επιχειρηματιών, ταυτόχρονα με παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους €60.000, που παρείχε το Κέντρο Καινοτομίας IDEA το 2021.

Μετρήσιμη υπευθυνότητα

Μέσα από την κουλτούρα ισχυρής Διακυβέρνησης, που έχει αναπτυχθεί στην τράπεζα, γίνεται εφικτή και η παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής ESG. Η πρόοδος στην εφαρμογή και εξέλιξη της στρατηγικής ΠΚΔ του Συγκροτήματος παρακολουθείται από την Επιτροπή Βιωσιμότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Βιωσιμότητας είναι μια ειδική εκτελεστική επιτροπή, που συστάθηκε στις αρχές του 2021, για να διαμορφώνει και να επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής ESG του Συγκροτήματος, να παρακολουθεί την ανάπτυξη και την εφαρμογή των στόχων ESG και την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων ESG στους επιχειρηματικούς στόχους του Συγκροτήματος. Τη δέσμευση της Τράπεζας Κύπρου για επίτευξη της βιωσιμότητας έρχεται να επιβεβαιώσει η πρόσφατη αξιολόγηση του εξειδικευμένου οίκου MSCI ESG Ratings, o οποίος στις 31 Ιανουαρίου 2022 αξιολόγησε την Bank of Cyprus Holdings PLC με ΑΑ (σε κλίμακα από ΑΑΑ μέχρι CCC). «Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι να συνεχίσει να βελτιώνει την αξιολόγησή της αλλά και σε πρακτικό επίπεδο να συνεχίσει να αποτελεί τον καθοδηγητή της προσπάθειας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», καταλήγει η Αννίτα Παύλου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.bankofcyprus.com | Τηλέφωνα: 800 00 800 και +357 22128000 (από το εξωτερικό)

Δειτε Επισης

Oxygono & AmpersanD: Ο κόσμος μου. Η δράση μου. Ο πλανήτης μας!
ENOROS CONSULTING: Έργα και στόχοι με προοπτικές
ENERGYINTEL SERVICES: Με όπλο τον ήλιο
Elysee: «Streaming Water, Streaming Life!»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Οικολογικές επιδόσεις
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Με το βλέμμα στο περιβάλλον
Οι γυναίκες σε ρόλο ρυθμιστή
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η Κύπρος δρα και ΑΛΛΑΖΕΙ