Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Τουρισμός: Ανύπαρκτο value for money

?p??e? ? t????st??? ?p?d?µ? t?? ??p??? ?a af??e? ??a??p???µ????? t??? t????ste?, ?st?s? s?ed?? ?a?e?? de? ????e? ?t? e?s?p?a?e a?t?st???? a??a ??a ta ???µata p?? ??de?e.

S?µf??a µe ??e??a t?? PwC ??a t?? a?ta????st???t?ta ?a? t?? p???pt???? t?? ??p??a??? t????sµ?? µ???? ??a p?s?st? t?? t???? t?? 6,3% t?? t????st?? ap??t?se ?t? e?s?p?a?e value for money ap? t?? d?a??p?? t?? st? ??s? µa?. ?p?? a?af??eta?, a?t? ?s?? ?fe??eta? se ?pe???e?se??, se ??p??e? µeµ???µ??e? pe??pt?se??, ? st? ?aµ??? ep?ped? e??p???t?s?? ? a??µa ?a? st?? ap??s?a t?? ?p??es??? e?e???? p?? ?a p??s?eta? a??a, ????? a?t? ?a apa?te? ?a? ?d?a?te?a ????? ??st??.

«? ße?t??s? t?? a?t?????? t?? t????st?? t?? a??a? t?? ?p??es??? p?? ?aµß????? se s??s? p??ta µe ta ???µata p?? ??de????, ?a ß????se? st?? a???s? t?? ??a??p???s?? t??? ??a t?? p?????sµ? ?a? st?? a???s? t?? p??a??t?ta? ??a ?a ep?s?ef???? ?a?? t?? ??p??», a?af??e? ? ??e??a.

?aµ??? e??a? t? p?s?st? t?? ??a??p???s?? ?a? ?s?? af??? t? ??st?? ????, t??  ?a?a???t?ta, ta µ?sa µetaf???? ?a? t?? µa???e?. St?? a??µ? t?? d??at?? ??a t? p????? µa? fa??eta? p?? ß??s???ta? ?? ?p??es?e? ae??d??µ???, ?e????? p??? s?µa?t??? ??a ??a? p?????sµ? ?p?? s?ed?? ap???e?st??? ? ep?ßat??? t?? ????s? p?????eta? ap? t?? ae??µetaf????. ?d?a?te?a ??a??p???µ???? e??a? ?? t????ste? ?a? µe t?? ??p??a?? ??????a, ? ?p??a ap?te?e? s?µa?t??? ????t?? ep?s?e??? st? ??s?. ?? ?d?? ?s??e? ??a t? ???te???? ???, ??a t?? asf??e?a, t?? d?aµ??? a??? ?a? t? f????e??a t?? ?t?p???.

??? st? d?ad??t??;
???µa ??a ??µa t? ?p??? ????e? ?d?a?te??? p??s???? ap? t?? a???? ?a??? µp??e? ?a ep??e?se? ?ata??t??? t?? p??s????s? t????st?? e??a? ? p??ß??? t?? ??p??? st? d?ad??t??.
S?µf??a µe t?? ??e??a ??a ap? ta s?µa?t???te?a p??ß??µata e??a? ? e???p?? a???p???s? e??? e? t?? ap?d?t???te??? µ?s?? p??ß????, p?????s?? ?a? d?µ??????a? e????a? (brand image) ??a t????st????? p?????sµ???, p?? de? e??a? ???? ap? t? d?ad??t??.

?a?? t? ?e????? ?t? s?ed?? ??a? st??? t?e?? t????ste? d????e? ?t? t? d?ad??t?? ep??e??e? t? d?aµ??f?s? t?? ap?fas?? t?? ?? p??? t?? ep????? t?? t????st???? p?????sµ??, (µe p??t? ep????? t?? s?st?se?? t?? f???? ?a? t?? ???????e?a? ?? ?p???? ep?s?? ep??e????ta? se s?µa?t??? ßa?µ? ap? t? d?ad??t??), e?t??t??? ?? ?st?se??de? t????st???? f????? t?? ??p??? (s?µpe???aµßa??µ???? ?a? t?? µ?s?? ?????????? d??t??s??) de? fa??eta? ?a ap??aµß????? t?? ep???µ?t? ep?s?e??µ?t?ta. ??de??t??? e??a? ?t? t? 85% t?? e??t????t?? d???se ?t? de? ??e? ep?s?efte? t?? ep?s?µ? ?st?se??da t?? ??? st? d?ad??t??, e?? t? 66,8% de? ??e? ep?s?efte? ??p??e? ap? t?? ???e? ep?s?µe? ?st?se??de?. 

Δειτε Επισης

Πνευματικά δικαιωμάτα: Oι συμφωνίες, οι διαφωνίες και ο κομβικός ρόλος μιας απούσας Βουλής
Ειρήνη Μυλωνά-Χρυσοστόμου: Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων βασικό κομμάτι της βιομηχανίας
Μ. Παναγίδης: Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι συνυφασμένη με το επιχειρείν
Το ARIS A Really Inspiring Space υποδέχεται την XM ως χορηγός
Ε. Σταματούδη: Σημαντικές οι αμοιβαίες υποχωρήσεις στο ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η DP World προωθεί έμπρακτα την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών
Π. Λευτέρη: Πνευματικά Δικαιώματα-Win win μέσα από ειλικρινή συζήτηση
Μεγάλη συζήτηση για τραπεζικό τομέα και ψηφιακό μετασχηματισμό
Άθως Δίκαιος: Η μεγαλύτερη πρόκληση, το όραμα και η σύγχρονη αρχιτεκτονική
Οι βραβευθέντες των 2ων Κυπριακών Βραβείων Αρχιτεκτονικής