Τράπεζα Κύπρου: Εκτός Δ.Σ. ο εκπρόσωπος της Renova

Εκτός Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου έμεινε ο Maksim Goldman, εκπρόσωπος της ρωσικών συμφερόντων Renova, κατά τη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας.   

Στην ετήσια γενική συνέλευση παρευρέθηκαν 17 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 138.151.974 μετοχές, δηλαδή 30,96% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Μέσα από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε για ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., εκτός έμειναν ο Maksim Goldman- όπως έχει προαναφερθεί-, καθώς και ο Dr. Michael Heger, οι οποίοι δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν. 

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου

(β) Lyn Grobler

(γ) Arne Berggren

(δ) Πόλα Χατζησωτηρίου

(ε) Πανίκος Νικολάου

(στ) Νικόλαος Σοφιανός

(ζ) Μαρία Φιλίππου

(η) Ιωάννης Ζωγραφάκης

(θ) Κωνσταντίνος Ιορδάνου

(ι) Ελίζα Λειβαδιώτου

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι σε συνέχεια της σημερινής ψηφοφορίας των μετόχων στην ΕΓΣ 2022, οι κ.κ. Maksim Goldman και Dr Michael Heger δεν έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει επίσης ότι, ενώ ο κ. Arne Berggren επανεκλέγη λαμβάνοντας 98,825,604 ψήφους υπέρ, που αντιπροσωπεύουν 71,67% του συνόλου των έγκυρων ψήφων, περισσότεροι από 20% των ψήφων που κατατέθηκαν ήταν εναντίον της επανεκλογής του. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Η.Β., το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προχωρήσει σε επαφές με τους μετόχους και να προβεί σε ενημέρωση για τις απόψεις που θα ληφθούν από τους μετόχους ανάλογα με την περίπτωση.

Συνήθεις εργασίες 

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2021 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ταυτόχρονα, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρείας. 

Επιπλέον, η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 και Πολιτική Αμοιβών για το 2022.

Ειδικές εργασίες 

 Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:

  • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκαθιδρύσει και να εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο Σχέδιο παροχής κινήτρων ( το “2022 LTIP”) 
  • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών
  • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act
  • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής
  • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
  • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10
  • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά
  • Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
  • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών
  • Να εξετάσει και εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με τη διαγραφή του υφιστάμενου Άρθρου 102 και την υιοθέτηση νέου Άρθρου 102, το  οποίο θα επιτρέπει την έγκριση γραπτών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία), σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 15 Απριλίου 2022.

Δειτε Επισης

Καταθετικά προϊόντα με αποδόσεις μέχρι 4% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Έδωσε από τη Λευκωσία το στίγμα πορείας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ ο πρόεδρος της Bundesbank
Οι καταθέσεις και τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών-Τι λένε οι αριθμοί
Γενικό Λογιστήριο: Αίτημα για παράταση στην υλοποίηση του «Οικία» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024
Ικανοποίηση δανειοληπτών για τις συζητήσεις για ΜΕΧ και εκποιήσεις
Ιδού το «ενοίκιο έναντι δόσης»-Οι βασικοί όροι του σχεδίου, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα
Με νόμο, δυνατότητα στον ΟΧΣ για πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων
Ελληνική Τράπεζα: Δεν αγγίζουν χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτους οι νέες χρεώσεις από 2 Ιανουαρίου
Λαγκάρντ: Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για νίκη επί του πληθωρισμού
Βλέπει δεσμούς της Κύπρου με τη Ρωσία ο S&P.... «Θα μπορούσαν να απειλήσουν και τον τραπεζικό της τομέα»