Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Τουρισμός: Χαμήλωσαν απότομα οι προσδοκίες

?et? ap? ??a s?et??? ?a?? 2012, a??????a? ?? p??sd???e? ??a ??a a??µa ?a??te?? 2013. ?e???? a?t?? fa??eta? ?a d?a?e?d??ta? ????? ?a? ? p???? ?a ?aµ????e? ap? ta µ?sa t?? ??????. ????? st??µ?? ?ata???feta? ap??e?a t?? t???? t?? 6,6% st? t????st??? ?e?µa p??? t?? ??p??. ? ?????st?? e??a? se ??s? ?a d?af???p???se? se µe???? ßa?µ? ta ded?µ??a, af?? µa?? µe t?? ?????? ep??e????? se s?µa?t??? ßa?µ? t?? t????st???? af??e?? ????????? t?? ?t???. Ost?s?, a??µa ?a? ?ts?, e?de??µ???? ?a µ?? ap?fe???e? t? a???t??? p??s?µ? st? t???? ?e?eµß????. ??t? p?? µe ß?s? ta ded?µ??a s?µe?a, ?s?? ?a µ?? e??a? ?atast??f???, ?st?s?, s?????a de? e??a? a?t? p?? a??µe?a? ?? pe??ss?te??? st?? a??? t?? ???????.
?? ta?a??? st?? ????pt? e?de??µ???? ?a d?s??? µ?a t???t??? ??es? st? t????st??? µa? p?????. ??d???te?a, ???? t?? s??e????µe??? ta?a???, ?? ??s?? t????st???? p???t??e? µetaf????? t??? pe??te? t??? se ???e? ???e? µeta?? t?? ?p???? ?a? ? ??p???. ?d? d??µ????????a? ep?p???? pt?se?? p??? ??p??. Ost?s?, a?t? se ?aµ?? pe??pt?s? de? ep???e? t? p??ß??µa. ????ste ?a? ?? ed? t????st???? pa?????te?, ??d?p?te e??f?a?a? t?? ?a?? t??? ??a t? ?e????? ?t? µ?a ?e?t????? ???a a?t?µet?p??e es?te???? p??ß??µata. ??t? ??a t? ?p??? µ????? p???? ?? pe??ss?te???, e??a? ? a????? ep?µ????s?? t?? t????st???? pe???d??, ?ste ?a a??????? ?? af??e?? ?a? t? ?e?µ??a. ??t? se s??d?asµ? µe ta ???a ?p?d?µ?? p?? ???p?????ta? ? ß??s???ta? st? st?d?? t?? s?ed?asµ?? (µa???e?, ?a????, ????f), ?a ß????s??? st?? p???t??? e??s??s? t?? p?????t?? µa? ?a? ?a s?µß????? st?? a??pt??? t?? ???d??.

St? p??? 6,6% t? t????st??? ?e?µa
?p??e?e? t?? t???? t?? 6,6% se s?????s? µe p??s? ?ata???feta? µ???? st??µ?? st? t????st??? ?e?µa p??? t?? ??p??, µe t? ?e?µa???? a???? ?a s?µe???e? µe??s? p??a? t?? 30% ?a? t? ß?eta???? 9%. ??t??eta, e??a????t??? µ???µata ?????ta? ap? t? ??s??? a????, ?ata???f??ta? a???s? st?? af??e?? se p?s?st? 20% se s??s? µe t? 2012, d???se st? ????, ? ???ed??? t?? ??????t???? S?µß?????? t?? ??p??a??? ???a??sµ?? ?????sµ?? (???) ?????? ?????t??t??.
«S?????a ta ded?µ??a ?a? ?? p????aµµat?sµ?? µa?, ???a?a? p??? aµ?s?? µet? ap? t? G??????????p ?a? t? ???µ???? ?a? ta ?e????ta ?a?t???-?p?????? p?? µa? ?fe?a? p??a p??? p?s?.??e? p?? ?p??????aµe ?t? t? 2013 ?a ?ta? a??µ? µ?a pet???µ??? ??????, ß?e???aµe ?af???? ?a p??spa???µe ?a d?a?e???st??µe µ?a ?at?stas?, ? ?p??a ?a µp????se ?a f??e? ??p??a st??µ? ?a? e?t?? e??????», a??fe?e ?a?a?t???st??? ? ?. ?????t??t??.
«????µe µ?a ap??e?a µ???? t??a p?? e??a? ???? st? 6,6% se s?????s? µe t? 2012, t? ?p??? ?e????µe ?t? e??a? p?s?st? d?a?e???s?µ?. ?a? ????ta? ?p??? p?? ???????e ? ??p??? ?? t????st???? p?????sµ?? t??? te?e?ta???? ??a-d?? µ??e?, e?p????µe ?t? ?a ?ataf????µe µ???? t? t???? t?? ??????, ?? ap??e?e? ?a pe?????st??? st? e????st?. ??s???a ?a ?ataf????µe ?a ?a?????µe ??e? t?? ap??e?e?, ?µ?? a? e?µaste st? -2% µe -3%, p?ste?? ?t? st? t???? t?? ?????? a?t? ?a e??a? µ?a µe???? ep?t???a, p?? ?a µa? ß????se? ?a ?e????s??µe t? 2014 µe pe??ss?te?? a?s??d???a ?t? ?a ????µe t?? ?????? µ?a ?a??te?? ?????? se s??s? µe f?t??», s?µe??se st? s????e?a ? ???ed??? t?? ???.

? ?e?µa???? a????
St?? d???se?? t??, ? ???ed??? t?? ??? est?ase ?d?a?te?a st? ??µa t?? µe??s?? t?? af??e?? ap? t? ?e?µa???? a????, ?a??? t? p?s?st? ?ta? ?d?a?te?a µe????. «???aµe p??? µe???? µe??s? ap? t? ?e?µa???? a????, ? ?p??a ?ep??ase t? 30% ?a? se s??d?asµ? µe t? ?t? ? ?e?µa???? a???? e??e p??ß??µata ?a? ta te?e?ta?a d??-t??a ?????a, a?t??aµß??este ?t? ? ??µ?? p?? ????µe ?p?ste? e??a? p??a p??? µe????, af?? ???e ep?p??s?eta p??? se µe??se?? p?? e??aµe ?a? ta p??????µe?a ?????a ap? t? ?e?µa???? a????», s?µe??se. ?a? s?????se ?????ta? ?t? «a?t? ?fe??eta?, ?????? st? p??ß??µa p?? ????µe µe t?? ???e??? a??et?? d??µ?????µ???? pt?se?? ap? ta ?e?µa???? ae??d??µ?a p??? t?? ??p?? ?a? se p??? µe???? ßa?µ? µe t? ?e????? ?t? ? ????da e??e µpe? st? µ??µ????.???a? ??t? p?? ep???ase p???, ??at? ?? Ge?µa??? ??s?ast??? µ?sa st?? t????st???? t??? µp??s???e? e??a? t?? ????da ?a? st?? te?e?ta?a se??da ?e????st? se??da ??a t?? ??p??, ?p?te ??p?? µ?sa st? µ?a?? t?? Ge?µa???, ? ????da ?a? ? ??p??? ap?te???sa? µ?a t????st??? ??t?t?ta. ?? ?ts? ?ta? ?t?p????e ? ????da ???? t?? µ??µ????? ep???ase ?a? t?? ??p?? ta te?e?ta?a d?? ?????a. ???a ep???ase a??µ? pe??ss?te?? ?ta? ape??e?a? e??aµe eµe?? ap?fas? t?? G??????????p. S?????a de? µa? af??e? ?a????? ad??f????? a?t? t? ?p??? s?µßa??e? µe t? ?e?µa???? a????, ?a? ?d? ????µe p????aµµat?se? d??f??e? s?s???e?? ??a ?a ß???µe ??p??e? ??se?? ??t?? ?ste t?? ?????? ?a ????µe ?a??te?a ap?te??sµata», ep?s?µa?e.

? ??s??? a????
?????ta? ??a t?? ??s??? a????, ? ???ed??? t?? ?S t?? ???, a??fe?e p?? «e??a? a?t? p?? µa? ??e? p??sf??e? ???? ß???e?a? µet? ta ?e????ta ?a?t???-?p??????. ?ta? ? a????, ? ?p??a s?????se ?a ??e? a??d???? t?se?? ?a? t? 2013. F?s??? de? ???e?ta? st??? ???µ??? t?? +40% p?? e??aµe ta te?e?ta?a ?????a a??? ?a? t? +20% p?? ????µe ap? t? ??s??? a???? ??e? te??st?a s?µas?a ??a eµ??, ??at? ??e? ?a???e? se µe???? ßa?µ? p????? ap? t?? ap??e?e? p?? e??aµe ap? ???e? ???e?. ??e?p?st??µe ?t? ?a s??e??ste? a?t? ? ???d?? ap? t?? ??s??? a???? µ???? t? t???? t?? ??????», p??s?ese.

? ß?eta???? a????
?s?? af??? st?? ß?eta???? a????, e?pe p?? ??e? ep??easte? ?? a?t? µ???? st??µ?? ?a? e??a? ??t? se s??s? µe ta ded?µ??a t?? 2012, ???? st? 8-9%. «?µ?? ?a? ? a?????? a???? e??a? se µ?a ?at?stas? p?? µp??e? ?a epa????e?, e??a? d?a?e???s?µ?. ?????µe s?et???? epaf?? µe t??? d????a??t?? ta??d??? ?a? p?ste???µe ?t? ? a?????? a???? ?a f??se? se ?a??te?a ep?peda p??? ap? t? t???? t?? 2013 ?a? ?a ?a???e? ??p??e? ap? t?? ap??e?e? t?? ?a? t? 2014 ?a p?e? a??µ? ?a??te?a», s?µe??se.

?p?p???? t????ste? ap? ??s?a ???? ????pt??
???a????t??? µ???µata p??? t??? ?e??d????? t?? ???a? ??pa? ?a? t?? ???ta?? ?t? ? Sept?µß???? ?a ??µa??e? sta ?d?a ???? ep?peda ??at?se?? ?p?? ?a? t?? ?????st?, d?µ?????e? ? ???s? st?? ????pt?, af?? ???? t?? s??e????µe??? ta?a???, ?? ??s?? t????st???? p???t??e? µetaf????? t??? pe??te? t??? se ???e? ???e?, µeta?? t?? ?p???? ?a? ? ??p???. ?d? d??µ????????a? ep?p???? pt?se?? p??? ??p??.?p?? a??fe?e ? ?e?t?????? t?? ?ta??e?a? ?????st???? ???pt???? ?a? ???ß????  ?µµ???st?? ????? ?ß?aaµ?d??, «ap? t?? 26 ?????st?? fa??eta? ?a d?µ?????e?ta? ??a ?e?? st?? ??at?se?? ?a? a?t? d??t? f?t?? t? pa???? ???e?ta? ?????? µe t????ste? t?? te?e?ta?a? st??µ??. ? ?d?a ?at?stas? pa?at??e?ta? d?e????, af?? ???? t?? pa???sµ?a? ??????µ???? ???s??, ? ??sµ?? µe?et? p???? p??? s?ßa?? t?? ???e t?? ????s? ?a? t? s??fteta? d?p?? p??t?? a??ße? st? ae??p???? ??a ?a ta??d??e?».
???s?ese p?? ? ??p???, ? ?????a??a ?a? ? ????da e??a? ?? ???e? st?? ?p??e? ?? ??s?? ?????? t????st???? p???t??e? ????sa? ed? ?a? ???e? eßd?µ?de? ?a µetaf????? t??? pe??te? t??? p?? e??a? p????aµµat?sµ??a pa??ta d?a??p?? st?? ????pt?.
«? e?????? a?t? st???e? e??a????t??? µ???µata st??? ?e??d????? t?? ???a? ??pa? ?a? t?? ???ta?? ?t? ? Sept?µß???? ?a ??µa??e? sta ?d?a ???? ep?peda ??at?se?? µe t?? ?????st?», e?pe ?a? p??s?ese p?? «? ???s? st?? ????pt? a?aµ??eta? ?a ?fe??se?, ?? ??a ßa?µ?, ?a? t?? ?e??d??e?a?? ß??µ??a??a t?? ????a?a?».
S?µe??se p?? «se ?e????? ??aµµ??, ?? t?e?? µ??e? t?? ?a???a????? ????sa? a??et? ??a??p???t??? ?s?? af??? t?? d?a???te?e?se?? se ?ata??µata t?? ???a? ??pa? ?a? t?? ???ta??. ???aµe µ?a p????t?ta ???? st? 95%, ?????? t?? ?????st?, t?s? sta ?e??d??e?a, ?s? ?a? sta t????st??? d?aµe??sµata». ??pe a??µa ?t? «t? ?et??? ??a t?? ??p??» e??a? ? ta??d??t??? ?d???a p?? e??d?se ??a t?? ????pt? p??sfata ? ??s?a.

?????????S ?????S??S
??s????e? ?? p??ß???e??

?pe???µ??eta? ?t? ? ???ed??? t?? ACTA, ???t?? ?a?t?ß????,?a?a?t???se ?? d?aµat??? t?? ?at?stas? p?? ep???ate? ?s?? af??? st?? ?e?µe???? t????sµ?. ?p?? ?p????µµ?se ? ?. ?a?t?ß????, p???s? ?ta? µ?a ?a?? ?????? ?s?? af??? st?? ?e?µe???? t????sµ? ?a? ? ep?µe?? a?aµ??eta? ?t? µp??e? ?a e??a? ?e???te??. «??te a?t? t? f??? ?a d??µe a???s? st?? af??e?? t?? ?e?µ??a. ?? de? ?p???e? µe??s?, e?t?µ??µe ?t? ?a e?µaste sta ?d?a ?aµ??? ep?peda µe p???s?», e?pe p??s??t??ta? ?t? de? ?aµß????ta? a??et? µ?t?a ?a? ?t? ???eta? e??a? a???p???µ???.

????s?a ? ep?µ????s?
? ?. ?a?t?ß???? e????se ?t? st???? µa? p??pe? ?a e??a? ? s?µpe?????? t?? ??p??? sta p?????µµata t?? ????? ta??d??t???? p?a?t???? ??a ta pa??ta ?e?µe????? t????sµ?? ?a? ??? ? ep?µ????s? t?? t????st???? pe???d??. «? ep?µ????s? de? e??a? ? ??s?. ???? a? s?µpe????f???µe sta p?????µµata t?? µe????? ?a? µ????? e?e?d??e?µ???? t????st???? ???a??sµ?? ??a t?? ?e?µe???? t????sµ? ?a d??µe ap?te??sµata», t???se.  
?p?? e?pe, p???? ??e? ?a?e? ?a? ? ?p??????, ?a??? ta ?a???a????? p?????µµata ?e?????? ap? t?? ???? ?a? eµ?? µa? ß??p??? µ??? ?? ?a???a????? p?????sµ?. «???µa ?a? ?a t??? pe?s??µe ??a ep?µ????s?, ? ?p????? ?a? ? ???µß??? e??a? sta ?e?µe???? t??? p?????µµat?», e?pe. ????e? ?a s?µe???e? ?t? st?? p?e????f?a t??? ?? ?e?µe????? t????ste? p??t?µ??? t?? ???a??µ??e? e?d??µ??. ?????? e??a? t??t?? ?????a? ? µ??? s??te????? p?? a?a??t??? s??????? ?a? asf??e?a, pa?? µeµ???µ???? ta??d??te? p?? ??????? p??sf???? st? d?ad??t?? ?a? ft???? ae??p?????? eta??e?e?. «? Ge?µa??a e??a? ? p??t? ???a p?? µp??e? ?a µa? f??e? ?e?µe???? t????sµ? ?a? a????????? ? S?a?d??aß?a, ? ?????a, ? ?ta??a p?? ??e? ?s????? s??te???e? ?a? µet? ? ??s?a. ?? ??s?? de? µa? p??t?µ??? a??µa t?s? t?? ?e?µ??a ?a? e??a? ?a?? ?a ß????µe ??a ta a??? se ??a ?a????. ???e? ?a sa? p? ?t? p????? S?a?d??aß?? p??e st?? ?a??????? ??s??? ?a? µ????? 2-3 µ??e? t?? ?e?µ??a», epes?µa?e.  

G?at? p??e ?ate??µe?a
??st????, ?p?? e?pe ? ?. ?a?t?ß????, ????? p??sf????? ????t?a st??? t????st????? p???t??e? a??? ?a? e?d?af????ta ??a t??? t????ste?. S?µf??a µe t?? ?. ?a?t?ß??? ? ??????a, a??? ?a? ta ?ate??µe?a d????? p???? ????t?a st??? t????st????? p???t??e?, ?a??pt??ta? t??? ??? t? ??s??. ????sta, p????f???e? ?????? ?e?µa???? d????a??t?? p?? µ???? p??sfata µa? ?fe??a? t????ste? t?? ?e?µ??a ?a pa?????? sta ?ate??µe?a pe??p?? 25.000 ?t?µa, e?? ae??p????? eta??e?a p?? pet??se st?? ??f? ?a? p??pe?s? ?fe?e 20,000 t????ste? ?a? p???s? 8.000, f?µ????e?ta? ?t? ?a p?e? sta ?ate??µe?a.
? ?. ?a?t?ß???? ?p?st????e ?t? ?????ta? p???? ???? a??µa ?a? st?? p??ß??? t?? t????st???? p?????t??, ?p???aµµ????ta? ?t? ??e???eta? te??st??? s??t???sµ??. «?? t????st???? p???t??e? e??a? ?????? ?t? ?????? ?a ?????? ???d?? µe t? e????st? ??s??. T????? t?? ??p?? ??a t?? ?a?????? s?????e?, ta µ??µe?a, t?? ????t???a a??? ??t??? a?ta????st???? t?µ?? ?a? µe??µ??? ??s??. ??st???? a??µa ?a? t?? ?urocypria p?? e??aµe, t?? af?saµe ?a ??e?se?. ?ta? ? µ??? ae??p????? p?? e??aµe µe ?aµ???? t?µ?? ?a? ??a µ??t??? p?? p??sfe??ta? ??a ?e?µe???? t????sµ?», ?at????e.

??????
???tas? ??a p??s????? ?de?a

?? ???? p??te??e t?? pa?a????s? p??s?????? ade??? ?e?t?????a? ?a???? µe s???e???µ??? ??????? d????e?a se ???e epa???a µ???? t? ?e?t?????a ?a????-?e??t???, p?? e??????e t? ?p??????? s?µß?????. ? ß???e?t?? t?? ??µµat?? ???e??? ??ts?? µe d???se?? t?? a?af?????e st?? e? ???? p??tas? ?a? e??f?ase t?? ?p??? ?t? µe a?t? t?? t??p?, t? ???t?? ?a µp??e? ?a ??e? ?s?da a??µ? ?a? ap? f?t??, e?? t?? ?d?a ??a ?a a?a??pe? t? ?e?µa ??p???? ?a? ????? p??? ta ?a???? t?? ?ate??µ????. ?? d???se?? t?? ?. ??ts? ????a? µe af??µ? ta st???e?a ??a t?? t????sµ? d?at?p????ta? t?? e?t?µ?s? p?? ? ??p??? ?a p??pe? ?a p?????se? ?d?a?te?a t? ?e?µe???? t????sµ? ?a? p?? ?p???e? ?????? ??a a???s? t?? fet???? t????st???? ?e?µat??.
???fe?e p?? ta st???e?a t?? ??? e??a? «se ??p??? ßa?µ? ??a??p???t???» ?st?s? s?µe??se p?? «µp????µe pe??ss?te?a, ?d?a?te?a sta ??µata p?? af????? st? ?e?µe???? t????sµ?».
«??ste???µe ?t? µp????? ?a ?????? ????se?? ?a? ??a f?t??, ?ste ?a a?at?????µe a??µ? pe??ss?te?? t? ???µa ?a? µe ?et????? a???µ??? st? ?p????p? t?? se???, ?a µp???s??µe ?a ????µe t?? ?a??te?? d??at? ap?d?s? ??a t? t????st??? µa? p?????», e?pe. ?p?s??, s?????se, ?a p??pe? ?a e?etaste? t? e?de??µe?? ???s?? t?? ???d????? p?? de? e?taµ?e????e ??a e???d?t?s? t?? ??p???? e??a??µ???? st?? t????st??? ß??µ??a??a, ?ste ?a ???e? p?? e???st???? p?????sµ?? ? ??p???, µe ?aµ???te?a ?a??a.
 

Δειτε Επισης

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ενώνουν δυνάμεις
EIMF: Παρουσιάζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Governance, Risk and Compliance
Στην υπηρεσία των πολιτών ο Κόμβος Αστικής Αειφορίας NOUS
ΠΔΣ: Ανάληψη ουσιαστικών μέτρων για πάταξη της διαφθοράς-Υπονομεύει το κράτος δικαίου
Η ετοιμότητα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Το κληρονομικό δίκαιο στην Κύπρο... Η διαθήκη, τα καταπιστεύματα και η σειρά των κληρονόμων
Cyprus Public Transport: Όλες οι σχολικές διαδρομές κανονικά από τη Δευτέρα
ΕΜΕΛ: Κανονικά από Δευτέρα τα μαθητικά δρομολόγια
St Intertrust: Στήριγμα των επιχειρήσεων στην πορεία προς ανάπτυξή τους
Η Lidl Κύπρου στηρίζει την Κύπρο του μέλλοντος