Χορηγία Κατηγορίας Εμπόριο

ΣΥΚΑΔΕ: Έκλεισαν 70 περίπτερα σε δύο μήνες

«?? f?ß?? ?a? ?? a??s???e? p?? e?f??saµe ap? t?? p??t? st??µ?, ?t? ? e?e??e??p???s? t?? ??a????, ????? t? ???? p????pt???? d?????t???? µ?t???, ?a ?d????se se ?atast??f? t?? µ????? ?a? µ????µesa?e? ep??e???se?? t?? ??a????? eµp?????, ep?ßeßa?????a? p?? ??????a ?a? ap? t?? d???? µa? p??ß???e??». ??t? a?af??e? a?a?????s? t?? S??d?sµ?? ?atast?µ?t?? ??a????? ???p???t?s??.

???? st? d??? µa? ???d? (pe??pte?a ?a? ?atast?µata d?a????? e??p???t?s??), p??st??eta?, t??? te?e?ta???? d?? µ??e? –s?µf??a µe st???e?a t?? ??a?t??e??? ??a??µ?? ??p??– ?ßa?a? ?????t? ???? st?? 70 ep??e???se??, st?????ta? st?? a?e???a pe??ss?te???? ap? 200 e??a??µe???? p?????? apas????s??. ?a??µ??a ?at?stas? e?µaste ß?ßa??? ?t? ep???ate? ?a? st??? ?????? ???d??? t?? ??a????? eµp????? (f???????, ?atast?µata e?d?? ??d?s?? ?a? ?p?d?s?? ?.a.).

??? ?d?a st??µ?, a?af??e? ? S?.??.??,.??p???? ?pe??fa?e???ta? ?t? µe t? s???e???µ??? µ?t?? d????e e??as?a se 460 a???????. ?e? ?p?t?µ??µe t? s?µas?a t?? d?µ??????a? ???? ??se?? e??as?a?. ?µ?? ?? p???te? ?a? ?? a?µ?d??? p??pe? ?a ????????? ?t? p???e?ta? ??a µe???? apas????s? e?a??st?? ???? eßd?µad?a???, ?? ?p??e? s?µp?s??µe?e? a?t?st?????? µ???? se 50 µe 60 ??se?? p?????? apas????s??.    

? ?at?stas? ??e? ft?se? st? ap??????t?, d????e? ? ???ed??? t?? S??d?sµ?? ?atast?µ?t?? ??a????? ???p???t?s?? ??d??a? Te?d?????. «? ap?fas? t?? ??ß????s?? ?a µetat???e? e? µ?a ???t?, ????? ?p??ad?p?te µe??t? ep?pt?se??, ??? s?ed?? t?? ??p?? se t????st??? ????, t??a?e st?? a??a ta ?eµ???a t?? ?????? a?ta????sµ?? ?a? t?? ??µ??es?a? p?? ???µ??e t?? ?µa?? ?e?t?????a t?? a?????. ?? ?fe??? st? ep?ped? t?? apas????s?? e??a? e????st?, e?? ?? ap??e?e? e??a? te??st?e?. ? ?ata????s? s??e???e? ?a µe???eta? ?a? t? µ??? p?? p?t??e t? s???e???µ??? µ?t?? ?ta? ?a afa???se? e??as?a ap? t??? µ?????? pa??te? t?? a????? ?a? ?a t?? p??sf??e? st??? 4-5 µe?????? ?? ?p???? ed? ?a? ?????a –?a? s?????a p??? p??? t?? ???s?– a???????ta? ??a ?a ?e?d?s??? t? ?????? µe st??? ?a e?afa??s??? ap? t?? a???? ?????de? µ????µesa?e? ep??e???se??».   

??ste???µe, t????e? ? ?. Te?d?????, ?t? s?µe?a, ??? a????, p??pe? ?a ?p?????? d?ast???? d?????t???? ????se??, ??at? e?at??t?de? a??µ? µ????? ?a? µ????µesa?e? ep??e???se?? ß??s???ta? p?? t?? ???d???? ?at???e?s??. «?a???µe t?? ?d?? t?? ???ed?? t?? ??µ???at?a? ?a pa??µße? ?a? ?a d?????se? t?? ad???a p?? p???a?e?ta?. ??? ? ???ed??? p?ste?e? p???µat? ?sa ?at? ?a????? d?a????ss??? ?? ?p?????? t??, ?t? ?? µ????µesa?e? ep??e???se?? e??a? ? ?a?????a??? t?? ??p??a??? ??????µ?a?, t??a e??a? ? ??a ?a t? ap?de??e?».   
 

Δειτε Επισης

Άνοιξε τον δρόμο για προσέλκυση ταλέντων η Βουλή-Αλλάζει το πλαίσιο για τις πολιτογραφήσεις
Παράταση ενός έτους σε κίνητρα και ελαφρύνσεις προς ώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων
Mallouppas & Papacostas: Στις οικογένειες Μαλλούππα και Παπακώστα σχεδόν το 100% της εταιρείας
Μεγάλης σημασίας συζήτηση για Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα
Η ΑΛΑΜΠΡΑ κρατά τις παραδόσεις και μοιράζει δώρα... Φέρνει τον «Γαλατά των Χριστουγέννων»
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα 2α Κυπριακά Βραβεία Αρχιτεκτονικής
Emirates: Πρώτη δοκιμαστική πτήση παγκoσμίως με 100% Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο
Neocleous Tower: Το «πράσινο» κτήριο γραφείων έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς
To μήνυμα Ανδρέα Δημητριάδη πριν τις εκλογές-«Για ένα ισχυρό και διεκδικητικό ΚΕΒΕ»
Ask Wire's BRIX: Μάθε τις επιδόσεις των άλλων developers και κέρδισέ τους στα σημεία